Mar­ce­lo Vi­era da Sil­va do­šao na vjen­ča­nje Ma­tea Ko­va­či­ća?

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Da­ni­je­la Go­re­ta sce­na@ve­cer­nji.net ZAGREB

Svat­ko se na Stra­du­nu htio sli­ka­ti sa slav­nim bra­zil­skim no­go­met­nim re­pre­zen­ta­tiv­cem i igra­čem Re­al Ma­dri­da

Mar­ce­lo Vi­eira da Sil­va Ju­ni­or, bra­zil­ski no­go­met­ni re­pre­zen­ta­ti­vac i član europ­skog pr­va­ka Re­al Ma­dri­da, sa su­pru­gom Cla­ri­sse Al­ves ovih da­na uži­va u Du­brov­ni­ku. Mar­ce­lo se bo­rav­kom na na­šoj pre­li­je­poj oba­li po­hva­lio fo­to­gra­fi­ja­ma na druš­tve­nim mre­ža­ma. Obja­vio je fo­to­gra­fi­ju s ruč­ka iz res­to­ra­na na Sr­đu, a odu­še­vio ga je pre­kra­san po­gled na Dubrovnik, otok Lo­krum i Ela­fi­te. U po­gle­du je uži­vao sa su­pru­gom s ko­jom je u bra­ku od 2008. i ima­ju dva si­na – En­za Gat­tu­sa i Li­ama. Nje­gov po­sjet ni­je os­tao ne­za­mi­je­ćen pa je u šet­nji Stra­du­nom Mar­ce­lo bio pra­va atrak­ci­ja i svat­ko je htio fo­to­gra­fi­ju sa slav­nim no­go­me­ta­šem, a on je ra­do po­zi­rao. Dubrovnik već go­di­na­ma ima sta­tus jed­ne od naj­priv­lač­ni­jih svjet­skih des­ti­na­ci­ja, što po­t­vr­đu­ju do­las­ci ve­li­kih zvi­jez­da. Mar­ce­lo­vi su­igra­či Lu­ka Mo­drić i Ma­teo Ko­va­čić za­si­gur­no su mu pre­po­ru­či­li Li­je­pu Na­šu kao ide­al­no mjes­to za od­mor, no šu­ška se da je Mar­ce­lo do­šao iz po­seb­nog raz­lo­ga. Nje­gov ko­le­ga Ma­teo Ko­va­čić su­tra će iz­re­ći sud­bo­nos­no „da“du­go­go­diš­njoj dje­voj­ci Iza­bel An­dri­ja­nić, a Mar­ce­lo bi se mo­gao na­ći na po­pi­su uzva­ni­ka. Ia­ko se još ne zna gdje će se vjen­ča­nje odr­ža­ti, Iza­bel je proš­log vi­ken­da po­ve­la 17 pri­ja­te­lji­ca upra­vo u Dubrovnik ka­ko bi pros­la­vi­la svo­je po­s­ljed­nje dje­vo­jač­ke da­ne. Mo­žda će Mar­ce­lo za­ple­sa­ti na nji­ho­voj svad­bi, a mo­žda je po­sri­je­di slu­čaj­nost. U sva­kom slu­ča­ju, nje­gov je po­sjet još jed­na pro­mo­ci­ja Du­brov­ni­ka jer sva­ku Mar­ce­lo­vu obja­vu na Ins­ta­gra­mu vi­di vi­še od 18 mi­li­ju­na lju­di.

Is­tin­ska zvi­jez­da Sva­ku Mar­ce­lo­vu obja­vu na Ins­ta­gra­mu vi­di vi­še od 18 mi­li­ju­na pra­ti­te­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.