“Ge­ne­ra­la” smo ra­di­li ona­ko ka­ko i tre­ba – iz du­še

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Eki­pa ko­ja ra­di na pro­jek­tu raz­ma­tra ide­ju o dvi­je do­dat­ne epi­zo­de što bi zna­či­lo da se za ne­ko­li­ko mje­se­ci sni­ma­nje nas­tav­lja

Im­pre­siv­na glu­mač­ka pos­ta­va, vi­še od sto­ti­nu go­vor­nih ulo­ga, tri­de­se­tak raz­li­či­tih lo­ka­ci­ja od če­ga 70 pos­to ek­s­te­ri­je­ra, ti­su­ću sta­tis­ta tek je dio im­pre­siv­nih po­da­ta­ka ve­za­nih uz sni­ma­nje jed­nog od naj­iš­če­ki­va­ni­jih te­le­vi­zij­skih se­ri­ja­la i fil­mo­va no­vi­je hr­vat­ske po­vi­jes­ti – onog o ži­vot­nom i rat­nom pu­tu ge­ne­ra­la An­te Go­to­vi­ne. Ovih je da­na svoj dio pos­la odra­dio glav­ni glu­mac Goran Viš­njić, a os­tat­ku eki­pe pre­os­ta­lo je još dva­de­se­tak da­na ra­da na te­re­nu. – Ovo je de­fi­ni­tiv­no je­dan od naj­dra­žih i naj­te­žih li­ko­va ko­je sam u ži­vo­tu imao pri­li­ke raditi. Na­rav­no, to go­vo­rim ne vi­djev­ši film, već po ovo­me ka­ko smo ra­di­li – iz du­še – iz­ja­vio je u ne­dav­nom in­ter­v­juu za Ve­čer­nji list Goran Viš­njić na­gla­siv­ši ka­ko se ra­du­je što će na­kon če­ti­ri mje­se­ca po­nov­no vi­dje­ti obi­telj na oku­pu. Uz Go­ra­na u se­ri­ji i fil­mu po­jav­lju­ju se broj­ne glu­mač­ke zvi­jez­de po­put Mus­ta­fe Na­da­re­vi­ća, Ive Gre­gu­re­vi­ća, Bo­ri­sa Svr­ta­na, Go­ra­na Na­voj­ca, Na­ta­še Ja­njić i dru­gih. Pro­jekt je nas­tao po sce­na­ri­ju An­tu­na Vr­do­lja­ka i knji­zi Ne­na­da Ivan­ko­vi­ća “Rat­nik, pus­to­lov i ge­ne­ral”, a film i se­ri­ja obu­hva­ća­ju sve važ­ni­je di­je­lo­ve Go­to­vi­ni­ne bi­ogra­fi­je. Eki­pa ko­ja je ra­di­la na fil­mu još du­go će pam­ti­ti iz­ra­zi­to po­zi­tiv­nu at­mo­sfe­ru i odu­šev­lje­nje me­đu lju­di­ma gdje god su se po­ja­vi­li sni­ma­ju­ći di­ljem Hr­vat­ske. – Ge­ne­ra­la Go­to­vi­nu svi vo­le, a nje­go­vi ga su­bor­ci ja­ko ci­je­ne i ovo je pri­li­ka da se kroz nje­gov ži­vot is­pri­ča pri­ča o Do­mo­vin­skom ra­tu – objas­nio je re­da­telj An­tun Vr­do­ljak.

Pra­vi adre­na­lin Sni­ma­nje fil­ma o Go­to­vi­ni zah­ti­je­va­lo je op­sež­ne pri­pre­me i svla­da­va­nje broj­nih vje­šti­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.