Ke­la­va se iz Ma­đar­ske se­li u Ru­munj­sku

Fran­cu­ski pr­vak Mo­na­co do­veo je u svo­je re­do­ve 33-go­diš­njeg vra­ta­ra Be­na­glia ko­ji bi tre­bao bi­ti pri­ču­va Su­ba­ši­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ne­ka­daš­nji vrat za­gre­bač­kog Di­na­ma Ivan Ke­la­va slje­de­će se­zo­ne bra­nit će bo­je dre­sa ru­munj­skog klu­ba Po­li­teh­ni­ca. Proš­lu se­zo­nu za­vr­šio je u De­bre­ce­nu gdje se ni­je us­pio iz­bo­ri­ti za mi­nu­ta­žu te je na­pus­tio klub. No­vi Ke­la­vin klub proš­lu se­zo­nu za­vr­šio je na sed­mom mjes­tu, a u idu­ćoj se­zo­ni kao cilj je pos­tav­ljen pla­sman u Eu­ro­pu. CSM Po­li na vra­tar­skoj po­zi­ci­ji proš­le se­zo­ne imao je Bran­ka Gra­hov­ca ko­jeg bi kao pr­vog vra­ta­ra mo­gao za­mi­je­ni­ti upra­vo Ke­la­va. Na­kon Di­na­ma Ke­la­va je nas­tu­pao za Udi­ne­se, Car­pi, Gra­na­du, Tr­na­vu i De­bre­cen. Fran­cu­ski pr­vak Mo­na­co obja­vio je na svo­joj web-stra­ni­ci no­vo po­ja­ča­nje za idu­ću se­zo­nu, a to je 33-go­diš­nji švi­car­ski vra­tar Di­ego Be­na­glio ko­me je is­te­kao ugo­vor s Wol­f­sbur­gom. Be­na­glio bi tre­bao bi­ti pri­ču­va na­šem Da­ni­je­lu Su­ba­ši­ću, no ra­di se o vr­lo is­kus­nom vra­ta­ru ko­ji je u Wol­f­sbur­gu od 2008. go­di­ne, a bra­nio je 61 put za Švi­car­sku i su­dje­lo­vao na SP-u 2006., 2010. i 2014., te Eu­ru 2008. te si­gur­no ne do­la­zi u klub bez am­bi­ci­ja. Ta­li­jan­ski vra­tar Gi­anlu­igi Don­na­rum­ma (18) že­li na­pus­ti­ti Mi- lan i nas­ta­vi­ti ka­ri­je­ru neg­dje drug­dje. Na vra­ti­ma Mi­la­na de­bi­ti­rao je sa sa­mo 16 go­di­na. Jak je adut ovog mla­dog vra­ta­ra me­na­džer Mi­no Ra­iola ko­ji je proš­lo lje­to odveo Pa­ula Pog­bu iz Ju­ven­tu­sa u Man­c­hes­ter Uni­ted. Ni­zo­ze­mac Davy Kla­assen, biv­ši ka­pe­tan Ajaxa, no­vo je po­ja­ča­nje en­gle­skog pr­vo­li­ga­ša Ever­to­na. Ever­ton je za do­la­zak 24-go­diš­njeg ni­zo­zem­skog ve­z­nja­ka pla­tio go­to­vo 30 mi­li­ju­na eura, a Ni­zo­ze­mac je s klu­bom iz Li­ver­po­ola, ko­ji vo­di Ro­nald Ko­eman, pot­pi­sao pe­to­go­diš­nji ugo­vor. On se ta­ko pri­klju­čio vra­ta­ru Jor­da­nu Pic­k­for­du ko­ji je ovaj tje­dan pre­šao u Ever­ton. Ever­ton je proš­lu se­zo­nu za­vr­šio na sed­mom mjes­tu. Naj­bo­lji igrač Ni­zo­zem­ske 2016. Kla­assen, ka­pe­tan Ajaxa u fi­na­lu Europ­ske li­ge, za am­s­ter­dam­ski je klub od 2011., ka­da je de­bi­ti­rao, u 163 utak­mi­ce za­bio 40 go­lo­va. S Ajaxom je osvo­jio tri nas­lo­va ni­zo­zem­skog pr­va­ka. Ni­ko Kranj­čar (32) na­kon de­vet mje­se­ci stan­ke zbog oz­lje­de opet je za­igrao u utak­mi­ci za Gla­sgow Ran­ger­se. Hr­vat­ski re­pre­zen­ta­ti­vac odu­še­vio je u po­bje­di u pri­ja­telj­skom dvo­bo­ju sa sje­ver­no­ir­skim Co­le­ra­ine­om (5:0). Biv­ši no­go­me­taš Di­na­ma i Haj­du­ka imao je proš­lu se­zo­nu kao iz noć­ne mo­re. Ago­ni­ja je po­če­la kra­jem lis­to­pa­da 2016. ka­da je Kranj­ča­ru na tre­nin­gu stra­da­lo ko­lje­no. Bi­la je to no­va te­ška oz­lje­da u ka­ri­je­ri ne­ka­daš­njeg hr­vat­skog re­pre­zen­ta­tiv­ca. Mno­gi su mu pre­dvi­đa­li kraj ka­ri­je­re, ali os­tao je upo­ran.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.