Sti­pe Dr­viš: McGre­gor ovaj put ne­ma baš ni­kak­vih iz­gle­da

Pro­cje­nju­je se da će za­ra­da od bor­be bi­ti pre­ko 600 mil. USD

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net

Iz­gle­di Mi­oči­ća da po­bi­je­di svjet­skog pr­va­ka u bok­su su ko­li­ki i iz­gle­di de­se­to­boj­ca da po­bi­je­di svjet­skog pr­va­ka u sko­ku u vis, ka­že Ban Dra­žen Braj­dić Jed­nu vi­jest bo­ri­lač­ki fa­no­vi iš­če­ki­va­li su kao ri­jet­ko ko­ju do­sad, a to je po­t­vr­da go­vor­ka­nja o to­me da će uis­ti­nu do­ći do do­ći do me­ča iz­me­đu umi­rov­lje­nog bok­sač­kog ve­li­ka­na Floyda Maywe­at­he­ra (40) i naj­po­pu­lar­ni­jeg MMA bor­ca Co­no­ra McGre­go­ra (28). Prem­da će meč (26. ko­lo­vo­za u Las Ve­ga­su) bi­ti or­ga­ni­zi­ran po bok­sač­kim pra­vi­li­ma, or­ga­ni­za­ci­je tog pos­la pri­hva­tio se pred­sjed­nik UFC-a Da­na Whi­te ko­ji je osje­tio da ta­kav okr­šaj iz fan­ta­zi­je lju­bi­te­lja vi­deo igri­ca go­li­ca ma­štu mi­li­ju­na pok­lo­ni­ka bo­ri­lač­kih spor­to­va što pak pred­stav­lja po­ten­ci­jal za go­le­mu za­ra­du. Uos­ta­lom, zbog to­ga i jest ta bor­ba na­zva­na “Mo­ney Fig­ht”. Naš čo­vjek ko­ji is­kus­tve­no mo­že po­ve­za­ti oba svi­je­ta jest Sti­pe Dr­viš, biv­ši svjet­ski bok­sač­ki pr­vak u po­lu­te­škoj ka­te­go­ri­ji, ko­ji na­kon što je oka­čio ru­ka­vi­ce o klin go­to­vo sva­kod­nev­no tre­ni­ra slo­bod­nu bor­bu. Ne da bi se bo­rio, već iz vlas­ti­ta gu­šta. Uos­ta­lom, Sti­pe je Cro Co­pov bok­sač­ki tre­ner pa je upu­ćen u obje stra­ne pri­če: - Kao što ni­ti je­dan MMA bo­rac ne­ma iz­gle­da u bok­su, ta­ko ni­ti je­dan bok­sač ne­ma iz­gle­da u MMA bor­bi.

Sport­ski je to jef­ti­na pri­ča

Iz ovog pro­iz­la­zi da nje­gov ime­njak Mi­očić ne bi imao Bog zna kak­vih iz­gle­da pro­tiv An­t­honyja Jo­shue, a i to je meč o ko­jem se šu­ška. Do­du­še, vi­še iz prav­ca Mi­oči­će­va ne­go Jo­shu­ina sto­že­ra: - Sti­pin boks je do­bar, ali za MMA bor­ca, a za oz­bilj­ni­ji meč s pra­vim bok­sa­čem to je ne­dos­tat­no. Do ku­da bi Mi­očić mo­gao do­gu­ra­ti u pro­fe­si­onal­nom bok­su, da sada od­lu­čio pro­mi­je­ni­ti sport? - U top 10 te­ška­ša ne mo­že ući, ni pri­bliž­no, ali bi uz do­brog me­na­dže­ra i pro­mo­to­ra mo­žda mo­gao na­pra­vi­ti do­bar skor i to na sla­bi­jim te­ška­ši­ma, no čim bi do­šao na so­lid­nog te­ška­ša ovaj bi ga ra­zot­krio. Ne že­lim da is­pad­ne da ja kao bok­sač fa­vo­ri­zi­ram boks, no spe­ci­ja­lis­ti su u ve­li­koj pred­nos­ti. Jer, MMA bo­rac boks ra­di mo­žda dva pu­ta tjed­no, jer se u os­ta­lim tre­nin­zi­ma mo­ra po- sve­ti­ti i udar­ci­ma no­gom, bor­bi u par­te­ru, hr­va­nju i slič­no, a bok­sač ci­je­li tje­dan tre­ni­ra sa­mo boks i ta­ko go­di­na­ma. Na­kon­cu­jeDr­vi­špo­en­ti­rao s ovim: - Lju­di shva­te da je u bok­su pu­no ve­ći no­vac pa ka­da do­đu do ne­ke ra­zi­ne i shva­te da mo­gu neg­dje drug­dje za­ra­di­ti pu­no vi­še on­da pre­la­ze iz spor­ta u sport. Mo­ti­vi za odr­ža­va­nje “cro­sso­ver” me­če­va po­naj­vi­še su pos­lov­ni, a po­naj­pri­je je to slu­čaj s McGre­go­rom i Maywe­at­he­rom. Po me­ni, Maywe­at­her će se igra­ti s McGre­go­rom. Bi­lo bi za­nim­lji­vi­je ka­da bi se bo­ri­li s ma­lim ru­ka­vi­ca­ma, kak­ve se ko­ris­te u UFC-u, i tu bi McGre­go­ru po­ras­tao pos­to­tak nje­go­vih iz­gle­da, dok s ve­li­kim ru­ka­vi­ca­ma ne­ma baš ni­kak­vih iz­gle­da. Ni bok­sač­ki iz­bor­nik Le­onard Pi­je­traj ni­je ni­ma­lo op­ti­mis­ti­čan oko iz­gle­da Sti­pe Mi­oči­ća u pro­fe­si­onal­nom bok­su ka­da bi se ovaj za nje­ga od­lu­čio. - To je ili že­lja za za­ra­dom ili eks­po­ni­ra­noš­ću, no to je to­li­ko jef­ti­na pri­ča da ona ne­ma smis­la. Me­đu svim MMA bor­ci­ma nit­ko ne bi imao iz­gle­da, osim bor­ca po­put An­der­so­na Sil­ve ko­ji ima bok­sač­ku teh­ni­ku. Co­nor MrGre­gor ne­ma ni­kak­ve iz­gle­de pro­tiv Maywe­at­he­ra, to su sa­mo iz­gle­di za za­ra­du. Ra­du­jem se tom me­ču, ne­ka se vi­di tko uis­ti­nu ko­li­ko mo­že. Za ovu te­mu an­ke­ti­ra­li smo i neg­daš­njeg hr­vač­kog olim­pij­ca i tre­ne­ra slo­bod­ne bor­be Ber­nar­da Ba­na ko­ji nam je pre­do­čio sli­ko­vi­tu us­po­red­bu: - Me­ni je slo­bod­na bor­ba ne­što po­put vi­še­bo­ja u atle­ti­ci, dok su boks, hr­va­nje, džu­do i os­ta­la bo­ri­lač­ka umi­je­ća po­je­di­nač­ne dis­ci­pli­ne tog vi­še­bo­ja. Lo­gič­no je da sva­ki spe­ci­ja­li­zant, u svo­joj dis­ci­pli­ni, ima pu­no vi­še iz­gle­da ne­go de­se­to­bo­jac. Iz­gle­di McGre­go­ra da u toj bor­bi po­bi­je­di su kao i de­se­to­boj­cu da u sko­ku u vis po­bi­je­di pr­va­ka svi­je­ta u toj atlet­skoj dis­ci­pli­ni. To je te­ma da pok­lo­ni­ci bo­ri­lač­kih spor­to­va ima­ju o če­mu pri­ča­ti i da se na ra­čun to­ga ta bor­ba mo­že pro­da­ti. Po me­ni, McGre­gor bi tu bor­bu mo­gao iz­gu­bi­ti već na­kon par se­kun­di oz­bilj­nog bok­sa. Is­to vri­je­di i za Mi­oči­ća pro­tiv Jo­shue. Mi­očić je ba­zič­ni hr­vač ko­ji je stra­ho­vi­to na­pre­do­vao u bok­su, no ni­je do­volj­no teh­nič­ki pot­ko­van za sraz sa svjet­skim te­ška­škim pr­va­kom. Uos­ta­lom, bok­sač­ka bor­ba tra­je 12 pu­ta po tri mi­nu­te i to je sa­svim dru­ga­či­ji tip iz­dr­ž­lji­vos­ti, dru­ga­či­je su bo­ri­lač­ke teh­ni­ke i stra­te­gi­je... S ob­zi­rom na to da su te­ma ove pri­če ipak MMA bor­ci ko­ji bi se htje­li oku­ša­ti u bok­su, šte­ta je što ni­je doš­lo do bok­sač­kog okr­ša­ja iz­me­đu An­der­so­na Sil­ve i Roya Jo­ne­sa Ju­ni­ora, ka­da su to obo­ji­ca že­lje­li, ali im se is­pri­je­čio pred­sjed­nik UFC-a Da­na Whi­te. Hra­bro od 42-go­diš­njeg Sil­ve ko­ji ima sa­mo dva pro­fe­si­onal­na me­ča u bok­su, ali i us­pješ­nu proš­lost u taj­lan­d­skom bok­su.

Za­ra­da po­kri­va ri­zik

Ta­ko­zva­nih “cro­sso­ver” bor­bi me­đu bor­ci­ma u pu­noj sna­zi baš i ne­ma jer oni ko­ji ni­su spe­ci­ja­lis­ti mo­gu ja­ko pu­no iz­gu­bi­ti. Re­pu­ta­ci­ju, ego i vri­jed­nost ime­na, pa ta­ko i po­ten­ci­jal za bu­du­ću za­ra­du. No, ako je u pi­ta­nju za­ra­da kak­va se smi­je­ši McGre­go­ru, u bor­bi s Maywe­at­he­rom, on­da ni tak­ve mo­guć­nos­ti ni­su pro­blem. Jer, bez ob­zi­ra na eks­plo­zi­ju po­pu­lar­nos­ti MMA bor­bi, u bok­su se i da­lje pu­no vi­še za­ra­đu­je pa je zov nov­ca uglav­nom taj ko­ji MMA bor­ce tje­ra da raz­miš­lja­ju o iz­a­zi­va­nju bok­sač­kih šam­pi­ona. Pri­če o to­me da že­le no­vi iz­a­zov, da že­le vi­dje­ti tko je naj­ja­či na svi­je­tu i slič­no, sa­mo su po­kri­će da ne bu­de to­li­ko oči­to da je no­vac ve­ći­ni ipak glav­ni mo­tiv. Kao što mno­gi re­ko­še ovo je čis­ti “mo­ney fig­ht”. I ni­šta dru­go.

Sa še­fom UFC-a Da­nom Whi­te­om, Maywe­at­her se po­go­dio za 100 mi­li­ju­na USD Pi­je­traj: Je­di­ni iz­gle­di ko­je McGre­gor u ovoj bor­bi ima su iz­gle­di za ve­li­ku za­ra­du

McGre­gor je u ovoj pri­či iz­a­zi­vač jer ide na ne­po­bi­je­đe­nog bok­sa­ča (49-0)

Mis­ter Mo­ney Maywe­at­her je pri­hva­tio ovu bor­bu is­klju­či­vo zbog nov­ca, a pris­tao je tek ka­da mu je obe­ća­no da će do­bi­ti 100 mi­li­ju­na USD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.