U uzor­ku tla ot­kri­li an­ti­bi­otik ko­ji uni­šta­va re­zis­tent­ne bak­te­ri­je

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

No­vi an­ti­bi­otik PUM bio je po­seb­no dje­lo­tvo­ran pro­tiv strep­to­ko­ka i sta­fi­lo­ko­ka, od ko­jih su ne­ki ot­por­ni i na vi­še vr­sta an­ti­bi­oti­ka

Znans­tve­ni­ci su u uzor­ku tla uze­tog u Ita­li­ji ot­kri­li no­vi an­ti­bi­otik ko­ji dje­lu­je na bak­te­ri­je ot­por­ne na poz­na­te an­ti­mi­krob­ne li­je­ko­ve. No­vi an­ti­bi­otik ko­ji pro­izvo­di jed­na vr­sta mi­kro­ba na­zvan je pse­udo­uri­di­mi­cin (PUM). On je u la­bo­ra­to­rij­skim is­pi­ti­va­nji­ma uni­štio či­tav niz bak­te­ri­ja, me­đu ko­ji­ma i ve­ći broj re­zis­tent­nih, a us­pio je iz­li­je­či­ti i šar­lah kod mi­še­va. Ot­kri­će je objav­lje­no u znans­tve­nom ča­so­pi­su Cell. Pse­udo­uri­di­mi­cin ne­utra­li­zi­ra en­zim ko­ji ima važ­nu ulo­gu u go­to­vo svim funk­ci­ja­ma svih or­ga­ni­za­ma, po­li­me­ra­zu. No nje­gov me­ha­ni­zam se raz­li­ku­je od me­ha­niz­ma ri­fam­pi­ci­na, an­ti­bi­oti­ka ko­ji ta­ko­đer ci­lja is­ti en­zim. Ta­ko kod ovog no­vog an­ti­mi­krob­nog sred­stva pos­to­ji de­set pu­ta ma­nji ri­zik stva­ra­nja ot­por­nos­ti na an­ti­bi­oti­ke ne­go kod li­je­ko­va ko­ji su tre­nu­tač­no na tr­ži­štu. PUM je u la­bo­ra­to­ri­ju ubio dva­de­set vr­sta bak­te­ri­ja, a po­go­to­vo je bio dje­lo­tvo­ran pro­tiv strep­to­ko­ka i sta­fi­lo­ko­ka, od ko­jih su ne­ki ot­por­ni na vi­še vr­sta an­ti­bi­oti­ka. Kli­nič­ka is­pi­ti­va­nja s ovim no­vim an­ti­bi­oti­kom mo­gla bi po­če­ti za tri go­di­ne, a na tr­ži­štu bi se mo­gao po­ja­vi­ti za de­se­tak, rek­li su is­tra­ži­va­či sve­uči­li­šta Rut­gers-New Brun­swick i ta­li­jan­ske bi­oteh­no­lo­ške tvrt­ke Na­icons. Ovo ot­kri­će još je je­dan do­kaz da su bak­te­ri­je iz zem­lje naj­bo­lji iz­vor no­vih an­ti­bi­oti­ka, za­klju­či­li su znans­tve­ni­ci.

Ovaj no­vi an­ti­bi­otik ko­ji pro­izvo­di jed­na vr­sta mi­kro­ba na­zvan je pse­udo­uri­di­mi­cin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.