Sr­bi­ja opet priv­la­či paž­nju svi­je­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin - Sil­vi­je To­ma­še­vić

Sr­bi­ja je „sma­tra­na zem­ljom kon­zer­va­ti­va­ca i na­ci­ona­lis­ta, pa­tri­jar­hal­na je i ho­mo­fo­bič­na“, na­pi­sao je u pe­tak list Cor­ri­ere del­la Se­ra u tek­s­tu o kan­di­da­tu­ri Ane Br­na­bić (42), do­sa­daš­nje sr­bi­jan­ske mi­nis­tri­ce dr­žav­ne upra­ve i lo­kal­ne sa­mo­upra­ve, jav­no dek­la­ri­ra­ne ho­mo­sek­su­al­ke, za bu­du­ću pre­mi­jer­ku. O „po­vi­jes­nom pre­okre­tu u Sr­bi­ji“, jer pr­vi put „u bal­kan­skoj zem­lji s po­vi­jes­no snaž­nim i po­ne­kad na­sil­nim ho­mo­fob­nim ten­den­ci­ja­ma“jed­na že­na ko­ja za se­be ka­že da pri­pa­da LGBT za­jed­ni­ci pre­uzi­ma vo­đe­nje vla­de, pi­še list Re­pub­bli­ca. Sr­bi­ja je po­nov­no pri­vuk­la paž­nju me­di­ja u svi­je­tu, ali sada ne zbog rat­nih avan­tu­ra, već zbog to­ga što je no­vi šef te dr­ža­ve Alek­san­dar Vu­čić po­vje­rio Ani Br­na­bić man­dat za sas­tav­lja­nje vla­de. Spo­mi­nju se, da­ka­ko, nje­zi­ni stu­di­ji, nje­zi­na pro­fe­si­onal­nost, kao i či­nje­ni­ca da je pri­do­ni­je­la uvo­đe­nju re­for­mi u Sr­bi­ju, ali je mno­ge iz­ne­na­di­la Vu­či­će­va od­luč­nost da, una­toč pro­tiv­lje­nju ne­kih stra­na­ka i Sr­p­ske pra­vos­lav­ne cr­k­ve, pos­ta­vi lez­bij­ku na če­lo vla­de. Ne sa­mo što je pr­vi put na če­lu sr­bi­jan­ske vla­de že­na, već je ona i ho­mo­sek­su­al­ka i to

je „ap­so­lut­na no­vost za Bal­kan“, pi­še Re­pub­bli­ca, ko­ja ta­ko­đer vi­di Sr­bi­ju kao zem­lju na­ci­ona­lis­ta, ho­mo­fo­bič­nu i kon­zer­va­tiv­nu. Sr­bi­ja je, me­đu­tim, sma­tra­na i naj­važ­ni­jom re­pu­bli­kom biv­še Ju­gos­la­vi­je. O ras­po­lo­že­nju u Be­ogra­du, priz­na­li mi to ili ne, ovi­si­li su iz­gle­di li­ca (na­smi­ja­ni ili lju­ti­ti) i u dru­gim biv­šim ju­gos­la­ven­skim dr­ža­va­ma. Pre­ma to­me, ako se sada Sr­bi­ju, sma­tra­nu za­os­ta­lom i na­sil­nom, gle­da druk­či­je, on­da je već i to do­bro. Vu­čić je bio član Še­še­lje­ve stran­ke te na cr­noj lis­ti ze­ma­lja EU u ko­je mu je bio za­bra­njen ula­zak, ali je sada „euro­pe­jac“ko­ji Sr­bi­ju vo­di pre­ma euro­atlant­skim in­te­gra­ci­ja­ma. Ne­ma sum­nje da će mu ime­no­va­nje Ane Br­na­bić za pre­mi­jer­ku još vi­še po­bolj­ša­ti imidž u Eu­ro­pi, ali što ako, una­toč svim ot­po­ri­ma SPC-a i stra­nač­kih li­de­ra nje­zi­nu ime­no­va­nju, Sr­bi­ja pro­ve­de re­for­me i za­bi­lje­ži eko­nom­ski rast? Br­na­bić, ba­rem pre­ma struč­noj spre­mi, ima sve šan­se da us­pi­je kao pre­mi­jer­ka. Što ako ju je Vu­čić iz­a­brao zbog to­ga, a ne da se­bi i Sr­bi­ji po­bolj­ša imidž? Mo­žda bi se i u Hr­vat­skoj tre­ba­lo gle­da­ti na spo­sob­nost, a ne na sek­su­al­ne sklo­nos­ti ili et­nič­ke, vjer­ske i ine eti­ke­te kan­di­da­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.