Kr­pi­na: Ide­olo­ški pro­fil stra­na­ka tre­ba de­fi­ni­ra­ti u skla­du s rje­še­nji­ma za da­naš­nje iz­a­zo­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin -

Us­ta­ške i par­ti­zan­ske ro­vo­ve, do­da­je, uvi­jek iz­no­va ko­pa­ju oni ko­ji ne­ma­ju od­go­vo­re na iz­a­zo­ve tre­nut­ka u ko­jem se Hr­vat­ska na­la­zi. Hr­vat­ska će na­pra­vi­ti ve­lik is­ko­rak, sma­tra Kr­pi­na, kad SDP-ov­ci pres­ta­nu na HDZ-ov­ce gle­da­ti kao na us­ta­še, a HDZ-ov­ci na SDP-ov­ce kao na par­ti­za­ne, ko­mu­nis­te i Ju­gos­la­ve­ne. – U HDZ-u ne vi­dim ni­kak­vu “tvr­du des­ni­cu”, ali vi­dim po­tre­bu da HDZ os­ta­ne ši­ro­ka na­rod­na stran­ka ka­ko ju je za­mis­lio nje­zin ute­me­lji­telj Fra­njo Tuđ­man – dr­ži Kr­pi­na. Biv­ša še­fi­ca HDZ-a i pre­mi­jer­ka Ja­dran­ka Ko­sor ka­že da bi Fra­njo Tuđ­man stran­ku i po­zi­ci­oni­rao s HNS-om da je htio to uči­ni­ti. – Dr. Fra­njo Tuđ­man, kao što je poz­na­to, ni­ka­da ni­je HDZ de­fi­ni­rao kao de­mo­kr­š­ćan­sku, ne­go kao na­rod­njač­ku stran­ku ko­ja ši­ro­ko obu­hva­ća i okup­lja sve ko­ji su os­tva­re­nje hr­vat­ske dr­ža­ve, ula­zak u me­đu­na­rod­ne ins­ti­tu­ci­je i slo­bo­du ra­zu­mje­li kao glav­ne stra­te­ške i po­li­tič­ke ci­lje­ve – ko­men­ti­ra­la je Ko­sor. Ona “re­kon­fi­gu­ra­ci­ju” Vla­de ne do­živ­lja­va kao “smiš­ljen pro­ces”, ne­go kao uklju­či­va­nje HNS-a u Vla­du ka­ko bi pet zas­tup­ni­ka te stran­ke oja­ča­va­lo vla­da­ju­ću ve­ći­nu. – Bit­ni su nji­ho­vi gla­so­vi u Sa­bo­ru, a ne nji­hov re­for­ma­tor­ski po­ten­ci­jal u Vla­di. Na­ime, na­kon iz­ba­ci­va­nja Mos­to­vih mi­nis­ta­ra iz Vla­de i tvrd­nje da pos­to­ji čvr­sta, ali zbog lo­kal­nih iz­bo­ra neo­t­kri­ve­na ve­ći­na, HDZ je su­rad­nju nu­dio HSS-u. Kad je HSS po­nu­du od­bio, preš­lo se na do­go­va­ra­nje s HNS-om (ia­ko se to pri­bli­ža­va­nje do­go­di­lo vje­ro­jat­no i pu­no pri­je). Us­po­re­đi­va­nje s dru­gim slič­nim ko­ali­ci­ja­ma drug­dje u svi­je­tu de­pla­si­ra­no je jer se tak­ve ko­ali­ci­je do­go­va­ra­ju na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, a u Hr­vat­skoj se to do­go­di­lo sa­mo da bi se iz­bje­gli no­vi par­la­men­tar­ni iz­bo­ri – uvje­re­na je biv­ša še­fi­ca HDZ-a. Da je HNS išao sa­mos­tal­no na iz­bo­re i da je na­kon to­ga ko­ali­rao s HDZ-om, tom bi po­li­tič­kom pak­tu bi­lo pu­no ma­nje pri­go­vo­ra, do­da­la je. – HNS je, me­đu­tim, broj­ne man­da­te do­bio is­klju­či­vo za­hva­lju­ju­ći ko­ali­ci­ji sa SDP-om i nje­go­voj da­re­ž­lji­vos­ti pri­je iz­bo­ra. Glav­na se bit­ka vo­di­la iz­me­đu HDZ-a i SDP-a pa ni­je­dan glas za SDPo­vu ko­ali­ci­ju ni­je bio za HDZ. I obrat­no. A ta pri­ča o čiš­će­nju HDZ-a od des­ni­ča­ra pri­ča je za sa­svim ma­lu dje­cu. U toj stran­ci odu­vi­jek su su­ra­đi­va­li i “des­ni­ji” i “lje­vi­ji”, a gos­po­đu Esih, npr., na listu je, kao i Ha­san­be­go­vi­ća, sta­vio osob­no Plen­ko­vić. S ti­me da Esih ni­ka­da pri­je ni­je bi­la ni na kak­voj HDZ-ovoj lis­ti – tu­ma­či Ja­dran­ka Ko­sor. Ha­san­be­go­vi­ća je proš­le go­di­ne u to vri­je­me, nas­ta­vi­la je, Plen­ko­vić hva­lio kao iz­vr­s­nog znans­tve­ni­ka pa je re­kao i da će do­ni­je­ti pu­no gla­so­va. I to se obis­ti­ni­lo.

Od­mak od ZAVNOH-a

– Za­hva­lju­ju­ći pre­fe­ren­ci­jal­nim gla­so­vi­ma kan­di­da­ta na lis­ta­ma ko­ji su u jav­nos­ti per­ci­pi­ra­ni kao iz­ra­zi­to des­ni, HDZ je i po­bi­je­dio na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma. I to je bi­la do­bra Plen­ko­vi­će­va tak­ti­ka. Da je na lis­te sta­vio HNS-ove kan­di­da­te, iz­gu­bio bi iz­bo­re jer je HNS ne­po­že­ljan HDZ-ovim bi­ra­či­ma – re­zi­mi­ra­la je biv­ša pre­mi­jer­ka. Kad je ona vo­di­la HDZ, ta je stran­ka, do­da­la je, bi­la na če­lu Vla­de ko­ja je za­vr­ši­la pre­go­vo­re za ula­zak Hr­vat­ske u EU. Ti­me je os­tva­ren i zad­nji ve­li­ki stra­te­ški cilj o ko­jem je go­vo­rio i pi­sao dr. Tuđ­man. – Po­no­sim se ti­me. Pos­li­je su se do­go­di­li od­ma­ci od Tuđ­ma­no­ve iz­vor­ne po­li­ti­ke kao što je ig­no­ri­ra­nje iz­vo­riš­nih os­no­va Us­ta­va ko­je je Tuđ­man i osob­no pi­sao. Mis­lim na an­ti­fa­ši­zam, tj. od­lu­ke ZAVNOH-a ko­je je pr­vi pred­sjed­nik ugra­dio u Us­tav. U Tuđ­ma­no­vo vri­je­me nit­ko se ni­je odva­žio pos­ta­vi­ti plo­ču sa ZDS u Ja­se­nov­cu. Ali ni u vri­je­me dok sam ja vo­di­la stran­ku i Vla­du – po­ru­či­la je Ko­sor. Lu­ka Be­bić, je­dan od Sa­na­de­ro­vih pa­tri­jar­ha, biv­ši šef Sa­bo­ra, sada HDZ-ov ve­te­ran, sma­tra da je Hr­vat­skoj pri­je­ko po­treb­no prev­la­da­va­nje ide­olo­ških raz­li­ka ka­ko bi se os­tva­ri­li bit­ni in­te­re­si za zem­lju. On sma­tra da su ti ključ­ni dr­žav­ni in­te­re­si te­me po­put obra­zo­va­nja, ali i funk­ci­oni­ra­nja Hr­vat­ske u me­đu­na­rod­nim od­no­si­ma. Oko tih te­ma, sma­tra Be­bić, nu­žan je kon­sen­zus. I ka­da je ri­ječ o po­dje­la­ma u HDZ-u, od­nos­no od­la­sku iz Vla­de Da­vo­ra Ive Sti­era ko­ji je naj­a­vio da će u HDZ-u ja­ča­ti de­mo­kr­š­ćans­tvo, Be­bić dr­ži da bi u HDZ-u tre­ba­lo omo­gu­ći­ti frak­ci­je. – Ako je ko­mu­nis­tič­ka par­ti­ja Ita­li­je ne­kad dav­no mo­gla ima­ti frak­ci­je, za­što ih da­nas ne bi mo­gle ima­ti de­mo­krat­ske stran­ke? Za­što unu­tar jed­ne stran­ke, pa ta­ko i HDZ-a, ne bi mo­gla pos­to­ja­ti raz­li­či­ta miš­lje­nja? Sti­er je ide­olo­ški des­ni­je po­zi­ci­oni­ran od sre­diš­nji­ce HDZ-a, ali baš za­to ga tre­ba ima­ti u stran­ci ka­ko bi okup­ljao bi­ra­če i čla­no­ve ko­ji ina­če ne bi po­dr­žva­li po­li­ti­ku vod­stva HDZ-a – re­kao je Be­bić. Ma­rio Ka­pu­li­ca, Plen­ko­vi­ćev pred­sjed­nik Za­jed­ni­ce ute­me­lji­te­lja HDZ-a, ka­že ka­ko je uoči sjed­ni­ce Pred­sjed­niš­tva HDZ-a na

U HDZ-u ne vi­dim ni­kak­vu “tvr­du des­ni­cu“, ali vi­dim po­tre­bu da HDZ os­ta­ne ši­ro­ka na­rod­na stran­ka ka­ko ju je za­mis­lio dr. Fra­njo Tuđ­man, dr­ži Kr­pi­na

ko­jem se od­lu­či­va­lo o sa­vez­niš­tvu s HNS-om osob­no kon­tak­ti­rao ba­rem s 40-ak lju­di, od­nos­no sa svim še­fo­vi­ma žu­pa­nij­skih or­ga­ni­za­ci­ja Za­jed­ni­ce ute­me­lji­te­lja ka­ko bi vi­dio što oni mis­le o toj ko­ali­ci­ji. – Ka­da je ri­ječ o ide­olo­škim i svje­to­na­zor­skim pi­ta­nji­ma, ute­me­lji­te­lji HDZ-a sma­tra­ju se naj­o­sjet­lji­vi­jim di­je­lom stran­ke. Za­to sam sa svi­ma osob­no kon­tak­ti­rao i svi su mi rek­li da su za to da se po­ku­ša s HNS-om sas­ta­vi­ti Vla­da ka­ko bi se iz­bje­gla po­li­tič­ka nes­ta­bil­nost. Ima­li su sa­mo jed­no upo­zo­re­nje, a to je da pre­mi­jer Plen­ko­vić mo­ra in­zis­ti­ra­ti na po­li­ti­ci jed­ne Vla­de – ot­krio je Ka­pu­li­ca. Kad je ri­ječ o Sti­eru, Ka­pu­li­ca ka­že da se on ni­kad ne bi mo­gao su­prot­sta­vi­ti ne­ko­me tko se za­la­že za de­mo­kr­š­ćans­tvo, kao što je Sti­er naj­a­vio da će či­ni­ti. No jed­na­ko ta­ko sma­tra da de­mo­kr­š­ćans­tva HDZ-u ne ne­dos­ta­je.

Nuž­no zlo

S Plen­ko­vi­će­vom ocje­nom HDZ-a kao des­nog cen­tra ne sla­že se An­dri­ja He­brang, je­dan od ute­me­lji­te­lja HDZ-a i bli­ski Tuđ­ma­nov su­rad­nik. He­brang ka­že da je HDZ uvi­jek bio des­ni­ca, ni­ka­da des­ni cen­tar, a da je ta sin­tag­ma smiš­lje­na za one ko­ji ho­će am­pu­ti­ra­ti des­ni­cu iz HDZ-a. – To go­vo­rim i iz osob­nog is­kus­tva jer sam kao des­ni­čar 16 go­di­na bi­ran u naj­vi­še struk­tu­re HDZ-a, pr­vi put me za pot­pred­sjed­ni­ka pred­lo­žio Fra­njo Tuđ­man. Des­ni i li­je­vi cen­tar su iz­miš­ljo­ti­ne, pri­bli­ža­va­nje des­ni­ce i lje­vi­ce, za­pra­vo, ne­ga­ci­ja je de­mo­kra­ci­je. Tuđ­man je uvi­jek go­vo­rio da esk­trem­na des­ni­ca mo­ra os­ta­ti u HDZ-u ka­ko bi je kon­tro­li­rao. On je u HDZ uveo i biv­še ko­mu­nis­te i biv­še ud­ba­še, ko­ji su se kas­ni­je pro­met­nu­li u des­ni­ča­re ve­će od me­ne. Za­to se sla­žem s iz­ja­vom Mi­ros­la­va Tuđ­ma­na ko­ji je re­kao da bi nje­gov otac u HDZ-u imao mjes­ta i za Ha­san­be­go­vi­ća, i za Bru­nu Esih, kao i za Glas­no­vi­ća – objas­nio je He­brang. Kad je ri­ječ o ko­ali­ci­ji HDZ-a i HNS-a, He­brang ka­že da je to nuž­no zlo jer nam pred tu­ris­tič­ku se­zo­nu iz­van­red­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri ni­ka­ko ni­su tre­ba­li. – Du­go­roč­no ta ko­ali­ci­ja ne mo­že op­s­ta­ti jer je ide­olo­ški jaz iz­me­đu HDZ-a i HNS-a pre­du­bok – sma­tra He­brang. On pak Sti­erov od­la­zak iz Vla­de vi­di kao nje­gov is­kren po­tez jer je nje­go­va ide­olo­gi­ja du­bo­ko de­mo­kr­š­ćan­ska, u što se sa­vez­niš­tvo s HNS-om ne uk­la­pa. No upo­zo­ra­va da je sva­ko re­za­nje des­nog kri­la u HDZ-u vo­di­lo u kri­ze. Pod­sje­ća na su­kob Sa­na­der - Pa­ša­lić, Sa­na­der - Gla­vaš...

Je­dan od Sa­na­de­ro­vih pa­tri­jar­ha Lu­ka Be­bić sma­tra da je Hr­vat­skoj pri­je­ko po­treb­no prev­la­da­va­nje ide­olo­ških raz­li­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.