Sud­bi­na HNS-a i ho­će­mo li na je­sen na iz­bo­re ovi­si sa­mo o Plen­ko­vi­ću

Dat ću os­tav­ku na sve na­ci­onal­ne funk­ci­je u HNS-u. A što se ti­če pri­ča da mi je Vr­do­ljak pri­pre­mio te­ren da pos­ta­nem šef stran­ke, re­ći ću sa­mo da me baš nit­ko pa ni Vr­do­ljak ne mo­ra ni­ka­mo ins­ta­li­ra­ti ni­ti za išta pri­pre­ma­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin - Raz­go­va­ra­la Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net

Ma­ti­ja Po­sa­vec tre­nu­tač­no je naj­us­pješ­ni­ji HNS-ov po­li­ti­čar. U 25 go­di­na pos­to­ja­nja stran­ke upra­vo u nje­go­voj, Me­đi­mur­skoj žu­pa­ni­ji HNS je os­tva­rio naj­bo­lje re­zul­ta­te i upra­vo se zbog to­ga Po­sav­ca i spo­mi­nje kao naj­vje­ro­jat­ni­jeg na­s­ljed­ni­ka Iva­na Vr­do­lja­ka. Raz­go­va­ra­li smo o nje­go­vim am­bi­ci­ja­ma, ali i o nje­go­vu vi­đe­nju ko­ali­ci­je s HDZom, zbog če­ga ima ve­li­kih pro­ble­ma i ne­ugod­nos­ti u svo­joj ba­zi ko­ja se te­ško mi­ri s či­nje­ni­com da je stran­ka otiš­la u za­gr­ljaj HDZ-a.

Je li ko­ali­ra­nje s HDZ-om bi­la po­greš­na od­lu­ka?

Sve ve­li­ke od­lu­ke su te­ške od­lu­ke. Me­ni sa­svim si­gur­no, s po­zi­ci­je žu­pa­na i pred­sjed­ni­ka HNS-a u Me­đi­mur­ju, ta od­lu­ka ni­je do­ni­je­la ko­rist. S dru­ge stra­ne, sla­žem se da bi nas za­us­tav­lja­nje pro­je­ka­ta i na­tje­ča­ja za no­vac iz fon­do­va EU pre­vi­še ko­šta­lo. Osim to­ga, sve stran­ke ima­ju an­ke­te i zna se da no­vi iz­bo­ri ne bi ni­šta pro­mi­je­ni­li. HDZ bi do­bio ne­što vi­še man­da­ta, SDP ma­nje ili is­to, vje­ro­jat­no bi bo­lje pro­šao i Ži­vi zid, Most ili ne­za­vis­ne lis­te. Opet bi­smo se do­ve­li u pat-po­zi­ci­ju i pot­kraj go­di­ne mo­žda iš­li na no­ve iz­bo­re. A što je bi­la al­ter­na­ti­va? Ili vje­ro­jat­no još jed­na po­li­tič­ka pat-po­zi­ci­ja ili pre­uzi­ma­nje od­go­vor­nos­ti i uvo­đe­nje no­ve pa­ra­dig­me u po­li­tič­ki ži­vot. Ta­ko da bi i u SDP-u, a ne sa­mo u HDZ-u, tre­ba­li bi­ti za­hval­ni zbog od­lu­ke HNS-a.

A i HNS bi vje­ro­jat­no bio po­me­ten na tim no­vim iz­bo­ri­ma?

U pro­tek­lih go­di­nu i pol ima­li smo dvo­je iz­bo­re. HNS je i na jed­ni­ma i na dru­gi­ma osvo­jio 130 ti­su­ća gla­so­va kao do­pri­nos lis­ti SDP-a, od če­ga 85 ti­su­ća pre­fe­ren­ci­jal­nih gla­so­va. Pre­ma to­me, pos­to­je lju­di u HNS-u ko­ji ni­su taj man­dat do­bi­li zbog SDP-a ili zbog lis­te SDP-a, ne­go su ga za­ra­di­li sa­mi, a dio gla­so­va pok­lo­ni­li i SDP-u. Ja sam naj­bo­lji pri­mjer za to jer sam na pr­vim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma do­bio 18 ti­su­ća pre­fe­ren­ci­jal­nih gla­so­va, na dru­gi­ma 15 ti­su­ća gla­so­va, a za man­dat je tre­ba­lo iz­me­đu 9 i 10 ti­su­ća.

Do­bro, ali pi­ta­nje je ka­ko bi HNS pro­šao sa­mos­tal­no na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma. Jer ovaj put vje­ro­jat­no ne bi išao sa SDP-om?

Uz ne­ka ja­ka ime­na i po­je­din­ce, do­bio bi če­ti­ri-pet man­da­ta

Što je dvos­tru­ko ma­nje ne­go što ste do­bi­li na proš­lim iz­bo­ri­ma?

Ali i ko­li­ko ima­mo tre­nu­tač­no, dak­le na­kon ko­ali­ra­nja s HDZ-om.

Ima­te, ali ima­te i ra­su­lo u stran­ci. Mo­že li HNS to pre­ži­vje­ti?

Di­vim se sva­ko­me tko mo­že re­ći što će bi­ti za tje­dan da­na, za mje­sec ili go­di­nu. Mo­gu­će je i da sve sku­pa is­pad­ne do­bro. U proš­los­ti smo ima­li ne is­te, ali slič­ne si­tu­aci­je. Sje­ti­te se raz­dob­lja kad je iz­ba­ci­van Ra­di­mir Ča­čić. I ta­da se go­vo­ri­lo da je stran­ka go­to­va, da nes­ta­je.

Ta­da ste os­ta­li bez Ra­di­mi­ra Ča­či­ća. Sada je dra­ma ipak ve­ća jer su HNS na­pus­ti­li mno­gi poz­na­ti čla­no­vi?

Raz­li­ka je u to­me što je Ra­di­mir Ča­čić bio iz­ba­čen iz HNS-a, a u ovom slu­ča­ju nit­ko ni­je bio iz­ba­čen već su lju­di sa­mi za­tra­ži­li is­pis­ni­ce. A ako net­ko ode sam, uvi­jek se mo­že i vra­ti­ti u stran­ku. Mo­ra­mo pro­mi­je­ni­ti po­li­ti­ku stran­ke i ima­ti ve­ću ra­zi­nu uklju­či­vos­ti da se svi ti lju­di ko­ji su, vo­đe­ni emo­ci­ja­ma, otiš­li iz stran­ke, opet u nju vra­te. Mo­ja je ide­ja da Hr­vat­ska do­bi­je ja­ku cen­tris­tič­ku op­ci­ju ko­ju mo­že pre­dvo­di­ti i HNS, a ko­ja će bi­ti jed­na­ko uda­lje­na od lje­vi­ce i des­ni­ce i ko­ja će gra­di­ti gra­đan­sku, vi­še na­rod­njač­ku ne­go li­be­ral­nu po­li­ti­ku.

Spo­mi­nju vas kao po­ten­ci­jal­nog bu­du­ćeg še­fa stran­ke. Jes­te li na to sprem­ni?

Tre­nu­tač­no ne­mam tak­ve am­bi­ci­je jer mi je važ­ni­je što mis­le mo­ji bi­ra­či, oni ko­ji su mi omo­gu­ći­li da uop­će bu­dem u pri­li­ci da me se spo­mi­nje kao pred­sjed­ni­ka HNS-a. U vre­me­nu pred na­ma mak­si­mal­no ću se po­sve­ti­ti svo­joj žu­pa­ni­ji i svo­jim bi­ra­či­ma, a na­ci­onal­na po­li­ti­ka, kao i ona stra­nač­ka, os­tat će ma­lo po stra­ni. Od­nos­no, ne­ću u njoj su­dje­lo­va­ti.

Ka­ko to mis­li­te?

To kon­kret­no zna­či da ću da­ti os­tav­ku na sve na­ci­onal­ne funk­ci­je ko­je sam do sada u HNS-u ob­na­šao i bit ću po­sve­ćen is­klju­či­vo te­re­nu i svo­joj žu­pa­ni­ji te oprav­da­ti re­zul­ta­te ko­je sam do­bio pri­je dva tjed­na na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma.

Te­ško mi je po­vje­ro­va­ti da ne­ma­te am­bi­ci­ja za kan­di­da­tu­ru, po­go­to­vo što ste je­di­ni HNS-ovac ko­ji ima re­zul­ta­te?

Kod nas se svat­ko mo­že kan­di­di­ra­ti za pred­sjed­ni­ka. Či­nje­ni­ca jest da sam je­dan od ri­jet­kih u stran­ci

ko­ji imam ap­so­lut­ni iz­bor­ni le­gi­ti­mi­tet. Te­ško je pro­ci­je­ni­ti što će se sve do­ga­đa­ti, ali do­ni­jet ću vr­lo ra­ci­onal­nu od­lu­ku ko­ja će pro­izi­ći iz vo­lje bi­ra­ča u Me­đi­mur­ju.

Ka­že­te da se svat­ko mo­že kan­di­di­ra­ti, ali što u HNS-u to ne ide do­go­vo­rom. I sada se ču­ju in­for­ma­ci­je da vam je Ivan Vr­do­ljak pri­pre­mio te­ren da pre­uz­me­te stran­ku na idu­ćim iz­bo­ri­ma?

Do­go­vor­na de­mo­kra­ci­ja uvi­jek u per­cep­ci­ji čla­no­va i jav­nos­ti iz­a­zi­va ko­men­ta­re o ne­dos­tat­ku de­mo­kra­ci­je. Me­đu­tim, u slu­ča­ju ka­da smo mi ima­li iz­bor­ni sa­bor u HNS-u po­li­tič­ka je sce­na bi­la dos­ta tur­bu­lent­na i ni­smo je htje­li do­dat­no kon­ta­mi­ni­ra­ti unu­tar­stra­nač­kim pre­pu­ca­va­nji­ma i po­dje­la­ma. Sta­li smo svi iza Iva­na Vr­do­lja­ka ko­ji je bio pri­jed­log ta­daš­nje pred­sjed­ni­ce Ves­ne Pu­sić. Što se pak ti­če pri­ča da mi je Ivan Vr­do­ljak pri­pre­mio te­ren, re­ći ću sa­mo da sam se do sada po­ka­zao i do­ka­zao, a i do­nio re­zul­ta­te. Ta­ko da me baš nit­ko, pa ni Vr­do­ljak, ne mo­ra nig­dje ins­ta­li­ra­ti ni­ti mi išta pri­pre­ma­ti. Imam do­volj­no is­kus­tva i pa­me­ti da si sam pri­pre­mim te­ren i vi­dim što je naj­bo­lje i za me­ne i za po­li­ti­ku ko­ju zas­tu­pam. Bu­dem li to htio.

Pri­je ne­ko­li­ko da­na, Ves­na Pu­sić ka­za­la je ka­ko bi bi­lo do­bro da se Vr­do­ljak vra­ti na če­lo stran­ke i do­vr­ši što je za­po­čeo?

Gos­po­đa Pu­sić gla­sa­la je za nje­go­vo smje­nji­va­nje, di­gla je ru­ku za to. Ne znam odak­le sad tak­va pro­mje­na sta­va.

Je li nje­gov po­vra­tak na če­lo stran­ke op­ci­ja?

Ne is­klju­ču­jem to kao op­ci­ju. Me­đu­tim, to ne­će ovi­si­ti sa­mo o nje­mu. Tre­nu­tač­no su od­lu­ke i re­ak­ci­je čla­no­va stran­ke vi­še emo­tiv­ne, a ma­nje ra­ci­onal­ne. Tre­ba još ma­lo pres­pa­va­ti da bi se si­tu­aci­ja mo­gla objek­tiv­ni­je sa­gle­da­ti.

Ko­ali­ci­ja s HDZ-om je Vr­do­lja­ko­va ope­ra­ci­ja, ali sada ka­da se zna da su svi u vr­hu stran­ke za to zna­li, pa i odo­bra­va­li, ko­ji je nje­gov naj­ve­ći kri­men?

Sva­ka­ko lo­ša ko­mu­ni­ka­ci­ja s člans­tvom i loš taj­ming ka­da se to do­go­di­lo. U per­cep­ci­ji čla­no­va pos­to­jao je čvr­sti opor­be­ni stav da ne­ma ko­ali­ci­je s HDZ-om. A on­da se to pre­ko no­ći pro­mi­je­ni­lo. Lju­di su mis­li­li da su pre­va­re­ni upra­vo zbog te od­lu­ke, da se pu­no to­ga ra­di­lo is­pod sto­la. Mo­žda to ta­ko i ne mo­ra bi­ti. Ali ta­ko iz­gle­da i to te­ško mo­že­te pro­mi­je­ni­ti.

Za­što je Vr­do­ljak da­ni­ma la­gao i člans­tvu stran­ke i jav­nos­ti, ako

Ne is­klju­ču­jem mo­guć­nost Vr­do­lja­ko­va po­vrat­ka na če­lo stran­ke, ali to ne­će ovi­si­ti sa­mo o nje­mu. Re­ak­ci­je čla­no­va sada su vi­še emo­tiv­ne, a ma­nje ra­ci­onal­ne. Tre­ba pres­pa­va­ti da se si­tu­aci­ja objek­tiv­ni­je sa­gle­da

je znao što će na­pra­vi­ti?

Pret­pos­tav­ljam da se to dr­ža­lo u taj­nos­ti zbog pr­vog i dru­gog kru­ga lo­kal­nih iz­bo­ra da se po­ten­ci­jal­no ne na­šte­ti kan­di­da­ti­ma. I da se u pr­vi plan ne stav­lja pro­mje­na smje­ra HNS-a, već da se u fo­kus sta­ve na­ši kan­di­da­ti za Zagreb, Dubrovnik, Osijek, Va­ra­ždin­sku žu­pa­ni­ju…

Ali Vr­do­ljak je svjes­no na­šte­tio kan­di­da­ti­ma svo­jim ču­ve­nim tvi­tom pri­je dru­gog kru­ga lo­kal­nih iz­bo­ra?

To ni­je bi­lo po­treb­no i ni­je se tre­ba­lo do­go­di­ti, ali ne vje­ru­jem da je to na­pra­vio svjes­no.

Da je An­ka Mrak-Ta­ri­taš po­bi­je­di­la u Za­gre­bu, ne bi li ci­je­la si­tu­aci­ja bi­la druk­či­ja?

Sa­svim si­gur­no, da je ona po­bi­je­di­la, ne bi iz­la­zi­la iz HNS-a. Jed­no je vo­di­ti po­li­ti­ku kao opor­be­ni sa­bor­ski zas­tup­nik gdje mo­že­te raditi per­for­man­se i za to ne ima­ti od­go­vor­nost ili za­bav­lja­ti po­li­tič­ku sce­nu ne­bit­nim stva­ri­ma, a dru­go je kad ste na po­zi­ci­ji čel­ni­ka lo­kal­nih i re­gi­onal­nih vlas­ti. Ta­da mo­ra­te bi­ti prag­ma­tič­ni­ji u do­no­še­nju od­lu­ka i vo­đe­nju po­li­ti­ke.

Ho­će­te re­ći da bi os­ta­la u HNS-u i da bi sve­jed­no doš­lo do ko­ali­ci­je HNS-a i HDZ-a?

Vje­ro­jat­no bi to ta­ko bi­lo.

Mrak-Ta­ri­taš iz­iš­la je iz stran­ke, os­ni­va svo­ju i jav­lja­ju joj se broj­ni ne­za­do­volj­ni HNS-ov­ci. Za­što mis­li­te da je to osu­đe­no na pro­past?

Zbog to­ga jer je for­mi­ra­nje stran­ke te­žak rad na te­re­nu i ne mo­že­te re­zul­ta­te stra­nač­ke in­fras­truk­tu­re pos­ti­ći u mje­sec, dva ili tri. La­ko je stran­ku upi­sa­ti u sud­ski re­gis­tar, ali užas­no te­ško os­no­va­ti raz­gra­na­tu mre­žu po ci­je­loj Hr­vat­skoj. Pi­ta­nje je ko­li­ko ima sna­ge u os­ni­va­či­ma, ali i ko­li­ko ima po­vje­re­nja kod svih lju­di na te­re­nu ko­ji se sada vo­de ne­za­do­volj­stvom i emo­ci­ja­ma, ali što se mo­že pre­tvo­ri­ti u ra­zum­no shva­ća­nje ko­je bi bi­lo druk­či­je ne­go što je da­nas.

Ako se ko­ali­ra­nje HNS-a i HDZ-a mo­že gle­da­ti s ra­zum­ne stra­ne, za­što ste on­da vi od­nos­no va­ša or­ga­ni­za­ci­ja bi­li suz­dr­ža­ni na Sre­diš­njem od­bo­ru?

Upra­vo zbog vo­lje bi­ra­ča ko­ji su vr­lo jas­no rek­li da an­ga­žman HNS-ovih na­čel­ni­ka i moj an­ga­žman kao žu­pa­na ne po­dr­ža­va­ju u Vla­di HNS-a i HDZ-a. I ta od­lu­ka ni­je bi­la ni­či­ja osob­na ne­go je pro­iziš­la iz za­ključ­ka stra­nač­kih Nas­ta­vak na 14. stra­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.