Sada je pra­vo vri­je­me da raz­miš­lja­te o na­či­nu grijanja

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Mar­ti­na.stru­kic@ve­cer­nji.net

U se­zo­ni ka­da je svi­ma hla­đe­nje na pa­me­ti, oni mu­dri­ji po­za­ba­vit će se gri­ja­njem, po­se­bi­ce ako kre­ću od “nu­le” Mar­ti­na Stru­kić Ia­ko je, zbog vi­so­kih tem­pe­ra­tu­ra, ve­ći­ni na pa­me­ti ka­ko se ra­s­hla­di­ti, oni mu­dri­ji upra­vo sada raz­miš­lja­ju o gri­ja­nju. Bi­lo da tek pla­ni­ra­te uves­ti ne­ki sus­tav grijanja, bi­lo da se spre­ma­te za zi­mu, upra­vo sada va­lja se pri­pre­mi­ti, us­po­re­di­ti ci­je­ne i an­ga­ži­ra­ti maj­sto­re da bis­te hlad­ne da­ne do­če­ka­li sprem­ni­ji. A ni­je zgo­re­ga ni spo­me­nu­ti da su sada ci­je­ne ipak ne­što ni­že ne­go u špi­ci se­zo­ne.

Po­volj­ni­ja me­to­da

Bu­du­ći da je ri­ječ o pri­lič­no sku­poj inves­ti­ci­ji, po­se­bi­ce kre­će­te li od nu­le – bi­lo da gra­di­te svoj dom ili ste se od­lu­či­li na pot­pu­nu iz­mje­nu pos­to­je­ćih ins­ta­la­ci­ja, do­no­si­mo vam ne­ke od naj­češ­ćih na­či­na grijanja u nas, nji­ho­ve pred­nos­ti i ne­dos­tat­ke i, da­ka­ko, ci­je­ne. Sva­ka­ko va­lja spo­me­nu­ti da je uz us­ta­lje­ne, od­nos­no ko­nven­ci­onal­ne sus­ta­ve grijanja od­ne­dav­no da do­ma­ćem tr­ži­štu pri­su­tan i no­vi – ri­ječ je o in­fra­cr­ve­nom gri­ja­nju, ko­je ne zah­ti­je­va boj­ler, dim­njak, la­ko se pos­tav­lja, za­hva­lju­ju­ći pa­ne­li­ma ko­ji do­la­ze u svim bo­ja­ma mo­že se pos­ta­vi­ti i na strop, a tro­ši znat­no ma­nje elek­trič­ne ener­gi­je. In­fra­cr­ve­na teh­no­lo­gi­ja eko­no­mič­ni­ja je i učin­ko­vi­ti­ja od os­ta­lih vr­sta grijanja, po­god­na je za pros­to­re stam­be­ne i in­dus­trij­ske na­mje­ne, a nu­di sma­nje­nje tro­ško­va od 35 pos­to (plin­sko gri­ja­nje) pa do 65 pos­to ka­da je ri­ječ o gri­ja­nju na lož-ulje.

Umjes­to ra­di­ja­to­ra – ogle­da­lo

Gri­ja­ći IR pa­ne­li SUNLIFE pre­tva­ra­ju go­to­vo 100% elek­trič­ne ener­gi­je u to­pli­nu ko­ju pred­me­ti ap­sor­bi­ra­ju pu­tem ener­gi­je in­fra­cr­ve­nih va­lo­va i oda­ši­lju je na­trag u obli­ku to­pli­ne, ko­ja se dje­lo­mič­no pre­no­si u zrak, a dje­lo­mič­no na pred­me­te u oko­li­ni. Dak­le, IR va­lo­vi ne gri­ju zrak kao uobi­ča­je­ni sus­ta­vi grijanja, već pre­tva­ra­ju pros­tor u je­dan ve­li­ki ni­sko­tem­pe­ra­tur­ni ra­di­ja­tor. Za­hva­lju­ju­ći druk­či­jem na­či­nu pri­je­no­sa to­pli­ne u pros­tor, ovi pa­ne­li ne is­u­šu­ju zrak i ne ko­vi­tla­ju ga. Zbog to­ga se ne po­di­že pra­ši­na, što je na­ro­či­to važ­no za oso­be ko­je su aler­gič­ne na pra­ši­nu te oso­be ko­je ima­ju res­pi­ra­tor­ne pro­ble­me. Plo­če je, za raz­li­ku od ra­di­ja­to­ra, jed­nos­tav­no čis­ti­ti što ih či­ni hi­gi­jen­ski pri­hvat­lji­vi­ji­ma. Osim to­ga, do­la­ze u svim bo­ja­ma i obli­ci­ma, a mo­gu iz­gle­da­ti i kao ogle­da­la, omi­lje­ne sli­ke... Mon­ta­ža ovog sus­ta­va sto­ji iz­me­đu 25 i 35 ti­su­ća ku­na, ovis­no o ve­li­či­ni pros­to­ra i zah­tje­vi­ma vlas­ni­ka.

Iza ogle­da­la Gri­ja­ći pa­nel ujed­no je i ogle­da­lo – dak­le, gri­je i šte­di pros­tor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.