Ni­smo da­le­ko od ek­s­tre­ma kak­vi su pri­ka­za­ni u se­ri­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Ne­ma ni­kak­ve sum­nje ka­ko je Sluškinjina pri­ča jed­na od naj­važ­ni­jih se­ri­ja ove go­di­ne. Sje­ti­ti se oda­bra­ti is­to­ime­ni ro­man Mar­ga­ret Atwo­od kao knji­žev­ni pred­lo­žak bio je sja­jan po­tez. U vri­je­me kad je stvo­ren, ro­man je do­is­ta mo­gao bi­ti je­di­no dis­to­pij­ski, dok je to da­nas sa­mo po svo­joj de­fi­ni­ci­ji. Jer, po­go­to­vo u sa­daš­nje do­ba in­ter­ne­ta, iz po­je­di­nih di­je­lo­va svi­je­ta do­la­ze pri­zo­ri dru­šta­va vr­lo slič­nih Gi­le­adu. To­ta­li­tar­no us­tro­je­na dr­ža­va nas­ta­la na ra­zva­li­na­ma Sje­di­nje­nih Dr­ža­va ima dos­ta to­ga za­jed­nič­kog ne sa­mo s ne­kak­vom Is­lam­skom dr­ža­vom, ne­go i s ne­kim priz­na­ti­ma od svjet­ske za­jed­ni­ce. Ipak, obe­ća­nje da­no na po­čet­ku se­ri­je ni­je do kra­ja is­pu­nje­no. Vi­zu­al­no, Sluškinjina pri­ča os­ta­la je na is­to­me kao i na po­čet­ku, a po na­ma, ili je tre­ba­la ući dub­lje u de­pre­si­ju ili u ne­ki op­ti­mi­zam. No opet, to ni­je do­pus­ti­la pri­ča ko­ja po­no­vo ni­je da­la do­volj­no što­fa ni za da­lju re­gre­si­ju glav­nog li­ka Of­fred, nje­zi­no bez­na­đe, ni za bu­đe­nje op­ti­miz­ma ka­ko će se na kra­ju ipak sve okre­nu­ti u nje­zi­nu ko­rist. Os­ta­lo je i pre­gršt neo­d­go­vo­re­nih pi­ta­nja i neo­bjaš­nje­nih de­ta­lja. Ne zna­mo ka­ko su za­pra­vo pro­pa­le Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve, ko­ji je po­lo­žaj Gi­le­ada u svi­je­tu (vi­dje­li smo tek ne­ke ‘od­no­se’ s Mek­si­kom) te, na kra­ju kra­je­va, što se do­ga­đa s dje­com ko­ju ro­de slu­ški­nje. U po­s­ljed­njoj tre­ći­ni se­ri­je gu­be se pri­zo­ri iz proš­los­ti ko­ji su od­go­va­ra­li na ta pi­ta­nja, ci­je­la se jed­na epi­zo­da tro­ši na sud­bi­nu Of­fre­di­na mu­ža, no bez hin­to­va ko­ja će bi­ti nje­go­va ulo­ga da­lje u pri­či. Ne­do­volj­no o ka­rak­te­ru gi­le­ad­skog druš­tva go­vo­ri i epi­zo­da s bi­zar­nim or­gi­ja­ma, ra­do bi­smo da se tu sce­na­rij ma­lo na­do­gra­dio, da se otiš­lo ko­rak da­lje u pri­ka­zi­va­nju stvar­ne na­ra­vi to­ta­li­tar­nog druš­tva u ko­jem se pri­ča odvi­ja. Ni u po­s­ljed­njoj epi­zo­di ne do­bi­va­mo od­go­vo­re na ova pi­ta­nja, što­vi­še otva­ra­ju se no­ve di­le­me, još dva­tri clif­f­han­ge­ra zbog ko­jih će­mo sva­ka­ko pri­če­ka­ti i dru­gu se­zo­nu ko­ja bi se tre­ba­la pri­ka­za­ti slje­de­će go­di­ne. A ni­je da bi­smo je pro­pus­ti­li i bez clif­f­han­ge­ra. Jer, Sluškinjina pri­ča ri­jet­ko je hra­bra pri­ča o že­na­ma, od­nos­no o to­me ka­ko ni da­naš­nje druš­tvo do­is­ta ni­je da­le­ko od pa­da­nja u ek­s­tre­me kak­vi su pri­ka­za­ni u ro­ma­nu i u se­ri­ji. Ta­ko­đer je za se­ri­ju oda­bran i spre­tan tre­nu­tak, jer da­nas svje­do­či­mo re­gre­siv­nim nas­to­ja­nji­ma raz­li­či­tih po­li­tič­kih čim­be­ni­ka u svi­je­tu ko­ja u te­me­lji­ma ima­ju ba­rem ne­što od mrač­njaš­tva pri­ka­za­nog u se­ri­ji. Ta­ko­đer, ne do­pu­šta nam se ni da smet­ne­mo s uma ka­ko, ka­da se u vlas­ti­te ci­lje­ve upreg­ne ru­lju, od­go­vor­nih za­pra­vo ne­ma. Bez ob­zi­ra na ra­ni­je iz­re­če­ne ne­do­re­če­nos­ti, se­ri­ja u sva­kom tre­nut­ku ima do­volj­no adu­ta da gle­da­te­lja za­dr­ži pred ekra­nom te da se se­ri­ji i vra­ti­te i u slje­de­ćoj epi­zo­di. Eli­sa­beth Moss od­lič­na je u ulo­zi Of­fred. Moss se­be pro­mo­vi­ra u ne­što što je tre­ba­la bi­ti ne­ka od ses­ta­ra Ma­ra, ne­na­pad­na a opet iz­nim­na sna­ga na ekra­nu. S dru­ge stra­ne, na­da­mo se da će­mo od li­ka za­po­vjed­ni­ka Wa­ter­for­da ko­jeg tu­ma­či Jo­seph Fi­en­nes vi­dje­ti da­le­ko vi­še, ma­kar zbog vje­šti­na ko­ji­ma ovaj glu­mac do­is­ta obi­lu­je. Se­ri­ja je i pri­je kra­ja svo­je pr­ve se­zo­ne do­bi­la kul­t­ni sta­tus, vi­dje­li smo u Ohi­ju proš­log tjed­na neo­bi­čan pro­s­vjed pro­tiv za­bra­ne abor­tu­sa fe­mi­nis­t­ki­nja obu­če­nih u kos­ti­me slu­ški­nja. Fi­zič­ki je to do­kaz neo­bič­ne sna­ge se­ri­je ko­ja mo­žda na kra­ju go­di­ne ne­će bi­ti oci­je­nje­na naj­bo­ljom, no ko­ja će sva­ka­ko ući u naj­u­ži krug naj­pro­vo­ka­tiv­ni­jih te s naj­s­naž­ni­jom po­ru­kom. Sva­ka­ko je ta ges­ta i priz­na­nje sjaj­noj kos­ti­mo­gra­fi­ji se­ri­je gdje bi naj­vi­še na­gra­de tre­bao za­ra­di­ti već iz­gled slu­ški­nja iz ko­jeg je smjes­ta vid­lji­vo da ču­va­ju naj­ve­će taj­ne. Atwo­od je ina­če vr­lo te­me­lji­ta knji­žev­ni­ca, maj­stor de­ta­lja, a dos­ta nje­zi­ne mi­nu­ci­oz­nos­ti za­is­ta smo i vi­dje­li na ekra­nu.

Eli­sa­beth Moss od­lič­na je u ulo­zi Of­fred, dok od li­ka za­po­vjed­ni­ka Wa­ter­for­da ko­jeg tu­ma­či J. Fi­en­nes oče­ku­je­mo pu­no vi­še Pro­blem je se­ri­je što nam ni­je da­la od­go­vor na pi­ta­nje ka­ko su pro­pa­le Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve i ka­kav je po­lo­žaj Gi­le­ada u svi­je­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.