Ho­ro­skop

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava -

OVAN (21. ožuj­ka - 20. trav­nja) PRIZNAJTE TRUD DRU­GIH

LJU­BAV: Mno­gi će se osje­ća­ti po­ma­lo usam­lje­no te će ih mu­či­ti sva­kod­nev­ne čež­nje. Oni u ve­za­ma pro­la­zit će jed­no iz­a­zov­no raz­dob­lje kad će tre­ba­ti dos­ta tre­zve­nos­ti da iz­dr­že. KA­RI­JE­RA: Vje­ro­vat će­te da ste vi zas­luž­ni za po­bolj­ša­nje pos­lov­nih re­zul­ta­ta. ZDRAVLJE: Vo­di­te ra­ču­na o kri­te­ri­ji­ma u sve­mu.

BLIZANCI (21. svib­nja - 20. lip­nja) SPOZNAJTE SVO­JU PO­ZI­CI­JU, A JOŠ VI­ŠE PRI­LI­KU

LJU­BAV: Idu­ćih par da­na va­ša će lju­bav­na strem­lje­nja bi­ti uglav­nom pla­ton­skog ka­rak­te­ra. KA­RI­JE­RA: Su­rad­nja s ugled­nim ili utje­caj­nim lju­di­ma po­la­ko do­la­zi u pr­vi plan. Vi će­te bi­ti ko­tač ko­ji je va­žan u ci­je­loj igri. ZDRAVLJE: Ši­rit će­te ve­dri­nu oko se­be.

LAV (23. sr­p­nja - 22. ko­lo­vo­za) ONI KO­JI JOŠ TRA­ŽE SRODNU DUŠU LAKO ĆE JE SRES­TI

LJU­BAV: Bit će­te sret­ni što vas dru­gi ra­zu­mi­ju te će­te se vi­še otvo­ri­ti za lju­bav. Otu­da će po­ras­ti i po­vje­re­nje u ve­za­ma. KA­RI­JE­RA: Vje­ro­jat­no će vas sve po­ti­ca­ti na vi­še ak­tiv­nos­ti pa će se od vas zah­ti­je­va­ti po­ja­ča­ni an­ga­žman.

ZDRAVLJE: Bu­di­te oprez­ni.

VAGA (23. ruj­na - 22. lis­to­pa­da) OVIH DA­NA PO­LA­KO ĆE SE OTVO­RI­TI JED­NA VRA­TA

LJU­BAV: Pr­va po­lo­vi­na tjed­na do­ni­jet će mir­no uži­va­nje u ve­zi ili dis­kret­no tra­že­nje srod­ne du­še. KA­RI­JE­RA: Mo­žda će vam do­sa­di­ti dje­lo­va­ti iz sje­ne i za­pra­vo je­dva če­ka­te da do­đe­te u pr­vi plan. ZDRAVLJE: Kad se ide pos­tup­no, sve tra­je du­lje.

STRIJELAC (22. stu­de­nog - 21. pro­sin­ca) IMA­TE DO­VOLJ­NO ENERGIJE DA SVE DOVEDETE U RED

LJU­BAV: Mo­gu­će da ste oče­ki­va­li ne­što drugo od onog što osje­ća­te, no to je sa­mo pro­laz­na fa­za s ko­jom se tre­ba­te su­oči­ti na mu­dar na­čin. KA­RI­JE­RA: Va­ša spo­sob­nost da ra­di­te dvi­je stva­ri u is­to vri­je­me bit će us­pješ­na. ZDRAVLJE: Idi­te ta­mo gdje vam je do­bro.

VODENJAK (20. si­ječ­nja - 18. ve­lja­če) ZASUČITE RUKAVE I NE POSTAVLJAJTE SUVIŠNA PI­TA­NJA

LJU­BAV: In­ten­zi­vi­rat će se va­še kre­ta­nje me­đu lju­di­ma. Sto­ga će­te ima­ti pri­li­ke za sre­ta­nje i upoz­na­va­nje no­vih lju­di.

KA­RI­JE­RA: Na­kon što ste ri­je­ši­li je­dan pro­blem, ra­dit će­te s ma­nje na­pe­tos­ti i s vi­še ugod­nos­ti. ZDRAVLJE: Pro­še­taj­te se pri­je spa­va­nja.

BIK (21. trav­nja - 20. svib­nja) DANI SU DOBRI ZA LJU­BAV I DRUŠ­TVE­NI ŽI­VOT

LJU­BAV: Oni ko­ji vo­le vo­ljet će pu­nim sr­cem, a dru­ga stra­na će im uz­vra­ća­ti ma­lo ma­nje in­ten­ziv­no. KA­RI­JE­RA: Funk­ci­oni­rat će­te po­put spor­ta­ša ko­ji tre­nin­ge odra­đu­je s la­ko­ćom. Mno­gi će bru­si­ti no­ve vje­šti­ne. ZDRAVLJE: Po­za­ba­vi­te se kri­te­ri­ji­ma lje­po­te.

RAK (21. lip­nja - 22. sr­p­nja) AKO STE U VE­ZI, VAŠ OD­NOS BIT ĆE STABILAN

LJU­BAV: Ako još tra­ži­te srodnu dušu, obra­ti­te paž­nju na oso­be ko­je sre­će­te preko pos­la. Net­ko vas već odre­đe­no vri­je­me pro­ma­tra. KA­RI­JE­RA: Ne­ki će za­po­če­ti kuć­ne ra­do­ve i uze­ti ne­što slo­bod­nih da­na da ih oba­ve. ZDRAVLJE: Ba­te­ri­je će­te na­pu­ni­ti ho­bi­jem.

DJEVICA (23. ko­lo­vo­za - 22. ruj­na) PRI­LI­KE ZA POZNANSTVA POČET ĆE SE PRORJEĐIVATI

LJU­BAV: Pr­vi dio tjed­na do­ni­jet će li­je­pe lju­bav­ne do­ga­đa­je, a od sre­di­ne tjed­na stva­ri je­nja­va­ju. KA­RI­JE­RA: Či­nit će vam se da dru­gi ma­ni­pu­li­ra­ju ka­ko va­ma, ta­ko i va­ma bli­skim su­rad­ni­ci­ma. Što je naj­go­re, bit će­te u pra­vu. ZDRAVLJE: Vje­ruj­te da mo­že­te bo­lje i vi­še.

ŠKORPION (23. lis­to­pa­da - 21. stu­de­nog) NEMOJTE PRIGOVARATI, NE­GO BU­DI­TE DIPLOMAT

LJU­BAV: Va­še emo­ci­je ne­će bi­ti ni­šta ma­nje ne­go pri­je, no oja­čat će i po­tre­ba za si­gur­noš­ću u lju­ba­vi. KA­RI­JE­RA: Sve što je she­mat­ski sa­da vas spu­ta­va. Bit će­te u po­zi­ci­ji da se tre­ba­te pri­la­go­đa­va­ti no­vim pro­gra­mi­ma. ZDRAVLJE: Is­tra­ži­te bo­lje svo­je spo­sob­nos­ti.

JARAC (22. pro­sin­ca - 19. si­ječ­nja) NI­JE SVE TA­KO ZAHTJEVNO KAO ŠTO VAM SE ČI­NI

LJU­BAV: Uži­vat će­te udvo­je u mi­ru i ti­ši­ni poz­na­tih mjes­ta. Ne­će­te se da­ti vi­dje­ti na druš­tve­nim okup­lja­li­šti­ma, ne­go će­te ra­di­je bo­ra­vi­ti kod ku­će. KA­RI­JE­RA: Mno­gi će ići na si­gur­no jer će im ne­dav­na is­kus­tva i is­ku­še­nja go­vo­ri­ti da či­ne ta­ko. ZDRAVLJE: Ipak na­pre­du­je­te.

RIBE (19. ve­lja­če - 20. ožuj­ka) IDI­TE KO­RAK PO KO­RAK PA ĆE I RE­ZUL­TA­TI BI­TI TRAJNIJI

LJU­BAV: Ako se ne­kom udva­ra­te, bu­di­te dis­kret­ni­ji. Ako ste u ve­zi, za­ne­ma­ri­te part­ne­ro­vo pri­go­va­ra­nje. KA­RI­JE­RA: Ne na­va­ljuj­te sa svo­jim ide­ja­ma jer još ni­je vri­je­me da se eks­po­ni­ra­te. Če­kaj­te svo­jih pet mi­nu­ta ZDRAVLJE: Čo­vjek je čo­vje­ku li­jek.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.