MAMIĆEVI ‘PILIĆI’ NE SMIJU BI­TI UZOR LJU­DI­MA U HR­VAT­SKOJ

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Igor Flak

Po če­mu će­mo pam­ti­ti vjen­ča­nje po mno­gi­ma jed­nog od naj­na­da­re­ni­jih hr­vat­skih no­go­me­ta­ša još uvi­jek ne­do­ka­za­nih mo­guć­nos­ti i biv­šeg mi­nis­tran­ta te ne­koć čla­ni­ce cr­k­ve­nog zbo­ra Iza­bel An­dri­ja­nić? Ne po do­la­sku Mar­ce­la, jed­nog od važ­nih igra­ča Re­al Ma­dri­da, ne­go po još jed­nom: “Ne mo­že nam nit­ko ni­šta, ja­či smo od sud­bi­ne” u iz­ved­bi na­kos­tri­je­še­nog “pi­je­tla” hr­vat­skog no­go­me­ta či­ji je tor­zo po­pri­lič­no pro­pao od po­s­ljed­njeg strip­ti­za. Na ovom mjes­tu pu­no je važ­ni­je pro­go­vo­ri­ti o od­no­su po­naj­bo­ljih hr­vat­skih no­go­met­nih re­pre­zen­ta­ti­va­ca i čo­vje­ka ko­ji vla­da na­šim no­go­me­tom po­s­ljed­njih godina. Na­kon osječ­ke far­se u ko­joj je “ba­cio bom­bu” ot­ka­zi­va­njem pu­no­mo­ći od­vjet­nič­kom pa­ru ka­ko bi uzeo pre­dah i nas­ta­vio ra­di­ti na svo­joj obra­ni, pos­lao je po­ru­ku da on ima ve­li­ka ja­ja. Is­te ve­če­ri Bad Blue Boysi po­di­gli su kod Di­na­mo­va sta­di­ona tran­s­pa­rent na ko­jem je pi­sa­lo: “Fra­jer s ve­li­kim ja­ji­ma 91. je šver­cao plju­ge i br­stio če­smu”.

Dav­no je tre­ba­lo uči­ni­ti sve u ovoj dr­ža­vi da Ma­mić ne mo­že ur­la­ti ‘Ne mo­že mi nit­ko ni­šta’

Ia­ko ne­ma mje­re za­bra­ne pri­la­ska svje­do­ci­ma, apsolutno je spor­no, o mo­ral­nos­ti da i ne go­vo­ri­mo, što je Ma­mić tri da­na pro­veo s Mo­dri­ćem i Lo­vre­nom na Is­lan­du za vri­je­me re­pre­zen­ta­tiv­ne ak­ci­je. Kas­ni­je se sve po­nav­lja ot­kri­ćem da je Ma­mi­ćev sin snim­ljen na za­jed­nič­kom ruč­ku s Li­ver­po­olo­vim sto­pe­rom. Dav­no je ova dr­ža­va mo­gla i mo­ra­la re­agi­ra­ti. Po­naj­pri­je da je za­ko­ne kva­li­tet­ni­je do­no­si­la te da ih se pri­dr­ža­va­la i pro­vo­di­la ih, a da su na važ­nim mjes­ti­ma u po­li­ti­ci bi­li kva­li­tet­ni­ji, mo­ral­ni­ji i čas­ni­ji ka­dro­vi, Zdrav­ko Ma­mić ne bi se ni do­go­dio. Jer ta­da on kao pr­vi ope­ra­ti­vac Di­na­ma ne bi mo­gao is­to­dob­no i pro­da­va­ti svo­je naj­bo­lje igra­če s ko­ji­ma ima i pri­vat­ne ugo­vo­re. A svi ti Mamićevi “pilići” ko­ji­ma je omo­gu­ćio ve­li­ke tran­sfe­re, ko­ji su za nje­ga sprem­ni i laž­no svje­do­či­ti, ni­ka­ko ne smiju bi­ti uzor lju­di­ma u Hr­vat­skoj, po­naj­pri­je mla­dim ro­di­te­lji­ma ko­ji će od­ga­ja­ti svo­ju dje­cu. Jer, to su, na­ža­lost, ipak ego­is­ti ko­ji će za svoj pros­pe­ri­tet vr­lo ra­do lju­bi­ti ru­ku Ku­mu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.