Hr­vat­ska ne mo­ra is­pla­ti­ti 8 mi­li­jar­di ku­na mirovina Sr­bi­ma iz ‘SAO Kra­ji­ne’

Me­đu­na­rod­na or­ga­ni­za­ci­ja ra­da od­ba­ci­la tuž­bu Udru­ge sindikata umi­rov­lje­ni­ka Sr­bi­je ko­ja je 2014. tra­ži­la is­pla­te za pe­ri­od od po­čet­ka Do­mo­vin­skog ra­ta do 1998.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić san­dra.velj­ko­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Sr­bi­ma ko­ji su os­ta­li ži­vje­ti na oku­pi­ra­nim po­dru­čji­ma Hr­vat­ska je is­pla­ći­va­la mi­ro­vi­ne do oku­pa­ci­je kad je za­us­tav­ljen i plat­ni pro­met

Hr­vat­ska nije duž­na umi­rov­lje­ni­ci­ma iz tzv. SAO Kra­ji­ne is­pla­ti­ti mi­ro­vi­ne za raz­dob­lje od po­čet­ka Do­mo­vin­skog ra­ta pa sve do 1998. go­di­ne, a zbog čega je Udru­ga sindikata umi­rov­lje­ni­ka Sr­bi­je tu­ži­la Hr­vat­sku Me­đu­na­rod­noj or­ga­ni­za­ci­ji ra­da (MOR). Ia­ko nije pre­ci­zi­ran iz­nos, pre­ma ne­kim pro­cje­na­ma, ri­ječ je o po­tra­ži­va­nji­ma ko­ja do­se­žu osam mi­li­jar­di ku­na. Pro­iz­la­zi to iz od­lu­ke Uprav­nog od­bo­ra MOR-a ko­ji je u pe­tak u Že­ne­vi us­t­vr­dio da taj slučaj sma­tra za­tvo­re­nim te ga uk­la­nja s agen­de, što je in­for­ma­ci­ja ko­ju su nam po­t­vr­di­li u Mi­nis­tar­stvu vanj­skih i europ­skih pos­lo­va.

Do­bi­va­li mi­ro­vi­nu u Srbiji

Udru­že­nje sindikata umi­rov­lje­ni­ka Sr­bi­je pod­ni­je­lo je 25. stu­de­no­ga 2014. MOR-u pred­stav­ku pro­tiv Hr­vat­ske zbog na­vod­nog kr­še­nja Ko­nven­ci­je br. 48 o ute­me­lje­nju me­đu­na­rod­nog sus­ta­va oču­va­nja pra­va iz osi­gu­ra­nja za slučaj inva­lid­nos­ti, sta­ros­ti i smr­ti. Pre­ma na­vo­di­ma iz pred­stav­ke, umi­rov­lje­ni­ci­ma iz Hr­vat­ske, pre­tež­no sr­p­ske na­ci­onal­nos­ti, ko­ji su ti­je­kom su­ko­ba 90-ih godina ži­vje­li na oku­pi­ra­nim po­dru­čji­ma Hr­vat­ske ili su iz nje iz­bje­gli, Hr­vat­ska nije is­pla­ći­va­la mi­ro­vi­nu. Pre­ma na­vo­di­ma sr­bi­jan­skih udru­ga, nji­hov se broj kre­će oko 22 ti­su­će. Slučaj je raz­ma­tra­lo tri­par­tit­no po­vje­rens­tvo MOR-a sas­tav­lje­no od pred­stav­ni­ka vla­da – u ovom slučaju špa­njol­ske – poslodavaca i sindikata te je Upravnom vijeću MOR-a pre­po­ru­či­lo za­tva­ra­nje slu­ča­ja, što je ono jed­no­glas­no pri­hva­ti­lo. U raz­ma­tra­nju slu­ča­ja iden­ti­fi­ci­ra­ne su dvije sku­pi­ne umi­rov­lje­ni­ka. Pr­vu či­ne oni ko­ji su na­pus­ti­li Hr­vat­sku. Hr­vat­ska je Vla­da ar­gu­men­ti­ra­la, a po­vje­rens­tvo pri­hva­ti­lo objaš­nje­nje ka­ko su oni “po­kri­ve­ni” Ugo­vo­rom o so­ci­jal­nom osi­gu­ra­nju iz­me­đu Hr­vat­ske i Sr­bi­je ko­ji dje­lu­je re­tro­ak­tiv­no. Na­ime, Sr­bi­ja je po spo­ra­zu­mu svi­ma po­če­la is­pla­ći­va­ti mi­ro­vi­ne u onom tre­nut­ku ka­da su sti­gli na nje­zin te­ri­to­rij. Dru­gu sku­pi­nu či­ne oni ko­ji su os­ta­li ži­vje­ti na oku­pi­ra­nim po­dru­čji­ma. Hr­vat­ska im je is­pla­ći­va­la mi­ro­vi­ne do pres­tan­ka plat­nog pro­me­ta iz­a­zva­nog oku­pa­ci­jom. Čak i na­kon to­ga mi­ro­vi­ne su po­ku­ša­va­li is­pla­ti­ti pre­ko Me­đu­na­rod­nog Cr­ve­nog kri­ža. MOR je pri­hva­tio ar­gu­men­ta­ci­ju oci­je­niv­ši ka­ko je pre­kid is­pla­ta uz­ro­ko­van vi­šom si­lom. Do­dat­ni ar­gu­ment bio je taj da su za vri­je­me oku­pa­ci­je ti umi­rov­lje­ni­ci oda­bra­li pri­ma­ti mi­ro­vi­nu iz mi- ro­vin­skog pa­ra­fon­da tzv. Kra­ji­ne. Hr­vat­ska je, osim to­ga, do kra­ja 1998. i za­vr­šet­ka mir­ne in­te­gra­ci­je već bi­la is­pla­ti­la za­os­tat­ke mirovina za naj­vi­še do tri go­di­ne una­trag. Od po­čet­ka 1999. za­os­ta­ci se u Hr­vat­skoj is­pla­ću­ju sa­mo za go­di­nu ko­ja pret­ho­di pod­no­še­nju zah­tje­va.

Bilo je i ra­ni­je tak­vih slu­ča­je­va

Od­lu­ka MOR-a po­t­vr­đu­je i od­lu­ke hr­vat­skih pra­vo­sud­nih ti­je­la ko­je su od­bi­ja­le slič­na po­tra­ži­va­nja, ali i od­lu­ku od­lu­ka Europ­skog su­da za ljud­ska pra­va u Stra­sbo­ur­gu u slučaju Lju­be Če­kić i os­ta­lih pro­tiv Hr­vat­ske iz 2002. Če­kić, ko­ja je sa su­pru­gom ži­vje­la u Ša­šu po­red Su­nje do 1995., na­kon čega od­la­ze u Sr­bi­ju, vra­ti­la se u Hr­vat­sku 1997. i za­tra­ži­la is­pla­tu mirovina su­pru­ga ko­ji je u me­đu­vre­me­nu pre­mi­nuo. Op­ćin­ski i žu­pa­nij­ski sud u Si­sku od­bi­li su zah­tjev, a Sud u Stra­sbo­ur­gu po­dr­žao je nji­ho­ve od­lu­ke. Pi­ta­njem mirovina umi­rov­lje­ni­ka iz oku­pi­ra­nih po­dru­čja, ko­ji­ma pre­ma pro­cje­na­ma sr­bi­jan­skih udru­ga ima naj­ma­nje 22 ti­su­će, ba­vi­le su se i ra­ni­je vla­de. Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­ja je u svom Pro­gra­mu 21, pri­mje­ri­ce, us­t­vr­di­la ka­ko će “Vla­da uzeti u obzir pro­blem onih gra­đa­na ko­ji, ia­ko su upla­ći­va­li u mi­ro­vin­ske fon­do­ve, ni­su do­bi­va­li mi­ro­vi­ne odre­đe­ni pe­ri­od te u do­go­vo­ru s ošte­će­ni­ma raz­mo­tri­ti na­či­ne obe­šte­će­nja”, a o po­tre­bi is­pla­te od­šte­te go­vo­rio je i čel­nik SDSS-a Mi­lo­rad Pu­po­vac te sr­p­ski mi­nis­tar ra­da Alek­san­dar Vu­lin.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.