Kon­ce­si­ona­ri­ma pri­je­ti kaz­na od 30.000 do 150.000 ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Aerodrom mo­ra bi­ti otvo­ren 0-24 sa­ta, a na za­gre­bač­kom su od­bi­li avi­on pun put­ni­ka jer ga nije imao tko pri­hva­ti­ti Zrač­na lu­ka “Fra­njo Tuđ­man” pre­ma na­red­bi mi­nis­tra mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re mo­ra bi­ti otvo­re­na od nu­la do 24 sa­ta, tj. u bilo ko­je do­ba da­na i no­ći mo­ra bi­ti sprem­na pri­hva­ti­ti zra­ko­plov. Pod­sje­ti­lo je na to ju­čer pri­op­će­njem i Mi­nis­tar­stvo. No za­gre­bač­ki aerodrom u pe­tak na­ve­čer od­bio je pri­mi­ti zra­ko­plov Cro­atia Air­li­ne­sa ko­ji se zbog bu­re htio vra­ti­ti iz Du­brov­ni­ka jer, pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, ni­su ima­li do­volj­no lju­di, od­nos­no va­tro­ga­sa­ca. Sto­ga je zra­ko­plov pre­us­mje­ren u Rim. Me­đu­na­rod­na zrač­na lu­ka Zagreb, kon­ce­si­onar Zrač­ne lu­ke “Fra­njo Tuđ­man”, tek će se da­nas, ka­ko su naj­a­vi­li, oči­to­va­ti o tom slučaju. Agen­ci­ja za ci­vil­no zra­ko­plov­s­tvo, nad­lež­na za nad­zor zrač­nog pro­me­ta, po­kre­nut će is­tra­gu o tom slučaju, pri­oći­lo je Mi­nis­tar­stvo pro­me­ta. Za­kon o zrač­nom pro­me­tu jas­no na­vo­di da na sva­kom aero­dro­mu mo­ra­ju bi­ti osi­gu­ra­ni spa­si­lač­ko-va­tro­gas­na za­šti­ta i pru­ža­nje hit­ne po­mo­ći ili pr­ve po­mo­ći te da na aero­dro­mi­ma za us­lu­ge zrač­nog pri­je­vo­za mo­ra­ju bi­ti osi­gu­ra­ni i pri­hvat i ot­pre­ma zra­ko­plo­va, put­ni­ka i prt­lja­ge. U za­ko­nu se na­vo­di da se vri­je­me u ko­jem aerodrom, ovis­no o pro­me­tu, mo­ra bi­ti otvo­ren za zrač­ni pro­met ut­vr­đu­je pro­pi­som do­ne­se­nim na te­me­lju ovog za­ko­na, a to je na­ve­de­na na­red­ba re­sor­nog mi­nis­tra. Fran­cu­ski bi kon­ce­si­ona­ri, pre­ma za­ko­nu, zbog to­ga što za­gre­bač­ki aerodrom nije bio otvo­ren una­toč na­red­bi o otvo­re­nos­ti mo­gli bi­ti kaž­nje­ni nov­ča­nom kaz­nom od 30.000 do 150.000 ku­na. Isti ras­pon kaz­ni odre­đen je i ako se ut­vr­di da na aero­dro­mu nije osi­gu­ra­na pro­pi­sa­na spa­si­lač­ko-va­tro­gas­na za­šti­ta i pru­ža­nje hit­ne po­mo­ći, pri­hvat te ot­pre­ma zra­ko­plo­va, put­ni­ka i prt­lja­ge. (jbo)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.