Os­ta­je plan te­melj­ne voj­ne obu­ke za mla­di­će i dje­voj­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Davor Ivan­ko­vić

Mi­nis­tar objaš­nja­va da se nje­gov plan nije pro­mi­je­nio, i da­lje naj­av­lju­je or­ga­ni­zi­ra­nje te­melj­ne voj­nič­ke obu­ke, dak­le jed­no­mje­seč­nog te­ča­ja davor.ivan­ko­vic@ve­cer­nji.net “Vi­še ne pos­to­ji na­mje­ra uvo­đe­nja voj­nog ro­ka i vje­ru­je­mo da će­mo ove go­di­ne do­ni­je­ti od­lu­ku u ko­jem prav­cu ići”, iz­ja­va je pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de i mi­nis­tra obra­ne Da­mi­ra Kr­sti­če­vi­ća ko­ja je zbu­ni­la mno­ge. Kr­sti­če­vić je, na­ime, uz pred­sjed­ni­cu Ko­lin­du Gra­bar-Ki­ta­ro­vić bio ve­li­ki za­go­vor­nik vra­ća­nja obvez­nog voj­nog ro­ka jer su se pro­mi­je­ni­li si­gur­nos­ni uvje­ti pa se i u Hr­vat­skoj, kao i u sve vi­še europ­skih dr­ža­va, po­če­lo raz­miš­lja­ti o po­vrat­ku na me­ha­ni­zam ko­ji je omo­gu­ća­vao da znat­no ve­ći dio sta­nov­niš­tva stek­ne os­nov­ne voj­nič­ke spo­sob­nos­ti. Mi­nis­tar objaš­nja­va da se nje­gov plan nije pro­mi­je­nio. Ka­ko ka­že, on je naj­av­lji­vao or­ga­ni­zi­ra­nje tzv. te­melj­ne voj­nič­ke obu­ke, svo­je­vr­s­nog jed­no­mje­seč­nog te­ča­ja na ko­je­mu bi mla­di­ći i dje­voj­ke stek­li os­nov­na voj­nič­ka zna­nja. Obu­ka bi bi­la or­ga­ni­zi­ra­na po­sred­stvom ljet­nih kam­po­va pa ne bi iz­i­ski­va­la ve­li­ki no­vac, za raz­li­ku od vra­ća­nja voj­ne obve­ze u ko­ju bi se ipak tre­bao ulo­ži­ti pu­no ve­ći no­vac, pri­je sve­ga u ob­no­vu obje­ka­ta i na­ba­vu kom­ple­ta uni­for­mi i oruž­ja. Kr­sti­če­vić ka­že da struč­nja­ci iz­ra­đu­ju pla­no­ve i tra­si­ra­ju model pre­ma ko­je­mu će za­in­te­re­si­ra­ni mla­di­ći i dje- voj­ke pr­vo pro­ći te­melj­nu obu­ku od če­ti­ri tjed­na, po­tom za­in­te­re­si­ra­ni od­la­ze na dvo­mje­seč­no dra­go­volj­no slu­že­nje, a u tre­ćem stup­nju pro­la­ze spe­ci­ja­lis­tič­ku obu­ku od tri mje­se­ca. Dak­le, plan je da se u šest mje­se­ci tak­ve obu­ke iz­gra­di voj­nik i voj­ni­ki­nja ko­ji po­tom pot­pi­su­ju i pro­fe­si­onal­ne ugo­vo­re i pos­ta­ju dio hr­vat­skih Oru­ža­nih sna­ga. Već ove go­di­ne Kr­sti­če­vić pla­ni­ra pr­vi put or­ga­ni­zi­ra­ti i tre­ći ovo­go­diš­nji rok za dra­go­volj­ne roč­ni­ke pa će obu­ku pro­ći do 1500 voj­ni­ka.

Ka­kav je plan? Da se kroz te­melj­nu, dra­go­volj­nu pa spe­ci­ja­lis­tič­ku obu­ku u šest mje­se­ci iz­gra­di voj­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.