Ano­nim­ni do­na­tor: Nije cilj da pi­še­te o do­ni­ra­nju li­je­ka dje­ci

Po­nu­dio je 10 i pol mi­li­ju­na ku­na za kup­nju li­je­ka Di­nu­tuxi­ma­ba be­ta za sed­me­ro dje­ce u Kla­iće­voj, obo­lje­le od ne­uro­blas­to­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ro­ma­na Ko­va­če­vić Ba­ri­šić ro­ma­na.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ka­ko Vla­da se­bi ku­pu­je auto­mo­bi­le, a ne­ma za dje­cu, pi­ta ano­ni­mac ko­ji je po­nu­dio no­vac

– Ot­kud to do vas?! Ne bih to že­lio ko­men­ti­ra­ti. To nije cilj. Za­što o to­me pi­še­te? Ima pu­no pro­ble­ma o ko­ji­ma tre­ba­te pi­sa­ti, re­ci­mo ka­ko Vla­da se­bi ku­pu­je auto­mo­bi­le, a ne­ma za dje­cu – re­kao nam je mu­ška­rac ko­ji je is­pr­va šut­njom skri­vao iz­ne­na­đe­nje što smo ga na­zva­li na te­le­fon i pi­ta­li je li on oso­ba ko­ja je ano­nim­no po­nu­di­la do­na­ci­ju li­je­ko­va za sed­me­ro obo­lje­le dje­ce u Kla­iće­voj. Nije nam htio ni po­t­vr­di­ti ni de­man­ti­ra­ti je li on na­zvao u su­bo­tu pos­li­je­pod­ne Kli­ni­ku za dje­čje bo­les­ti Zagreb po­nu­div­ši da će s 10 i pol mi­li­ju­na ku­na fi­nan­ci­ra­ti kup­nju li­je­ka Di­nu­tuxi­ma­ba be­ta za sed­me­ro dje­ce ko­ja su tre­nu­tač­no obo­lje­la od ne­uro­blas­to­ma. Li­ječ­ni­ci u Kla­iće­voj ka­žu da su ano­nim­ni mu­ška­rac i nje­go­va su­pru­ga u raz­go­vo­ru zvu­ča­li oz­bilj­no. – Gos­po­din je na­zvao i re­kao da će on da­ti no­vac za li­jek za svih sed­me­ro dje­ce s ne­uro­blas­to­mom ko­ji­ma taj li­jek treba. Vi­djet će­mo je li na­mje­ra oz­bilj­na već u po­ne­dje­ljak – rek­la nam je dr. Ja­smin­ka Ste­pan Gi­lje­vić, pred­stoj­ni­ca Za­vo­da za he­ma­to­lo­gi­ju i on­ko­lo­gi­ju KDB-a Zagreb. Nije, me­đu­tim, pro­pus­ti­la re­ći da bi tre­ba­lo sus­tav­no ri­je­ši­ti po­tre­be za sku­pim li­je­če­nji­ma dje­ce, s ko­ji­ma se u Kla­iće­voj sva­kod­nev­no bo­re. Kak­va je pro­ce­du­ra kad net­ko želi do­ni­ra­ti no­vac za kup­nju li­je­ko­va, pi­ta­li smo rav­na­te­lja Kla­iće­ve dr. Zo­ra­na Bah­ti­ja­re­vi­ća. – Po­treb­na je su­glas­nost rav­na­te­lja bol­ni­ce, a ako je ri­ječ o vri­jed­nos­ti vi­šoj od 750 ti­su­ća ku­na, on­da i re­sor­nog mi­nis­tra. Mo­ju su­glas­nost sva­ka­ko mo­že do­bi­ti u ro­ku od dvije mi­nu­te – ka­zao nam je dr. Bah­ti­ja­re­vić. Pod­sje­ti­mo, ri­ječ je o no­vom li­je­ku ko­ji nije na lis­ti HZZO-a pa je iz­nim­no skup, iz­no­si ko­li­ko i go­diš­nji pro­ra­čun Kla­iće­ve za sku­pe li­je­ko­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.