Ima­mo no­vu for­mu­lu za li­jek pro­tiv Par­kin­so­no­ve bo­les­ti

No­va se teh­no­lo­gi­ja mo­že pri­mi­je­ni­ti na raz­li­či­te li­je­ko­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ri­mac-Le­sič­ki

S le­vo­do­pom je pro­blem što kon­cen­tra­ci­je li­je­ka pre­na­glo ras­tu ili pa­da­ju, a na­ši su struč­nja­ci iz­naš­li no­vu teh­no­lo­gi­ju ko­ja to re­gu­li­ra iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net Pri­jed­log pro­jek­ta oci­je­njen je kao vi­so­ko kva­li­te­tan u vi­so­ko kon­ku­rent­nom pos­tup­ku eva­lu­aci­je, za­ključ­na je ocje­na Eu­rop­ske ko­mi­si­je na iz­um far­ma­ce­ut­ki­nje Lji­lja­ne So­vić Br­ki­čić i dr. sc. Zdrav­ka Do­ku­zo­vi­ća ko­ji go­di­na­ma ra­de na ra­zvo­ju no­ve for­mu­le li­je­ka le­vo­do­pe za li­je­če­nje Par­kin­so­no­ve bo­les­ti. Uz to priz­na­nje So­vić Br­ki­čić nam po­ka­zu­je i ovje­re­ne pri­je­vo­de po­t­vr­da nji­ho­va pa­ten­ta iz Ki­ne, ni­za afrič­kih ze­ma­lja i Ja­pa­na.

Čes­ti­ce i ovoj­ni­ce

Zah­tjev za pa­ten­ti­ra­nje svo­je ino­va­tiv­ne for­mu­la­ci­je pre­da­li su u ukup­no 90 ze­ma­lja svi­je­ta, a po­t­vrd­ni od­go­vo­ri po­la­ko pri­takt sti­žu či­me je nji­hov pro­jekt do­bio i for­mal­nu po­t­vr­du ori­gi­nal­nos­ti od­nos­no da je ovaj tan­dem do­is­ta osmis­lio ne­što no­vo u far­ma­ce­ut­skoj in­dus­tri­ji. A ci­je­la je pri­ča kre­nu­la ra­dom na dok­to­ra­tu ove far­ma­ce­ut­ki­nje ko­ja se, da se za­klju­či­ti, da ta­ko ka­že­mo za­lju­bi­la u spo­me­nu­ti li­jek, le­vo­do­pu. Je­dan od pro­ble­ma pri nje­go­voj pri­mje­ni, ka­že jest što kon­cen­tra­ci­je li­je­ka u pa­ci­je­na­ta pre­na­glo ras­tu te obrat­no. Bi­la je to “kva­ka” za ko­ju se ova že­na, ina­če za­pos­le­na u HZZO-u, uhva­ti­la i po­če­la is­tra­ži­va­ti. Pu­tem je doš­la u kon- LJI­LJA­NA SO­VIĆ BR­KI­ČIĆ sa dr. Do­ku­zo­vi­ćem i pri­ča je kre­nu­la, opre­mi­li su la­bo­ra­to­rij, inves­ti­ra­li svoj no­vac, kre­dit­no se za­du­ži­li ra­di na­ba­ve po­treb­ne opre­me. I iz­naš­li su, ka­ko tvr­di, no­vu teh­no­lo­gi­ju ovog li­je­ka ko­ja se, me­đu­tim, mo­že pri­mi­je­ni­ti na raz­li­či­te li­je­ko­ve. – Na­pra­vi­li smo no­vu for­mu­la­ci­ju li­je­ka ko­ja se sas­to­ji od sit­nih čes­ti­ca ko­je će se sta­vi­ti u kap­su­lu; na sva­koj toj čes­ti­ci su tri ovoj­ni­ce. Pr­va je ovoj­ni­ca kon­trol­ni niz ovoj­ni­ca, pre­ko to­ga je dru­ga ovoj­ni­ca ko­ja je kao ma­lo ljep­lji­va, sas­to­jak se, dak­le, kon­tro­li­ra­no ot­pu­šta, a tre­ća ovoj­ni­ca dje­lu­je na na­čin da se li­jek “za­li­je­pi” baš na odre­đe­ni dio pro­bav­nog sus­ta­va. Ta­da smo shva­ti­li da se na­ša teh­no­lo­gi­ja mo­že pri­mi­je­ni­ti i na dru­ge li­je­ko­ve – opi­su­je So­vić Br­ki­čić. Idu­ći ko­rak u ovoj pri­či jest pi­lot-stu­di­ja, is­tra­ži­va­nje od­nos­no mje­re­nje učin­ko­vi­tos­ti ovak­va li­je­ka na pa­ci­jen­ti­ma. Da bi se pro­ve­la tak­va stu­di­ja, jas­no je da pr­vo li­jek treba pro­izves­ti. – Onog tre­nut­ka kad smo iz svjet­skog pa­tent­nog ure­da do­bi­li po­t­vr­du da to ni­kad nit­ko nije na­pra­vio, sve je pos­ta­lo vr­lo oz­bilj­no. Po­ku­ša­va­li smo do­bi­ti no­vac na­tje­ča­jem u Hr­vat­skoj, ali nije nam us­pje­lo.

Pro­izvod­nja li­je­ka

Dvije ve­li­ke far­ma­ce­ut­ske kom­pa­ni­je su za­in­te­re­si­ra­ne, ali mo­ra­mo do­ka­za­ti kroz pi­lot-stu­di­ju da naš iz­um funk­ci­oni­ra na lju­di­ma. Za­kon­ska re­gu­la­ti­va kod is­tra­ži­va­nja i pro­izvod­nje li­je­ko­va je ja­ko stro­ga i to se mo­ra ra­di­ti u cer­ti­fi­ci­ra­nom la­bo­ra­to­ri­ju. Ide­ja nam je tre­nu­tač­no unaj­mi­ti pros­tor i za­pos­li­ti lju­de da to do­ra­di­mo i op­ti­mi­zi­ra­mo u is­tra­ži­vač­kom Bi­ocen­tru u kam­pu­su Bo­ron­gaj, a na­kon to­ga ima­mo do­go­vor gdje će se pro­izves­ti li­jek – naj­av­lju­je ova že­na idu­će ko­ra­ke do re­ali­za­ci­je od­nos­no ko­nač­ne pro­izvod­nje no­ve for­mu­la­ci­je. Ne sum­nja u učin­ko­vi­tost, ali je pr­vo, da­ka­ko, mo­ra do­ka­za­ti na­kon čega je, vje­ru­je, pi­ta­nje tre­nut­ka ko­mer­ci­ja­li­za­ci­je no­ve for­mu­le li­je­ka.

Lji­lja­na So­vić Br­ki­čić i dr. sc. Zdrav­ko Do­ku­zo­vić no­vu su for­mu­lu za li­jek le­vo­do­pa sa­da i pa­ten­ti­ra­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.