Va­tra pro­gu­ta­la sve pred so­bom, lju­di ži­vi spa­lje­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net

Uz­rok po­ža­ra još nije ut­vr­đen, no pret­pos­tav­lja se da je ri­ječ o mu­nji. U Por­tu­ga­lu su pro­tek­lih da­na za­bi­lje­že­ne tem­pe­ra­tu­re vi­še od 40°C Lu­ka Ca­par Apo­ka­lip­tič­ni pri­zo­ri sti­žu po­s­ljed­nja dva da­na iz Por­tu­ga­la gdje su šum­ski po­ža­ri od­ni­je­li naj­ma­nje 62 ljud­ska ži­vo­ta, a va­tro­gas­ci ko­jih je na po­ža­ri­štu vi­še od 600 i da­lje ula­žu nad­ljud­ske na­po­re da okon­ča­ju bor­bu s va­tre­nom sti­hi­jom i sta­ve je pod kon­tro­lu.

Na terenu 600 va­tro­ga­sa­ca

Po­žar je iz­bio u pla­nin­skom po­dru­čju Pe­dro­gao Gran­dea, 50 ki­lo­me­ta­ra ju­go­is­toč­no od Co­im­bre i 200 ki­lo­me­ta­ra sje­ve­ro­is­toč­no od Li­sa­bo­na, u sre­diš­njem di­je­lu zem­lje. Oz­li­je­đe­no je 59 oso­ba, me­đu ko­ji­ma su i va­tro­gas­ci. Broj od 19 po­gi­nu­lih u su­bo­tu pos­tup­no je ras­tao i do­se­gao 62 ka­zao je Jor­ge Go­mes, dr­žav­ni taj­nik za unu­tar­nje pos­lo­ve. Po nje­go­vim ri­je­či­ma, od 62 po­gi­nu­lih njih vi­še od 30 pro­na­đe­no je u auto­mo­bi­li­ma, a os­ta­lih 17 u bli­zi­ni svo­jih vo­zi­la na ces­ti ko­ja vo­di pre­ma auto­ces­ti IC8. – Na ža­lost, či­ni se da se ra­di o jed­noj od naj­ve­ćih tra­ge­di­ja ko­je smo vi­dje­li zad­njih godina kad se ra­di o šum­skim po­ža­ri­ma – re­kao je por­tu­gal­ski pre­mi­jer An­to­nio Cos­ta. Po­da­ci s te­re­na po­ka­zu­ju da je većina lju­di ži­va iz­go­rje­la po­ku­ša­va­ju­ći po­bje­ći od po­ža­ra. Po­li­ci­ja je obja­vi­la ka­ko su tri oso­be umr­le od udi­sa­nja di­ma, a 18 u če­ti­ri vo­zi­la na ces­ti ko­ja po­ve­zu­je Fi­gu­eiro dos Vin­hos i Cas­tan­he­iru de Pe­ra bje­že­ći pred va­trom. Me­đu oz­li­je­đe­ni­ma je i osmo­go­diš­nja dje­voj­či­ca ko­ja je pro­na­đe­na s opek­li­na­ma ka­ko lu­ta u bli­zi­ni po­ža­ra. Osim ovog po­ža­ra, u no­ći sa su­bo­te na ne­dje­lju iz­bi­lo je oko 60 šum­skih po­ža­ra ši­rom zem­lje i u nji­ho­vu ga­še­nju su­dje­lu­je 1700 va­tro­ga­sa­ca. Špa­njol­ska je Por­tu­ga­lu u po­moć pos­la­la dva ka­na­de­ra. Još nije poz­na­to što je iz­a­zva­lo po­ža­re, no pre­mi­jer Cos­ta ka­že ka­ko je mo­gu­će da su ih iz­a­zva­le mu­nje.

To­plin­ski val i mu­nje

Osim ovog naj­ve­ćeg, u Por­tu­ga­lu buk­ti još 60 šum­skih po­ža­ra ko­je ga­si 1700 va­tro­ga­sa­ca

Por­tu­gal je po­go­đen to­plin­skim va­lom s tem­pe­ra­tu­ra­ma vi­šim od 40 stup­nje­va po­pra­će­nim grm­lja­vi­na­ma bez pa­da­li­na. Po­li­ci­ja je zbog si­gur­nos­ti za­tvo­ri­la niz lo­kal­nih ces­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.