Ko­nač­nim pa­dom Mo­su­la ISIL-ov ka­li­fat u Ira­ku nes­ta­je

Sli­čan sce­na­rij oče­ku­je se i u Si­ri­ji jer je Ra­ka pred pa­dom

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net ZAGREB

Si­rij­ska voj­ska uz po­moć svo­jih sa­vez­ni­ka pro­bi­la je ko­ri­dor do irač­ke gra­ni­ce i pr­vi put kop­ne­no spo­ji­la Irak i Si­ri­ju

Irač­ke snage, po sve­mu su­de­ći, nas­to­je pot­pu­no os­lo­bo­di­ti grad Mo­sul od pri­pad­ni­ka te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve pri­je na­do­la­ze­će­ga ra­ma­zan­skog Baj­ra­ma 27. lip­nja, ka­ko je Ira­ča­ni­ma i obe­ćao nji­hov pre­mi­jer Ha­ider Al-Aba­di.

Bor­ba za sva­ku uli­cu

Na­ime, irač­ke snage po­kre­nu­le su u ne­dje­lju uju­tro za­vr­š­ni na­pad na dži­ha­dis­tič­ku sku­pi­nu Is­lam­sku dr­ža­vu ko­ja još dr­ži sta­ri grad u Mo­su­lu. Žes­to­ki zrač­ni uda­ri po­če­li su pos­li­je po­no­ći, a kop­ne­ne ope­ra­ci­je na di­je­lo­ve sta­rog gra­da u zo­ru. Za­uzi­ma­nje tog dijela, u ko­jem je pre­ma po­da­ci­ma UN-a op­ko­lje­no oko 100.000 ci­vi­la, ključ­no je za pre­uzi­ma­nje ci­je­log gra­da od te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve, nji­ho­va po­s­ljed­njeg ur­ba­nog upo­ri­šta u Ira­ku. – Una­toč to­me što su te­ro­ris­ti op­ko­lje­ni, jas­no je da će se bo­ri­ti do smr­ti – ka­zao je vi­ši na­red­nik La­tif Omran is­ti­ču­ći da će bor­ba bi­ti te­ška jer se ve­li­ka većina dži­ha­dis­ta, ma­hom stra­na­ca, sklo­ni­la u sta­ri grad ko­ji irač­ke oru­ža­ne snage po­ku­ša­va­ju okru­ži­ti po­s­ljed­njih mje­se­ci. Također je na­po­me­nuo da sta­ri grad, smje­šten na za­pad­noj oba­li Ti­gri­sa, či­ne gus­to na­se­lje­ne uli­či­ce što ote­ža­va na­pre­do­va­nje ok­lop­nih vo­zi­la i upo­tre­bu te­škog na­oru­ža­nja. Irač­ke su snage kra­jem si­ječ­nja za­uze­le is­toč­ni dio i po­ku­ša­va­ju od ta­da osvo­ji­ti za­pad­ni dio gra­da, u ko­jem se na­la­zi sta­ri grad, te­ško osvo­ji­vo po­dru­čje. Pri to­me su pre­tr­pje­le te­ške gu­bit­ke – pos­to­tak po­gi­nu­lih i ra­nje­nih u elit­nim sna­ga­ma čak je 40 pos­to. Pad Mo­su­la bit će te­žak uda­rac za te­ro­ris­tič­ku or­ga­ni­za­ci­ju Is­lam­ske dr­ža­ve jer to joj je je­di­no pre­os­ta­lo upo­ri­šte u Ira­ku či­jim će pa­dom pot­pu­no te­ri­to­ri­jal­no nes­ta­ti ka­li­fat u Ira­ku. Također, isti sce­na­rij oče­ku­je se usko­ro i u Si­ri­ji s ob­zi­rom na to da je grad Ra­ka, glav­ni grad ka­li­fa­ta, pred pa­dom, a grad Der Ez Zor u okru­že­nju. U me­đu­vre­me­nu si­rij­ska je voj­ska sa sa­vez­ni­ci­ma, bor­ci­ma Hez­bol­la­ha i iran­skom re­vo­lu­ci­onar­nom gar­dom, pro­bi­la ko­ri­dor do gra­ni­ce s Ira­kom, sve­ga ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra od mjes­ta Al Tanf u ko­jem su sta­ci­oni­ra­ne snage ame­rič­ke voj­ske i nji­ho­vih sa­vez­ni­ka, si­rij­ske opo­zi­ci­je, una­toč žes­to­kom pro­tiv­lje­nju Do­nal­da Trum­pa da se kop­nom Irak spo­ji sa Si­ri­jom. Zbog to­ga su ame­rič­ke snage zad­njih de­se­tak da­na čak dva pu­ta ga­đa­le po­lo­ža­je si­rij­ske voj­ske tvr­de­ći da se osje­ća­ju ugro­že­no zbog nji­ho­va pri­bli­ža­va­nja ba­zi u Al Tan­fu. Gra­nič­ni pri­je­laz Al Wa­lid je u bli­zi­ni Al Tan­fa, stra­te­ški važ­nog gra­nič­nog pri­je­la­za iz­me­đu Si­ri­je i Ira­ka na auto­ces­ti Bag­dad – Da­mask, gdje su snage SAD-a pru­ža­le po­moć si­rij­skim po­bu­nje­ni­ci­ma da pre­uz­mu te­ri­to­rij od te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve.

Po­ve­zi­va­nje ši­jit­ske oso­vi­ne

Ame­rič­ke snage na­la­ze se u ba­zi Al Tanf od proš­le go­di­ne ot­kad po­ku­ša­va­ju spri­je­či­ti spa­ja­nje Ira­ka sa Si­ri­jom jer bi ta­ko, ka­ko tvr­de Ame­ri­kan­ci, ši­jit­ska oso­vi­na bi­la kom­pak­t­no po­ve­za­na od Ira­na sve do Li­ba­no­na i pos­ta­la bi po­ten­ci­jal­na pri­jet­nja za na­ci­onal­nu si­gur­nost iz­ra­el­ske dr­ža­ve. Poz­na­to je da je go­to­vo sve na­oru­ža­nje ko­je je iz Ira­na sti­za­lo li­ba­non­skom po­kre­tu Hez­bol­lah iš­lo pre­ko Bag­da­da i Da­ma­ska. Is­to ta­ko, Ame­ri­kan­ci stra­hu­ju da bi snage i mi­li­tant­ne sku­pi­ne ko­je po­dr­ža­va Iran, a ko­je po­dr­ža­va­ju si­rij­skog pred­sjed­ni­ka Ba­sha­ra al-Assa­da, ta­da mo­gle do­bi­ti te­ško na­oru­ža­nje od Ira­na ko­ris­te­ći glav­nu auto­ces­tu iz­me­đu Ira­ka i Si­ri­je.

Pre­ma po­da­ci­ma UN-a, u Mo­su­lu se na po­dru­čju ko­je kon­tro­li­ra ISIL na­la­zi 100.000 ci­vi­la SAD po­ku­ša­va spri­je­či­ti dalj­nje po­ve­zi­va­nje Hez­bol­la­ha i Ira­na ko­je ide pre­ko Ira­ka i Si­ri­je

Te­ro­ris­ti ISIL-a gu­bi­li su dio po dio Mo­su­la, a sad su os­ta­li još sa­mo na po­dru­čju sta­rog gra­da

RE­UTERS

Pri­pad­ni­ci irač­ke voj­ske po­ma­žu ci­vi­li­ma, naj­vi­še dje­ci, ko­ji su se us­pje­li iz­vu­ći iz okru­že­nja i te­ro­ra ta­ko­zva­ne Is­lam­ske dr­ža­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.