Ma­cron oče­ku­je snaž­nu ve­ći­nu, sla­ba iz­laz­nost Fran­cu­za

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Lu­ka Ca­par lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net ZAGREB

An­ke­te po­ka­zu­ju da će stran­ka Em­ma­nu­ela Ma­cro­na i u dru­gom krugu iz­bo­ra od­ni­je­ti po­bje­du i osvo­ji­ti 80 pos­to man­da­ta Fran­cu­zi su se u ne­dje­lju u ma­lom bro­ju oda­zva­li na dru­gi krug par­la­men­tar­nih iz­bo­ra na ko­ji­ma se oče­ku­je si­gur­na po­bje­da pred­sjed­ni­ka Em­ma­nu­ela Ma­cro­na ko­ja bi mu tre­ba­la omo­gu­ći­ti pro­ved­bu da­le­ko­sež­nih eko­nom­skih re­for­mi.

Dos­ta im je iz­bo­ra

Gla­sa­nje je odr­ža­no mje­sec da­na na­kon što je 39-go­diš­nji biv­ši ban­kar pos­tao naj­mla­đim pred­sjed­ni­kom u su­vre­me­noj fran­cu­skoj povijesti, obe­ćav­ši da će raš­čis­ti­ti fran­cu­sku po­li­tič­ku sce­nu i po­kre­nu­ti dru­go gos­po­dar­stvo euro­zo­ne. Ma­cro­no­va cen­tris­tič­ka stran­ka “Re­pu­bli­ko, na­pri­jed” ima tek ne­što vi­še od go­di­nu da­na, no an­ke­te joj pre­dvi­đa­ju 75 do 80 pos­to mjes­ta u do­njem do­mu par­la­men­ta ko­ji ima 577 zas­tup­ni­ka. U prvom krugu par­la­men­tar­nih iz­bo­ra za mjes­to u par­la­men­tu nad­me­ta­lo se 7800 kan­di­da­ta, a sad u dru­gom bilo ih je 1155, od­nos­no po dva kan­di­da­ta za sva­ko zas­tup­nič­ko mjes­to. Sa­mo u jed­nom okru­gu u dru­gi krug proš­la su tri kan­di­da­ta. Mjes­to u do­njem do­mu par­la­men­ta, ko­ji je ina­če važ­ni­ji i ima snaž­ni­ju ulo­gu pri­li­kom do­no­še­nja za­ko­na od Se­na­ta, osva­ja kan­di­dat ko­ji pri­ku­pi ve­ći broj gla­so­va, no za­nim­lji­vo je da u slučaju da osvo­je jed­nak broj gla­so­va zas­tup­nik pos­ta­je sta­ri­ji kan­di­dat. U proš­los­ti su se par­la­men­tar­ni iz­bo­ri odr­ža­va­li u ter­mi­ni­ma odvo­je­nim od pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra, no 2002. go­di­ne iz­bor­ni za­kon je pro­mi­je­njen pa sa­da iz­bo­ri za zas­tup­ni­ke u fran­cu­ski par­la­ment pra­te iz­bo­re za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve. Od­ziv bi­ra­ča, me­đu­tim, ja­ko je slab, što je znak za­mo­ra bi­ra­ča na­kon se­dam mje­se­ci kam­pa­nja i gla­sa­nja, kao i ra­zo­ča­ra­nja i ljut­nje po­li­ti­kom ko­ja bi mo­gla za­kom­pli­ci­ra­ti Ma­cro­no­ve pla­no­ve.

Sta­ri­ji ima pred­nost

Po­da­ci Mi­nis­tar­stva unu­tar­njih pos­lo­va po­ka­zu­ju da je do 12 sa­ti od­ziv bio 17,75 pos­to, što je naj­sla­bi­je do sa­da u dru­gom krugu iz­bo­ra od ba­rem 1997. “Lju­di zna­ju da je već sve go­to­vo”, re­kao je Alex Mpoy, 38-go­diš­nji za­šti­tar za Re­uters TV, objaš­nja­va­ju­ći apa­ti­ju mno­gih bi­ra­ča ko­ji se ni­su oda­zva­li na iz­bo­re. Ma­cron je gla­sao ra­no uju­tro u lje­to­va­li­štu Le To­uqu­et na­kon čega je od­le­tio u Pa­riz na sve­ča­no obi­lje­ža­va­nje 77. go­diš­nji­ce po­zi­va Char­le­sa de Ga­ul­lea na ot­por na­cis­tič­koj oku­pa­ci­ji 1940. An­ke­te po­ka­zu­ju da će Ma­cron ima­ti naj­ve­ću par­la­men­tar­nu ve­ći­nu od De Ga­ul­le­ovih kon­zer­va­ti­va­ca 1968.

Em­ma­nu­el Ma­cron Za pro­ved­bu naj­av­lje­nih re­for­mi treba mu snaž­na većina u par­la­men­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.