Pre­tva­ra­njem ban­ke u po­druž­ni­cu ot­klo­ni­li smo raz­lo­ge za ne­efi­kas­nost

Da se na “fi­li­ja­li­za­ci­ju” od­lu­če ve­će ban­ke, sli­je­di­li bi va­lo­vi ot­pu­šta­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić

BKS je že­lio iz­bje­ći dvos­tru­ku nad­lež­nost su­per­vi­zi­je: hr­vat­sku i aus­trij­sku. HNB je sa­da za­du­žen sa­mo za us­kla­đe­nost sa za­ko­ni­ma BKS Bank, pr­va banka ko­ja je na­kon pri­klju­če­nja Hr­vat­ske Europ­skoj uni­ji is­ko­ris­ti­la pra­vi­lo tzv. sin­gle pa­ss­por­ta na je­dins­tve­nom tr­ži­štu te se u ruj­nu proš­le go­di­ne tran­sfor­mi­ra­la u po­druž­ni­cu ma­tič­ne aus­trij­ske ban­ke, obi­lje­ži­la je de­set godina pos­lo­va­nja ban­ke i 15 godina ra­da BKS-le­asin­ga u Hr­vat­skoj. – Mo­ti­vi za tu od­lu­ku bi­li su po­naj­pri­je or­ga­ni­za­cij­ske pri­ro­de i po­ve­ća­nja učin­ko­vi­tos­ti. Raz­log re­la­tiv­ne ne­efi­kas­nos­ti ti­me je ot­klo­njen. Dru­gi su raz­lo­zi za­ko­no­dav­ne pri­ro­de; bi­li smo pod nad­lež­noš­ću dvije ins­ti­tu­ci­je; HNB-a i Aus­trij­ske na­rod­ne ban­ke, sad nam je su­per­vi­zor sa­mo aus­trij­ska sre­diš­nja banka, a HNB sa­mo u po­dru­čju us­kla­đe­nos­ti s hr­vat­skim za­ko­ni­ma – is­tak­nuo je na obi­lje­ža­va­nju ob­ljet­ni­ce Go­ran Ra­me­ša, ne­ka­daš­nji pred­sjed­nik upra­ve ban­ke ko­ji će ubu­du­će bi­ti nad­le­žan za pos­lo­ve prodaje.

Do kra­ja go­di­ne i u Spli­tu

Ot­krio je da se pro­ces pre­tva­ra­nja u po­druž­ni­cu pri­pre­mao dvije go­di­ne, ti­je­kom ko­jih za­pos­le­ni­ke ko­ji su otiš­li u mi­ro­vi­nu ni­su za­mi­je­ni­li no­vi­ma pa nije bilo po­tre­be za ot­pu­šta­njem na­kon pro­mje­ne or­ga­ni­za­cij­ske struk­tu­re. No, da se na “fi­li­ja­li­za­ci­ju”, ka­ko se u ban­kar­skom slen­gu na­zi­va, od­lu­či ne­ka iole ve­ća banka, to bi vje­ro­jat­no zna­či­lo “po­mor” – re­za­nje bro­ja zaposlenika na go­to­vo svim funk­ci­ja­ma ko­je se od­no­se na do­no­še­nje od­lu­ka, s ob­zi­rom na cen­tra­li­za­ci­ju odlučivanja. Također, de­po­zi­ti vi­še ne bi bi­li osi­gu­ra­ni u Hr­vat­skoj, ne­go u dr­ža­va­ma sje­di­šta. Una­toč sta­pa­nju s ma­tič­nom ins­ti­tu­ci­jom, u Hr- vat­skoj BKS ne smanjuje obu­jam pos­lo­va­nja, ne­go naj­av­lju­je ši­re­nje na na­ci­onal­noj ra­zi­ni te će do kra­ja go­di­ne otvo­ri­ti pos­lov­ni­cu u Spli­tu, a du­go­roč­no ka­ne po­kri­ti i hrvatski istok, naj­vje­ro­jat­ni­je otva­ra­njem pos­lov­ni­ce u Osi­je­ku. – Broj za­pos­le­nih i broj pos­lov­ni­ca BKS Banka su­pro­tan je tren­du u ban­kar­skoj in­dus­tri­ji i stal­no ras­te. Ima­mo ne­što vi­še od 1000 zaposlenika i 62 pos­lov­ni­ce, od ko­jih je većina u Aus­tri­ji, a dvije su u Hr­vat­skoj. Ti­je­kom godina kri­ze bi­lan­č­na svo­ta aus­trij­skih ba­na­ka pa­la je u pro­sje­ku 20%, a na­ša je ras­la 60% – po­hva­li­la se pred­sjed­ni­ca upra­ve ma­tič­nog BKS Banka Her­ta Stoc­k­ba­uer.

Bez ve­će šte­te od Agro­ko­ra

La­ni je BKS os­tva­rio do­bit od 46,2 mil. eura i bi­lan­č­nu svo­tu 7,58 ml­rd. eura. U prvom kvar­ta­lu 2017. do­bit im je ras­la 32,1%, na 11,3 mil. eura. U Hr­vat­skoj su la­ni ima­li 3,9 mil. eura do­bi­ti, u prvom kvar­ta­lu ove go­di­ne 1,1 mil. eura. Kul­mi­na­ci­ja pro­ble­ma s Agro­ko­rom nije ih, ka­žu, pre­vi­še okrz­nu­la. – Ima­li smo odre­đe­nu di­rek­t­nu iz­lo­že­nost, ali u od­no­su na ve­li­či­nu, mi smo me­đu ban­ka­ma ko­je su bi­le naj­ma­nje iz­lo­že­ne – od­go­vo­rio je Ra­me­ša na no­vi­nar­sko pi­ta­nje. Što se ti­če stra­te­gi­je u Hr­vat­skoj, ra­de na po­ve­ća­nju udjela pos­lo­va­nja s gra­đa­ni­ma ko­ji tre­nu­tač­no iz­no­si oko 17 do 18%: u po­čet­ku su im kli­jen­ti bi­li go­to­vo is­klju­či­vo po­du­ze­ća jer je tak­va bi­la pos­lov­na po­li­ti­ka Kvar­ner ban­ke či­jim su pre­uzi­ma­njem 2007. ak­tiv­no uš­li na hrvatsko tr­ži­šte, do­tad su ima­li pred­stav­niš­tvo. Od 5000 kli­je­na­ta, da­nas je

po­du­ze­ća.• 4000 gra­đa­na i 1000

BKS ka­ni po­kri­ti i istok Hr­vat­ske, naj­vje­ro­jat­ni­je otva­ra­njem pos­lov­ni­ce u Osi­je­ku U kri­zi je bi­lan­č­na svo­ta aus­trij­skih ba­na­ka pa­la u pro­sje­ku oko 20%, a BKS-u je ras­la 60%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.