I da­lje ras­te uvoz mli­je­ka, do­ma­će­ga sve ma­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Jo­lan­da Rak Šajn jo­lan­da.rak-sajn@ve­cer­nji.net ZAGREB

U 2016. u od­no­su na 2015. pro­izvod­nja svje­žeg mli­je­ka uru­ši­la se još 4,6% ili za 23,8 ti­su­ća to­na, je­di­no što je vi­še ov­čjeg i ko­zjeg mli­je­ka Upo­zo­re­nja mlje­ka­ra o ni­skoj ot­kup­noj ci­je­ni mli­je­ka i sve ve­ćoj ne­lik­vid­nos­ti i da­lje ubi­ru da­nak u is­po­ru­če­nim ko­li­či­na­ma mli­je­ka i sve ma­njem bro­ju kra­va u Hr­vat­skoj. Pre­ma po­da­ci­ma DZS-a, u 2016. u od­no­su na 2015. pro­izvod­nja mli­je­ka uru­ši­la se još 4,6%, na 489,6 ti­su­ća to­na, je­di­no što su ko­li­či­ne pri­kup­lje­no­ga ov­čje­ga mli­je­ka po­ras­le 9,8%, a ko­zjeg mli­je­ka 9,5%. Ko­li­čin­ski to zna­či da je u 2016. pri­kup­lje­no oko 23,8 ti­su­ća to­na ma­nje krav­ljeg mli­je­ka, dok je ov­čje­ga pri­kup­lje­no za oko 280 t vi­še te ko­zjeg za oko 350 t. Uvoz neo­bra­nog mli­je­ka mlje­ka­re su ta­ko la­ni, u od­no­su na 2015., po­ve­ća­le za oko 33 ti­su­će to­na ili 29%, dok su os­ta­li po­da­ci o uvo­zu i iz­vo­zu si­ro­vi­na od mlje­ka­ra za­šti­će­ni, tvr­di se u iz­vješ­ću DZS-a. U us­po­red­bi s pret­hod­nom go­di­nom, pro­izvod­nja mli­je­ka za pi­će sma­nje­na je za oko 3300 t (1,1%) te na­pi­ta­ka s mli­ječ­nom ba­zom za oko 600 t (2,9%), dok je pro­izvod­nja vrh­nja ve­ća za oko 2000 t (7,6%), a fer­men­ti­ra­nih pro­izvo­da za oko 5400 t (6,4%). Pro­izvod­nja mas­la­ca ve­ća je za 85 t (2,3%), dok je ukup­na pro­izvod­nja krav­ljeg si­ra ve­ća za 2100 t (6,3%). Me­ka­nog si­ra pro­izve­de­no je 15,8% (484 t) ma­nje ne­go 2015., dok je sred­nje tvr­dog si­ra pro­izve­de­no 7,7% (1196 t) vi­še, kao i svje­žeg si­ra za 10% (1400 t) i pre­ra­đe­nog si­ra za 8,6% (176 t).

Pro­izvo­di­mo sve ma­nje mli­je­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.