Zna­te li što bar­men ni­ka­da ne smi­je na­pra­vi­ti Ja­me­su Bon­du?

Lje­to je pra­vo vri­je­me za kok­te­le. Na­rav­no, ne treba pre­tje­ri­va­ti, ali pri­je pr­ve na­rudž­be pro­vje­ri­te što zna­te o naj­po­pu­lar­ni­jim kom­bi­na­ci­ja­ma pi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

1.

Kok­te­li ni­su sa­mo po­pu­lar­na pi­ća već ima­ju i “ulo­ge” u po­pu­lar­nim fil­mo­vi­ma i TV se­ri­ja­ma ko­je su ih, na­rav­no, pros­la­vi­le di­ljem svi­je­ta. Svi zna­ju da taj­ni agent 007 pi­je mar­ti­ni. No što pi­je Car­rie Brad­shaw, ju­na­ki­nja “Sek- sa i gra­da”? a) Sex on the Be­ach b) Co­smo­po­li­tan c) Long Is­land Iced Tea

2.

Ko­je je al­ko­hol­no pi­će glav­ni sas­to­jak tog kok­te­la? a) ko­njak b) rum c) vot­ka

3.

Ja­mes Bond u sva­kom fil­mu, ka­da na­ru­ču­je mar­ti­ni, bar­me­nu da jas­nu upu­tu. Što bar­men ni­ka­ko ne smi­je na­pra­vi­ti? a) pro­mi­je­ša­ti b) do­da­ti led c) do­da­ti mas­li­nu

4.

Slav­ni pi­sac Er­nest He­min­gway poz­nat je i po svo­jim al­ko­hol­nim avan­tu­ra­ma, po­seb­no oni­ma pro­živ­lje­ni­ma na Ku­bi. On je po­pu­la­ri­zi­rao kok­tel od bi­je­log ru­ma ko­ji se zo­ve: a) mo­ji­to b) da­iqu­iri c) sgrop­pi­no

5.

Blo­ody Mary pr­vi je put pri­prem­ljen dav­ne 1921. go­di­ne u Har­ry’s New York Ba­ru u Pa­ri­zu. Nje­gov glav­ni ne­al­ko­hol­ni sas­to­jak je: a) sok od raj­či­ce b) li­me­ta c) per­šin

6.

Cu­ba li­bre ima ja­ko za­nim­lji­vu po­vi­jest. Ka­da su Ame­ri­kan­ci “os­lo­bo­di­li” Ku­bu od Špa­njo­la­ca, gru­pa voj­ni­ka otiš­la je pros­la­vi­ti po­bje­du u je­dan bar u Ha­va­ni. Tamo je je­dan od njih na­ru­čio rum s pu­no le­da, li­me­tom i: a) so­kom od ana­na­sa b) so­kom od ja­bu­ke c) co­ca-co­lom

7.

Da­nas ja­ko po­pu­la­ran kok­tel ko­ji je čak na­dah­nuo i ime fil­ma sprav­lja se bez kok­tel-sha­ke­ra, već se sas­toj­ci uli­je­va­ju rav­no u ča­šu, a gre­na­di­ne se pu­šta da to­ne na dno. To je: a) Ca­li­for­ni­ca­ti­on b) Tequ­ila sun­ri­se c) Mai Tai

8.

Mint Ju­lep je kok­tel ko­ji do­la­zi s ju­ga SAD-a, a ri­ječ je o mje­ša­vi­ni bur­bo­na, ma­lo vo­de, še­će­ra u pra­hu i liš­ća me­tvi­ce. On je služ­be­no pi­će jed­nog ve­li­kog sport­skog do­ga­đa­ja u SAD-u. Ko­jeg? a) fi­na­la NBA b) Su­per Bowla c) Ken­tuc­ky Der­byja

9.

Pi­na Co­la­da kla­si­čan je trop­ski kok­tel, mje­ša­vi­na ru­ma, ko­ko­so­va mli­je­ka i so­ka od ana­na­sa. Zem­lja nje­go­va po­ri­jek­la je: a) Por­to­ri­ko b) Bra­zil c) Ve­ne­zu­ela

10.

Sex On The Be­ach spa­da u ja­ko po­pu­lar­ne ljet­ne kok­te­le, a pri­pre­ma se od vot­ke, li­ke­ra od bre­sk­ve i dva raz­li­či­ta so­ka. Pr­vi je od na­ran­če, a dru­gi od: a) ja­bu­ke b) ja­go­de c) bo­rov­ni­ce Pri­pre­mi­la: Bo­ja­na Ra­do­vić

Ne­mo­gu­će je za­mis­li­ti uži­va­nje u lje­tu bez uži­va­nja u kok­te­li­ma

Zna­te li za ko­ji kok­tel bar­me­nu ne treba sha­ker?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.