U pro­da­ji ulaz­ni­ce za kon­cer­te u lis­to­pa­du

Vecernji list - Hrvatska - - Ordinacija.hr - (bp)

za­gre­bač­ke in­for­ma­tiv­ne i tu­ris­tič­ke por­ta­le, po­čev­ši od onih služ­be­nih, či­ni se da Zagreb i oni ko­ji ga vo­de još uvi­jek za­pra­vo ni­su svjes­ni što ima­ju i što nu­de. Bilo je proš­li tje­dan li­je­po pred­stav­lja­nje svih pri­red­bi u Umjet­nič­kom pa­vi­ljo­nu, ko­je je gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić is­ko­ris­tio da još jed­nom spo­me­ne i po­hva­li se us­pje­hom Adven­ta u Za­gre­bu. Ali, li­jep je taj za­gre­bač­ki advent, ali ne­ma po­tre­be za nad­me­ta­njem s de­se­ti­na­ma tak­vih ši­rom Eu­ro­pe. Me­đu­tim, Zagreb Cla­ssic, fes­ti­val ko­ji će se ove go­di­ne odr­ža­ti od 21. lip­nja do 6. sr­p­nja... ta­ko ne­što do­is­ta ne­ma ni Beč, ni Ber­lin, ni Pa­riz. Čak i ako za­ne­ma­ri­mo omje­re bro­ja sta­nov­ni­ka, pro­ra­ču­na, ži­vot­nog stan­dar­da i bo­gat­stva - ko­je je kod nas pri­je si­ro­maš­tvo, ja ba­rem ne znam ni za je­dan dru­gi grad ko­ji u dva tjed­na, u pre­di­van am­bi­jent u sa­mom sre­di­štu, ka­kav je po­pu­lar­ni To­mis­la­vac, iz­vo­di pred pu­bli­ku sve svo­je naj­bo­lje or­kes­tre i zbo­ro­ve, pa još uz njih do­vo­di i vr­hun­ske svjet­ske so­lis­te u iz­ved­ba­ma sta­rih i no­vih na­da­sve atrak­tiv­nih dje­la. I po­vrh sve­ga, sve to - pot­pu­no bes­plat­no za sve pro­laz­ni­ke i na­mjer­ni­ke ko­ji sa­mo tre­ba­ju do­ći, sjes­ti na tra­vu i uži­va­ti.

“Ero”, Bre­go­vić i La­ka­tos

U ok­vir fes­ti­va­la Zagreb Cla­ssic, ko­ji or­ga­ni­za­cij­ski nosi Za­gre­bač­ka fil­har­mo­ni­ja, ove je go­di­ne ušao i pro­jekt HRT-a “Grad i glaz­ba”, ko­ji tra­di­ci­onal­no po­či­nje pros­la­vom Svjet­skog da­na glaz­be, 21. lip­nja. Uz Sim­fo­nij­ski or­kes­tar i Zbor HRT-a nas­tu­pit će sjaj­na so­pra­nis­ti­ca Eve­lin No­vak i iz­im­no na­da­re­ni mla­di hrvatski vi­oli­nist iz Be­ča Lu­ka Lju­bas. Dan kas­ni­je, HRT na To­mis­la­vac do­vo­di svo­je tam­bu­ra­še i ja­zze­re. Na Dan dr­žav­nos­ti, 25. lip­nja, oper­ni i ba­let­ni an­sambl, or­kes­tar i so­lis­ti HNK, pod rav­na­njem ma­es­tra Nik­še Ba­re­ze iz­vo­de “Eru”. Fil­har­mo­ni­ja će ugos­ti­ti Go­ra­na Bre­go­vi­ća i nje­gov an­sambl, a po­tom i Robyja La­ka­to­ša, a HRT će, na­kon du­ge pa­uze, po­no­vo pod vod­stvom ma­es­tra Li­pa­no­vi­ća, iz­ves­ti spek­takl “Ope­ra pod zvi­jez­da­ma”. Tu su još i voj­ni sim­fo­nij­ski pu­ha­či, Car­mi­na bu­ra­na, Go­ra­nov­ci udru­že­ni s mla­dim ame­rič­kim glaz­be­ni­ci­ma, a na kra­ju još i ga­la-kon­cert s hi­to­vi­ma iz mju­zik­la i ope­re­ta Ka­za­li­šta Ko­me­di­ja. Ta­ko ne­što, pa još bes­plat­no, na pre­div­noj po­zor­ni­ci u sa­mom cen­tru gra­da, ne nu­di ni­jed­na svjet­ska me­tro­po­la. To treba uda­ri­ti na sva zvo­na!

Međunarodni za­gre­bač­ki fes­ti­val ko­mor­ne glaz­be obja­vio je na in­ter­net­skoj stra­ni­ci zagreb-fes­ti­val.org pro­gram svog 12. iz­da­nja, a od da­nas su u pro­da­ji i ulaz­ni­ce za sve kon­cer­te vr­hun­skih glaz­be­ni­ka od 13. do 21. lis­to­pa­da 2017.

ULJANA LOPATKINA: S vlas­ti­tim ti­je­lom mo­ra­te pos­tu­pa­ti kao s dje­te­tom: mo­ra­te mu upoz­na­ti hi­ro­ve, ko­ji­ma se ne smi­je uga­đa­ti, ali i gra­ni­ce iz­dr­ž­lji­vos­ti

LU­KA LJU­BAS Mla­di iz­nim­no na­da­re­ni hrvatski vi­oli­nist iz Be­ča su­dje­lo­vat će u pros­la­vi Da­na glaz­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.