U dva tjed­na vi­še od 140 pro­gra­ma

Sto­ti­ne dje­ce pro­ći će i kroz ra­di­oni­ce u Ši­be­ni­ku i oko­li­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - HI­NA

Na­kon sve­ča­nog otvo­re­nja, na ljet­noj po­zor­ni­ci iz­ve­den je dje­čji mju­zikl “Bu­ra­ti­no” nas­tao pre­ma dje­lu Alek­se­ja Ni­ko­la­je­vi­ča To­los­to­ja kul­tu­ra@ve­cer­nji.net Po­di­za­njem fes­ti­val­ske zas­ta­ve i iz­vo­đe­njem him­ne fes­ti­va­la “Ši­be­ni­če je­din’ gra­de” u su­bo­tu na­ve­čer sve­ča­no je otvo­ren 57. Međunarodni dje­čji fes­ti­val (MDF), a na Ljet­noj po­zor­ni­ci po­tom je iz­ve­den dje­čji mju­zikl “Bu­ra­ti­no” an­sam­bla Hr­vat­skog na­rod­nog ka­za­li­šta iz Ši­be­ni­ka. Okup­lje­ne ma­le i ve­li­ke Ši­ben­ča­ne i nji­ho­ve gos­te poz­dra­vi­li su ši­ben­ski gra­do­na­čel­ni­ka Želj­ko Bu­rić, ši­ben­sko-.knin­ski žu­pan Go­ran Pa­uk, Ana­ma­ri­ja Ki­ri­nić, iz­as­la­ni­ca pred­sjed­ni­ce Re­pu­bli­ke Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić kao i taj­nik u Mi­nis­tar­stvu kul­tu­re Ivi­ca Po­lji­čak. „Poz­drav­ljam svu dje­cu gra­da Ši­be­ni­ka i svi­je­ta. Ovaj fes­ti­val se ta­ko sje­di­nio sa svo­jim gra­dom, tra­je kon­ti­nu­ira­no 57 godina, a tra­jao je i u rat­nim go­di­na­ma ka­da smo svjedočili kul­tu­ro­ci­du upra­vo ov­dje, na tr­gu is­pred ka­te­dra­le sv. Ja­ko­va. Ta­da su po­ru­ke mi­ra sla­la na­ša dje­ca, ona na ko­ji­ma le­ži na­ša bu­duć­nost. Ne­ka po 57. put sve ši­ben­ske ka­le i tr­go­vi bu­du pod vlas­ti dje­ce“, po­ru­čio je gra­do­na­čel­nik Bu­rić.

Ne­no Be­lan autor son­go­va

Fes­ti­val se odr­ža­va pod vi­so­kim po­kro­vi­telj­stvom pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, či­ja je iz­as­la­ni­ca Ana­ma­ria Ki­ri­nić rek­la da je Fes­ti­val pod­sje­ća na dje­tinj­stvo. “Ve­li­ka mi je čast poz­dra­vi­ti vas

Po 57. put ši­ben­skim ka­la­ma i tr­go­vi­ma vla­da­ju dje­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.