Aly­ssa Mi­la­no tu­ži biv­šeg me­da­že­ra za mi­li­ju­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

po­nov­no po­dig­nu tuž­bu za što ima­ju rok od če­ti­ri mje­se­ca. Ka­ko pi­še Huf­fin­g­ton Post, tu­ži­te­lji su rek­li da će to uči­ni­ti. Co­sbyju pri­je­ti de­set godina za­tvo­ra zbog op­tuž­ni­ce iz slu­ča­ja An­dree Cons­tand iz 2005. go­di­ne. Ona je svje­do­či­la da ju je Co­sby sek­su­al­no na­pao u svo­jem do­mu u Phi­la­delp­hi­ji na­kon što joj je dao tri pi­lu­le ko­ji­ma ju je dro­gi­rao. Ka­ko je re­če­no na su­du, Co­sby je is­ko­ris­tio moć i sla­vu da dro­gi­ra i na­pad­ne bes­po­moć­nu žr­tvu.

Su­pru­ga nije uz nje­ga

Co­sbyjev bra­ni­telj­ski tim re­kao je da su Co­sby i ta­da 31-go­diš­nja Cons­tand bi­li u ro­man­tič­noj ve­zi, a to su pot­kri­je­pi­li do­ka­zi­ma da su na­kon tog su­sre­ta te­le­fo­nom raz­go­va­ra­li vi­še od 70 pu­ta i su­sre­li se ne­ko­li­ko pu­ta. Co­sbyju se su­di­lo za tri sek­su­al­na na­pa­da, a za sva­ki od na­pa­da pre­dvi­đe­na je kaz­na od de­set godina za­tvo­ra i 25 ti­su­ća do­la­ra. Za­nim­lji­vo je da na su­đe­nje nije doš­la nje­go­va su­pru­ga Ca­mil­le, s ko­jom je u bra­ku pu­ne 53 go­di­ne. Po­dr­ška mu je bi­la Ke­shia Knig­ht Pul­li­am, ko­ja je u “Co­sby Showu” igra­la nje­go­vu kćer Rudy. Bill Co­sby bio je naj­pla­će­ni­ji TV glu­mac na svi­je­tu zbog se­ri­je ko­ja se emi­ti­ra­la od 1984. do 1992. go­di­ne. No, na­kon što su ga po­če­li op­tu­ži­va­ti za na­pa­de, vi­še nije mo­gao vra­ti­ti sta­ru sla­vu. Glu­mac je pris­tao da­ti is­kaz 2005. go­di­ne na­kon što ga je Cons­tand tu­ži­la, u za­mje­nu za obe­ća­nje ta­daš­njeg dr­žav­nog od­vjet­ni­ka Bru­cea Cas­to­ra da ga ne­će kaz­ne­no go­ni­ti. No to obe­ća­nje nije za­bi­lje­že­no u pi­sa­nom obli­ku. Na sas­lu­ša­nju je ot­krio da mu je u vri­je­me dok je ra­dio na jed­noj te­le­vi­zij­skoj se­ri­ji ne­ka agen­ci­ja sva­kog tjed­na sla­la “pet do šest” ma­ne­ken­ki u nje­gov stu­dio. Re­kao je da je 2000. imao spol­ne od­no­se s jed­nom od njih, ta­da 17-go­diš­nja­ki­njom. Na­vod­no je još 2005. priz­nao da je na­bav­ljao se­da­ti­ve ko­ji­ma je omam­lji­vao že­ne s ko­ji­ma je že­lio spol­ni od­nos. Osim Cons­tand, Co­sbyja je za sek­su­al­ne na­pa­de op­tu­ži­lo još 60 že­na, no je­di­no je Cons­tan­di­na op­tuž­ni­ca do­ve­la do su­đe­nja. No­vi­nar­ka Da­na DiFi­lip­po od­mah je na Twit­te­ru obja­vi­la i pr­vu Co­sbyje­vu re­ak­ci­ju: – Co­sby se za­va­lio u fo­te­lju, od­ma­ta bra­du na šta­pu i iz­gle­da za­do­volj­no. Glu­mi­ca Aly­ssa Mi­la­no po­di­gla je tuž­bu te­šku 10 mi­li­ju­na do­la­ra pro­tiv svo­ga biv­šeg me­na­dže­ra i ra­ču­no­vo­đe Ken­net­ha Hel­li­eja i nje­go­ve tvrt­ke. Tvr­di da je la­ži­rao nje­zin pot­pis na če­ko­vi­ma i nije pla­ćao nje­zi­ne ra­ču­ne na vri­je­me, što ju je do­ve­lo u po­ve­će du­go­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.