Elit­ni ples u dvo­ra­ni dr­žav­nog ar­hi­va

Stra­usso­va ka­pe­la za­svi­ra­la je Hr­vat­skom dr­žav­nom ar­hi­vu i “Je­la­čić marš”

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Emi­na Ba­sa­ra

Pri­red­ba u or­ga­ni­za­ci­ji Li­ons klu­ba Zri­nje­vac bi­la je do­bro­tvor­nog ka­rak­te­ra u ko­rist ra­zvo­ja pro­jek­ta Udru­ge sli­je­pih Zagreb sce­na@ve­cer­nji.net Sa­vr­šen spoj glaz­be i gas­tro­nom­skih uži­ta­ka, ele­gan­ci­je i ko­ra­ka beč­kog val­ce­ra Za­grep­ča­ni su prek­si­noć mo­gli do­ži­vje­ti na pr­vo­me ori­gi­nal­nom Beč­kom ba­lu, ko­ji je odr­žan u Hr­vat­sko­me dr­žav­nom ar­hi­vu u or­ga­ni­za­ci­ji Li­ons klu­ba Zri­nje­vac, uz po­dr­šku Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma RH, Gra­da Be­ča, Gra­da Za­gre­ba te Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce gra­da Za­gre­ba.

Po­li­ti­ča­ri i poz­na­ta li­ca

Na ba­lu je bilo vi­še od 200 uzva­ni­ka, me­đu ko­ji­ma i broj­ne poz­na­te oso­be, a po­kro­vi­te­lji­ca to­ga hu­ma­ni­tar­nog do­ga­đa­nja bi­la je pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, ko­ju je na do­ga­đa­nju pred­stav­ljao nje­zin osob­ni iz­as­la­nik To­mis­lav Ma­džar. Li­ons klub Zri­nje­vac Beč­kim ba­lom uklju­čio se u pros­la­vu 100 godina hu­ma­ni­tar­nog dje­lo­va­nja Li­on­sa klu­ba u svi­je­tu. Sto­ga je i ova pri­red­ba ima­la do­bro­tvor­ni ka­rak­ter. Sva pri­kup­lje­na sred­stva bit će do­ni­ra­na Udru­zi sli­je­pih Zagreb za ra­zvi­ja­nje pro­jek­ta “Sa­pu­ni s toč­ki­ca­ma – so­ci­jal­no po­du­zet­niš­tvo sli­je­pih i sla­bo­vid­nih oso­ba”, ko­jem je na­mje­ra otva­ra­nje rad­nih mjes­ta za oso­be ošte­će­na vi­da. Udru­ga pro­izvo­di su­ve­ni­re i pok­lon-sa­pu­ne, a svi nji­ho­vi pro­izvo­di ima­ju za­jed­nič­ko obi­ljež­je – toč­ki­ce Bra­il­le­ova pi­sma ko­jim se slu­že sli­je­pe i sla­bo­vid­ne oso­be. Ovaj do­ga­đaj pred­stav­lja ve­li­ki pres­tiž za gra­do­ve do­ma­ći­ne ko­ji su ga do­sad ima­li pri­li­ke ugos­ti­ti, a ove go­di­ne na taj se po­pis uvr­stio i Zagreb, u ko­ji je kao je­dan od vi­so­kih gos­ti­ju sti­gao i Ge­rald Ebin­ger, pred­sjed­nik Beč­kog par­la­men­ta. Me­đu poz­na­tim oso­ba­ma ko­je su se ra­do oda­zva­le po­zi­vu na Beč­ki bal bi­li su TV vo­di­te­lji­ca i tre­ne­ri­ca fit­ne­ssa Re­na­ta So­pek, glu­mi­ca Ana Be­gić Ta­hi­ri, mod­na di­zaj­ne­ri­ca i glaz­be­ni­ca Ma­ti­ja Vu­ica s part­ne­rom, glaz­be­ni­kom Ju­ri­com Po­po­vi­ćem, glu­mi­ca Kris­ti­na Kre­pe­la, mod­na blo­ge­ri­ca i ma­ne­ken­ka Ani­ta Du­jić i broj­ni dru­gi. Svi­rao je or­kes­tar Ori­gi­nal Stra­uss Ca­pel­le Wi­en, ko­ji je u svom pro­gra­mu pr­vi put iz­veo ko­rač­ni­cu “Je­la­čić marš”, a pje­va­la je i so­pra­nis­ti­ca An­to­nel­la Ma­lis. Također, ples­ni cen­tar Wi­ener Tan­zko­mi­tee (Beč­ki ples­ni od­bor) pod vod­stvom ugled­nog uči­te­lja ple­sa Mic­ha­ela Ba­di­na otvo­rio je bal glaz­be­no-ples­nim pro­gra­mom “Fac­her­po­lo­na­ise”.

Beč­ke i hr­vat­ske de­li­ci­je

Osim u val­ce­ri­ma i pol­ka­ma Jo­han­na Stra­ussa oca i si­na, te os­ta­loj ča­rob­noj glaz­bi i ple­su, uzva­ni­ci pr­vog Beč­kog ba­la u Za­gre­bu mo­gli su uži­va­ti i u sjaj­nim tra­di­ci­onal­nim gas­tro­nom­skim de­li­ci­ja­ma, ka­ko beč­kim, ta­ko i hr­vat­skim. Na me­ni­ju su bi­li va­ra­ždin­ski kli­pić, kvar­ner­ski škamp, beč­ki odre­zak te fi­le pi­sa­ni­ce u dal­ma­tin­skoj pan­ce­ti s pi­njo­li­ma i špi­na­tom. Za de­sert je pos­lu­žen naj­slav­ni­ji beč­ki ko­lač, gla­so­vi­ta tor­ta sac­her, a također su se mo­gla ku­ša­ti i ne­ka od po­naj­bo­ljih aus­trij­skih vi­na.

Bal su otvo­ri­li ple­sa­či Beč­kog ples­nog od­bo­ra pod vod­stvom uči­te­lja ple­sa Mic­ha­ela Ba­di­na

An­sambl “Ori­gi­nal Stra­uss Ca­pel­le Wi­en” i ple­sa­či u dvo­ra­ni HDA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.