Ri­je­ka, Haj­duk i Osi­jek mo­gu se pro­še­ta­ti, ali i do­bi­ti ‘na­gaz­nu mi­nu’

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net

igra­či, pa taj stal­no na­teg­nu­ti od­nos vod­stva klu­ba s na­vi­ja­či­ma. Nije la­ko ra­di­ti u Di­na­mu, tamo su uvi­jek ne­kak­vi pri­tis­ci, pu­no pri­ča sa svih stra­na. To vam je kao Hol­lywo­od, stal­no je ne­ka­kav cir­kus. Jav­nost se za­bav­lja i sa su­đe­njem Zdrav­ku Ma­mi­ću, ko­li­ko je to mo­glo utje­ca­ti na mom­čad? – Nije spor­no da je i to po­mo­glo da se mom­čad de­zo­ri­jen­ti­ra, pa sva­ki dan to vi­de po me­di­ji­ma, a to već du­go tra­je. No nije sa­mo to, uz na­ve­de­no bilo je pu­no pro­mje­na tre­ne­ra. Klub treba sta­bil­nost da bi bio us­pje­šan, pri­je sve­ga kad je ri­ječ o sport­skoj po­li­ti­ci. Zna­mo svi da Di­na­mo i slič­ni klu­bo­vi mo­ra­ju uvi­jek prodati jed­nog ili dva naj­bo­lja igra­ča i da mo­ra pro­na­ći od­go­va­ra­ju­ća po­ja­ča­nja. Da bi se to mo­glo ra­di­ti, mo­ra pos­to­ja­ti ta sta­bil­nost lju­di u klu­bu ka­ko bi sve funk­ci­oni­ra­lo. Čim se pre­ki­ne taj la­nac, čim jed­na ka­ri­ka nije na ra­zi­ni na ko­joj bi tre­ba­la bi­ti, on­da sve vi­še nije ka­ko treba ili ka­ko se za­mis­li­lo i pla­ni­ra­lo. Na to­me Di­na­mo mo­ra oz­bilj­no po­ra­di­ti da bi bio još ve­ći, da mu nije do­volj­no da sa­mo uđe, kao do­sad go­di­na­ma, u sku­pi­ne Li­ge pr­va­ka ili Eu­rop­ske li­ge, već da tamo i ne­što na­pra­vi, da ne bu­de uvi­jek bez re­zul­ta­ta. A u Eu­ro­pi, vi­di­mo, već go­di­na­ma ne­ma tak­vog že­lje­nog re­zul­ta­ta. Klub je ve­li­ki or­ga­ni­zam i la­ko je sa sta­ne pri­ča­ti i pa­me­to­va­ti, ali nije to sve la­ko pos­lo­ži­ti. Pa kad sam ja do­šao u Di­na­mo, svi su se tres­li, ka­ko lju­di na hod­ni­ci­ma klu­ba, ta­ko i igra­či, tres­li su se zbog su­par­ni­ka, zbog na­vi­ja­ča, zbog se­be... Hr­vat­ska no­go­met­na re­pre­zen­ta­ci­ja ja­ko nam je do­bro kre­nu­la u kva­li­fi­ka­ci­je za Svjet­sko pr­vens­tvo na ko­jem ju se na­da­mo vi­dje­ti i s Va­hi­nim Ja­pa­nom. No on­da je pu­no to­ga kom­pro­mi­ti­ra­la ne­dav­nim i ne­na­da­nim po­ra­zom na Is­lan­du. – To me ja­ko iz­ne­na­di­lo jer Hr­vat­ska je da­nas jed­na od naj­bo­ljih re­pre­zen­ta­ci­ja u Eu­ro­pi. Ima ogrom­nu in­di­vi­du­al­nu kva­li­te­tu, ali od to­ga treba slo­ži­ti pra­vu gru­pu, slo­ži­ti igru ko­ja tim kva­li­tet­nim igra­či­ma naj­bo­lje od­go­va­ra. Pa po­gle­daj­te kak­vi su to igra­či, u fi­na­lu Li­ge pr­va­ka ima­li smo njih tri-če­ti­ri. To je ve­li­ka stvar za hrvatski no­go­met, pa i za Di­na­mo jer su svi proš­li kroz Mak­si­mir. Gle­dao sam Hr­vat­sku vi­še pu­ta, pa i na par utak­mi­ca na Euru u Fran­cu­skoj i mo­gu re­ći da je to re­pre­zen­ta­ci­ja ko­ja se mo­ra bo­ri­ti za vrh, za po­lu­fi­na­le ili fi­na­le ve­li­kog na­tje­ca­nja.

Ša­ka na Ma­mi­ća nije nor­mal­na

Na­kon ne­us­pje­ha re­pre­zen­ta­ci­je i ‘pre­žva­ka­va­nja’ tog po­ra­za, Hr­vat­ska se okre­nu­la dru­goj sva­kod­ne­vi­ci, Ma­mi­će­vu su­đe­nju, ali i fi­zič­kom na­pa­du na nje­ga u Bo­lu na Bra­ču. – To je u tim kra­je­vi­ma lu­di­lo i me­ni je te­ško shva­ti­ti sve to, tak­vo po­na­ša­nje nije nor­mal­no. Zna­te, de­mo­kra­ci­ja je ja­ko ‘fi­na’ ri­ječ, ali po­na­ša­ti se u skla­du s tom ri­je­či nije oči­to ta­ko jed­nos­tav­no. Mi smo u svo­joj de­mo­kra­ci­ji za­bo­ra­vi­li na eti­ku, na kul­tu­ru, na ci­vi­li­za­cij­ske nor­me ko­je bi uz de­mo­kra­ci­ju tre­ba­le ići pod ru­ku. No nije tu ni dr­ža­va na­pra­vi­la sve što mo­že, u tak­vim se slu­ča­je­vi­ma vi­di ko­li­ko je po­je­di­na dr­ža­va ja­ka. Vi­dio sam i da je na­pad­nu­ta Ja­ni­ca Kos­te­lić i zgro­zio sam se – ka­zao je Ha­lil­ho­džić i objas­nio: – To je ne­mo­gu­će, ne­mo­gu­će! Ja­ni­ca je oli­če­nje Hr­vat­ske u svi­je­tu, nit­ko, ali baš nit­ko nije to­li­ko dao ugle­du Hr­vat­ske kao što su to uči­ni­li hrvatski spor­ta­ši, po­go­to­vu Ja­ni­ca. Tak­vi­ma u svi­je­tu di­žu spo­me­ni­ke, a kod nas ih se vri­je­đa. Za me­ne je to dno po­na­ša­nja. Na me­ti se na­šao i Lu­ka Mo­drić na­kon svje­do­če­nja na su­đe­nju Zdrav­ku Ma­mi­ću, od omi­lje­nog no­go­me­ta­ša pos­tao je u do­brom di­je­lu jav­nos­ti go­to­vo zlo­či­nac. I ne bi ču­di­lo da na­kon svih tih na­pa­da na se­be ka­že zbo­gom na­šoj re­pre­zen­ta­ci­ji, a i pi­ta­nje je ka­ko će nam re­pre­zen­ta­ci­ja ubu­du­će iz­gle­da­ti, tko će za nju igra­ti kad se ova­ko na­pa­da Mo­dri­ća. – Lju­di mo­ji, tko ima­lo zna Lu­ku Mo­dri­ća, ne mo­že ga mr­zi­ti, on je jed­nos­tav­no tak­va oso­ba. Ne treba go­vo­ri­ti ka­kav je igrač, važ­na po­lu­ga jed­nog Re­al Ma­dri­da, ali to je ta­ko pris­to­jan i do­bar deč­ko da ne mo­gu shva­ti­ti da ga se ta­ko na­pa­da zbog jed­nog svje­do­če­nja. Kak­va su to mje­ri­la? No kod nas je to oči­to ta­ko. Ali ne­moj­mo se on­da ču­di­ti što nas baš ne uva­ža­va­ju u svi­je­tu, a vje­ruj­te da znam o če­mu go­vo­rim jer ži­vim u svi­je­tu. Za­što bi nas ci­je­ni­li kad se ta­ko po­na­ša­mo pre­ma svo­jim naj­bo­ljim lju­di­ma, kad sa­mi se­be ne ci­je­ni­mo i sa­mo tra­ži­mo ka­ko će­mo si pod­met­nu­ti no­gu? – za­klju­čio je za­pra­vo re­to­rič­kim pi­ta­njem Va­hid Ha­lil­ho­džić. Mo­gu­ći su­par­ni­ci na­ših tri­ju klu­bo­va su i Ga­la­ta­sa­ray, Cr­ve­na zvez­da, Olim­pi­ja, Gla­sgow Ran­ger­si, Ži­li­na, Var­dar, ždri­jeb je da­nas u Nyo­nu Ro­bert Ju­na­ci Od svo­je re­al­nos­ti ne mo­že­mo po­bje­ći, ne mo­gu ta­ko ni na­ši no­go­met­ni klu­bo­vi. Nji­ho­va je re­al­nost, a ri­ječ je o klu­bo­vi­ma ko­ji se bo­re za eu­rop­ska klup­ska na­tje­ca­nja, da ni­su ima­li od­mo­ra, da se mo­ra­ju spre­mi­ti za za­pra­vo ključ­ne utak­mi­ce že­le li os­ta­vi­ti ne­ka­kav europ­ski trag i ta­ko za­ra­di­ti oz­bilj­ni­ji no­vac. Već će da­nas tri na­ša klu­ba saz­na­ti ko­je ih pre­pre­ke če­ka­ju na tom pu­tu do sku­pi­na. Hrvatski pr­vak Ri­je­ka će saz­na­ti svog su­par­ni­ka u dru­gom pret­ko­lu Li­ge pr­va­ka i to joj je za­pra­vo ključ­na utak­mi­ca. Na­ime, pro­đe li tu pr­vu pre­pre­ku, u tre­ćem mo­že i is­pas­ti, što na­rav­no ne želi, jer će on­da ići u nas­ta­vak kva­li­fi­ka­ci­ja za Europ­sku li­gu. Dak­le, ključ joj je to dru­go pret­ko­lo, a tu mo­že do­bi­ti sva­ko­ja­ke su­par­ni­ke. Ri­je­ka je no­si­telj, ali si­gur­no ne bi bi­la sret­na iz­u­če li slo­vač­ku Ži­li­nu, Var­dar, Ho­nved jer s tak­vim bi se su­par­ni­ci­ma mo­ra­la po­mu­či­ti, da­le­ko vi­še ne­go sa Žal­gi­ri­som, Dun­dal­kom, The New Sa­int­som, Du­de­lan­ge­om... Ri­je­ka će u tom dru­gom pret­ko­lu igra­ti 11. ili 12. sr­p­nja te 18. i 19 sr­p­nja. Pr­vi će od na­ših klu­bo­va na trav­njak no­go­me­ta­ši Osi­je­ka, već 29. lip­nja, dak­le za de­set da­na igrat će pr­vu utak­mi­cu pr­vog pret­ko­la Eu­rop­ske li­ge. U tom je ko­lu toč­no sto­ti­nu klu­bo­va, Osi­jek je u druš­tvu no­si­te­lja, i dr­ži­mo da je fa­vo­rit za pro­laz ia­ko ima nez­god­nih su­par­ni­ka kao Ši­ro­ki Bri­jeg ili Va­sas, ali opa­san su­par­nik mo­že im bi­ti i dug, pa i eg­zo­tič­ni i još sku­pi put, a to bi sva­ka­ko svi na­ši klu­bo­vi že­lje­li iz­bje­ći baš za­to što su za­pra­vo u fa­zi pri­pre­ma i ne treba im tro­še­nje ener­gi­je na tak­va pu­to­va­nja. Osi­jek će od­mah saz­na­ti i na ko­ga će u dru­gom pret­ko­lu. Tu će bi­ti i Haj­duk kao no­si­telj. Osi­jek za­sad nije no­si­telj u tom dru­gom pret­ko­lu, ali bi la­ko mo­gao sko­či­ti u to druš­tvo što bi bilo sjaj­no jer bi on­da iz­bje­gao klu­bo­ve kao Ga­la­ta­sa­ray, Lech, Slo­van, Cr­ve­na zvez­da .... Ta­da bi mu kao i Haj­du­ku su­par­ni­ci bi­li me­đu ne­no­si­te­lji­ma, a tu su Že­ljez­ni­čar, Sa­ra­je­vo, Olim­pi­ja, Dom­ža­le,

Di­na­mu treba sta­bil­na sport­ska po­li­ti­ka da bi na­pra­vio ne­ka­kav re­zul­tat i u Eu­ro­pi utak­mi­ca u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Li­gu pr­va­ka i Europ­sku li­gu odi­grao je Di­na­mo i po to­me je pr­vi u Eu­ro­pi, dru­gi je Par­ti­zan (92), a tre­ći Ro­sen­borg (86) Ri­je­ci je ključ­no pro­ći dru­go pret­ko­lo, is­pad­ne li u tre­ćem, još ima šan­su u Europ­skoj li­gi

Fren­cva­ros, Gla­sgow Ran­ger­si te broj­ni dru­gi ko­ji ne­će bi­ti lak za­lo­gaj, ljep­še bi Haj­du­ku i Osi­jek bilo iz­vu­ći Rey­kja­vik, Mil­sa­mi, Ka­lju Nom­me, Val­let­tu, Va­duz... Ta­ko će tri na­ša klu­ba ima­ti svo­je pred­stav­ni­ke u Nyo­nu na ždri­je­bu. Če­t­vr­ti naš predstavnik, za­gre­bač­ki Di­na­mo ovaj put ima du­ži od­mor. Pla­vi još ni­su kre­nu­li s pri­pre­ma­ma, okup­lja­ju se 21. ovog mje­se­ca, a svo­ju pr­vu europ­sku utak­mi­cu igrat će 27. sr­p­nja u tre­ćem pret­ko­lu Eu­rop­ske li­ge, a pro­tiv ko­ga, saz­nat će dva tjed­na pri­je to­ga. Di­na­mo je, us­t­vr­di­la je Ue­fa, klub ko­ji je odi­grao naj­vi­še kva­li­fi­ka­cij­skih utak­mi­ca u povijesti, čak 99. Če­ka se sto­ti nas­tup.

Naj­ve­ći je pro­blem što se po­čet­ku se­zo­ne igra­ju ključ­ne utak­mi­ce za europ­sku sud­bi­nu

Ris­tov­ski s Ri­je­kom i Ba­ri­šić s Osi­je­kom če­ka­ju eu­rop­ske su­par­ni­ke

Pre­mi­jer Plenković i Ja­ni­ca Kos­te­lić – ni dr­ža­va nije na­pra­vi­la sve što je mo­gla

Lu­ka Mo­drić po­s­kliz­nuo se na Is­lan­du, a on­da i u osječ­koj sud­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.