Ma­mić u kla­sič­nom su­ko­bu interesa

U emi­si­ji Ne­dje­ljom u dva Je­li­čić je go­vo­rio i o Mo­dri­ću, Šu­ke­ru i va­tre­ni­ma ....

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ka­ta­ri­na Ku­šec sport@ve­cer­nji.net ZAGREB

– Sre­tan sam što je Ri­je­ka sve osvo­ji­la. Jas­na je bi­la hi­je­rar­hi­ja unu­tar klu­ba i to po­na­ša­nje, pris­tup i dis­ci­pli­na – re­kao je Je­li­čić Sve što se da­nas do­ga­đa u hr­vat­skom no­go­me­tu i oko nje­ga, sav kri­mi­nal, ko­rup­ci­ja i ne­po­ti­zam ‘pri­si­li­lo’ je Alek­san­dra Stan­ko­vi­ća da u svo­joj emi­si­ji Ne­dje­ljom u dva na­su­prot se­be po­sjed­ne Jo­ška Je­li­či­ća s ko­jim je po­ku­šao pro­ko­men­ti­ra­ti sve o HNS-u, Ma­mi­ću i Mo­dri­ću, pa i re­la­ci­ji Šu­ker – Ča­čić – re­pre­zen­ta­ci­ja.

Lu­ka od he­ro­ja do iz­daj­ni­ka

– Žao mi je što je Lu­ka Mo­drić pro­mi­je­nio per­cep­ci­ju sa­mog se­be u sa­mo po­la sa­ta. Od he­ro­ja je pos­tao iz­daj­nik. Nije do­ras­tao tom za­dat­ku – pro­ko­men­ti­rao je Je­li­čić Lu­ki­no svje­do­če­nje u Osi­je­ku pa se os­vr­nuo i na Ma­mi­ća: – Nit­ko Zdrav­ku Ma­mi­ću ne smi­je os­po­ri­ti re­zul­ta­te i in­fras­truk­tu­ru Di­na­ma. No nje­gov je naj­ve­ći pro­blem nje­gov ego. On umjes­to di­plo­ma­ci­je ko­ris­ti ulič­ne me­to­de. Ne mis­lim da je on uz­rok sve- ga lo­šeg u hr­vat­skom no­go­me­tu, ne­go je on re­zul­tat sve­ga lo­še­ga u hr­vat­skom druš­tvu. Nje­mu je sus­tav sve omo­gu­ćio. I ne ra­zu­mi­jem ka­ko lju­di ne shva­ća­ju su­kob interesa Zdrav­ka Ma­mi­ća u Di­na­mu. On je do­bio 60-ak mi­li­ju­na ku­na od Mo­dri­će­va tran­sfe­ra. Ako to nije kla­sič­ni i ek­la­tan­tan pri­mjer su­ko­ba interesa, on­da ne znam što jest.

Šu­ke­ra bri­ne nje­gov imidž

Raz­go­va­ra­lo se u emi­si­ji i o pred­sjed­ni­ku Hr­vat­skog no­go­met­nog sa­ve­za Da­vo­ru Šu­ke­ru ko­ji ne dr­ži vi­so­ko mjes­to na Je­li­či­će­voj mo­ral­noj ljes­tvi­ci. – Davor Šu­ker dao je pu­no no­go­me­tu, ali je svo­jim po­na­ša­njem po­ka­zao da ga ne za­ni­ma hrvatski no­go­met, ne­go vlas­ti­ti imidž. Me­ni ga je u jed­nu ru­ku žao jer je bio ve­li­ki igrač, a ta­ko je br­zo do­zvo­lio da mu pad­ne re­pu­ta­ci­ja. Pos­tao je fi­gu­ri­ca. Uop­će se ne ba­vi HNL-om, in­fras­truk­tu­rom i sta­di­oni­ma, ne­go pla­sma­ni­ma re­pre­zen­ta­ci­je što do­no­si no­vac HNS-u – ka­že biv­ši no­go­me­taš, sa­da sport­ski su­ko­men­ta­tor ko­ji je svo­je­dob­no no­sio koc­kas­ti dres. – U ovoj re­pre­zen­ta­ci­ji ima pu­no ma­nje osob­nos­ti. U mo­joj re­pre- zen­ta­ci­ji bilo je pu­no vi­še jas­nih sta­vo­va. Da­nas se re­pre­zen­ta­tiv­ci ma­nje ba­ve sta­njem u hr­vat­skom no­go­me­tu – za­klju­čio je pa pro­ko­men­ti­rao i čo­vje­ka ko­ji tu re­pre­zen­ta­ci­ju da­nas sla­že.

Ča­či­ća ne treba smi­je­ni­ti, ali či­ni mi se da pre­vi­še res­pek­ti­ra hi­je­rar­hi­ju u svla­či­oni­ci

– Ča­čić ima tu so­ci­jal­nu in­te­li­gen­ci­ju i si­gur­no je igra­či­ma bilo lak­še s njim ne­go s Ni­kom Ko­va­čem ko­ji je per­fek­ci­onist, ali mis­lim da u ključ­nim tre­nu­ci­ma nije do­bro re­agi­rao. No ne bo­jim se za pla­sman na Svjet­sko pr­vens­tvo i ne mis­lim da ga treba smi­je­ni­ti, ali či­ni mi se da pre­vi­še res­pek­ti­ra hi­je­rar­hi­ju u svla­či­oni­ci. A ‘hi­je­rar­hi­ja’ HNL-a ove se go­di­ne nije po­šti­va­la. Ri­je­ka je Di­na­mu uze­la oba nas­lo­va. – Sre­tan sam što je Ri­je­ka sve osvo­ji­la. Oni su ogled­ni pri­mjer da pri­vat­ni kapital, ako se inves­ti­ra na pra­vi na­čin, mo­že po­lu­či­ti re­zul­tat. Jas­na je bi­la hi­je­rar­hi­ja unu­tar klu­ba i to po­na­ša­nje, pris­tup i dis­ci­pli­na mom­ča­di bi­li su fas­ci­nant­ni. Bilo je li­je­po vi­dje­ti ka­ko sla­ve – re­kao je Je­li­čić.

U pu­noj br­zi­ni je Jo­ško Je­li­čić od­go­va­rao na Stan­ko­vi­će­va pi­ta­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.