Pe­rez dru­gi put u dvije go­di­ne bo­lja od San­dre

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec sport@ve­cer­nji.net ZAGREB

Na­kon 14 po­bje­da zaredom u Di­ja­mant­noj li­gi San­dra Per­ko­vić je po­ra­že­na. Na na­tje­ca­nju u Stoc­k­hol­mu sla­vi­la je Ku­ban­ka San­dra Per­ko­vić pre­ki­nu­la je niz ne­po­bje­di­vos­ti na mi­tin­zi­ma Di­ja­man­te li­ge. Na­kon 14 po­bje­da zaredom sti­gao je po­raz na mi­tin­gu u Stoc­k­hol­mu. Na­ša naj­bo­lja atle­ti­čar­ka osvo­ji­la je dru­go mjes­to s hi­cem 67,75 me­ta­ra, a 17 cen­ti­me­ta­ra du­že ba­ci­la je Ku­ban­ka Ya­imi Pe­rez – 67,92 me­tra. Bez ob­zi­ra na po­raz, San­dra je os­ta­la vo­de­ća u dis­ci­pli­ni di­ska s 23 bo­da, a če­ti­ri ma­nje sa­da ima Pe­rez, dok su na tre­ćem mjes­tu Na­di­ne Mul­ler, tre­ća u Stoc­k­hol­mu s hi­cem 65,74 me­ta­ra, i De­nia Ca­bal­le­ro. Na­kon tri uzas­top­ne po­bje­de u Stoc­k­hol­mu San­dra je ovo­ga pu­ta mo­ra­la čes­ti­ta­ti Ku­ban­ki na hi­cu iz pr­ve se­ri­je ko­ji je kas­ni­je bio i po­bjed­nič­ki. Po­s­ljed­nji put San­dra je u Di­ja­mant­noj li­gi po­bi­je­đe­na 2015. go­di­ne u La­usan­neu. Za­nim­lji­vo je da ju je i tamo po­bi­je­di­la Pe­rez. Te je go­di­ne San­dra iz­gu­bi­la i svjet­ski nas­lov u Pe­kin­gu, ovo­ga pu­ta od dru­ge Ku­ban­ke, Ca­bal­le­ro. Iz­vjes­no je da San­dra sa­da vi­še ne­će po­no­vi­ti sa­vr­še­nu lanj­sku se­zo­nu ka­da nije iz­gu­bi­la ni na jed­nom na­tje­ca­nju. Tko zna, mo­žda je ovaj po­raz do­bro­do­šao da se San­dra ne opus­ti uoči naj­važ­ni­jeg na­tje­ca­nja se­zo­ne – Svjet­skog pr­vens­tva u Lon­do­nu. Pe­rez je s hi­cem 67,92 me­tra tre­nut­no dru­ga na svjet­skog rang lis­ti, iza San­dre ko­ja ove se­zo­ne ima 70,23 iz Spli­ta. Ina­če, osob­ni re­kord Pe­rez je 68,86 me­ta­ra iz proš­le go­di­ne, a naj­bo­lji pla­sman ove 26-go­diš­nje Ku­ban­ke na ve­li­kim na­tje­ca­nji­ma je če­t­vr­to mjes­to na Svjet­skom pr­vens­tvu u Pe­kin­gu. Bi­la je 2010. svjet­ska ju­ni­or­ska pr­va­ki­nja u Mo­sk­vi. Slje­de­ći nas­tup na mi­tin­gu Di­ja­mant­ne li­ge San­dra će ima­ti tek 20. ko­lo­vo­za u Bir­min­g­ha­mu.

San­dra Per­ko­vić ba­ci­la je 67,92, a pri­je dva da­na je, pri­mje­ri­ce, u Os­lu po­bi­je­di­la s hi­cem 65,35

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.