Ivo Kar­lo­vić iz­gu­bio fi­na­le, ali sti­gao do 12.000 aso­va

Fi­na­lis­ti se ša­li­li na ra­čun svo­jih godina: za­jed­no ima­ju čak 72

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net An­ton Fi­lić ZAGREB

Ivo se nas­ta­vio us­pi­nja­ti u Her­to­gen­bos­c­hu: pri­je dvije go­di­ne bio je če­t­vr­t­fi­na­list, la­ni po­lu­fi­na­list, slje­de­će se na­da nas­lo­vu po­bjed­ni­ka Ivo Kar­lo­vić ni­jed­nom nije iz­gu­bio ser­vis u fi­nal­nom dvo­bo­ju tur­ni­ra u Her­to­gen­bos­c­hu, a ipak je os­tao bez nas­lo­va. Na­mje­rio se na jed­nog slič­nog se­bi, ni Luk­sem­bur­ža­nin Gil­les Mul­ler nije iz­gu­bio po­čet­ni uda­rac (Ivo je uhva­tio tek se­dam po­ena na ser­vis su­par­ni­ka) pa je dvo­boj od­lu­čen u tie-bre­ako­vi­ma. Oba su ovaj put otiš­la na stra­nu Luk­sem­bur­ža­ni­na ko­ji je do­bio meč sa 7:6 (5), 7:6 (4).

Mo­žda od­mah od tie-bre­aka

Za­nim­lji­vo je da je ovo bio tre­ći sraz ove dvo­ji­ce te­ni­sa­ča i da su baš svi se­to­vi (se­dam) u nji­ho­vim dvo­bo­ji­ma raz­rje­ša­va­ni u 13. igra­ma. – Mo­žda bi­smo slje­de­ći put od­mah tre­ba­li kre­nu­ti od tie-bre­aka – u ša­li je na­kon me­ča ka­zao Luk­sem­bur­ža­nin. Mul­le­ru, ko­ji je 28. na ATP lis­ti, to je dru­gi osvo­je­ni nas­lov u ka­ri­je­ri. Div sa Ša­la­te tra­žio je de­ve­ti u 18. fi­na­lu (pr­vi je odi­grao još 2005. u lon­don­skom Qu­een’su), ali ga nije do­če­kao. No ne smi­je pu­no ža­li­ti, za­ra­dit će 55.035 eura (Mul­ler 105.045) i do­bi­ti 150 bo­do­va za ATP lis­tu, či­me će za­sad uč­vr­sti­ti svo­je 24. mjes­to. Luk­sem­bur­ža­nin će se s no­vih 250 bo­do­va još vi­še pri­mak­nu­ti Kar­lo­vi­ću, bit će 26. te­ni­sač na svi­je­tu. U dvo­bo­ju u ko­jem nije bilo ni­jed­ne pri­li­ke za obrat fr­ca­li su neo­bra­nji­vi ser­vi­si. No lje­vo­ru­ki Mul­ler us­pio je nad­ma­ši­ti deš­nja­ka Ivu u bro­ju aso­va, po­go­dio ih je 22, Za­grep­ča­nin sa­mo 19. Bilo je i to do­volj­no da Kar­lo­vić pre­đe ne­za­mis­li­vu cr­tu od 12.000 aso­va u ka­ri­je­ri, toč­ni­je za­jed­no s ovim su­sre­tom is­po­ru­čio ih je 12.005. Kar­lo­vić slje­de­ći nas­tup ima na ATP tur­ni­ru u Hal­leu, gdje će u prvom ko­lu igra­ti pro­tiv kva­li­fi­kan­ta. Sta­ri znan­ci pri­ja­telj­ski su se ras­ta­li na kra­ju me­ča ša­le­ći se na ra­čun svo­jih godina. Za­jed­no, na­ime, ima­ju 72 go­di­ne, Kar­lo­vić 38, Mul­ler 34. – Da, je­dan sam od sta­ri­jih na To­uru, ali zdrav­lje me do­bro slu­ži i ovo je mo­ja naj­bo­lja se­zo­na. I za­što on­da raz­miš­lja­ti o od­la­sku? – ka­zao je do­bro ras­po­lo­že­ni Luk­sem­bur­ža­nin. A što bi tek re­kao Div sa Ša­la­te? On se okre­nuo bu­duć­nos­ti: – Odi­grao sam do­bar tur­nir, no Gil­les je u fi­na­lu bio bo­lji i zas­lu­že­no po­bi­je­dio. Li­je­po mi je ov­dje u Her­to­gen­bos­c­hu, iza me­ne je pre­kra­san tje­dan, sva­ka­ko ću do­ći i slje­de­će go­di­ne. Na­dam se da ću tad ko­nač­no osvo­ji­ti i nas­lov – ka­zao je Kar­lo­vić ko­ji stal­no ras­te na trav­na­tom tur­ni­ru u Ni­zo­zem­skoj.

Ma­rio i Lju­bo ga osva­ja­li

Pri­je dvije go­di­ne bio je če­t­vr­t­fi­na­list, la­ni po­lu­fi­na­list, ove go­di­ne fi­na­list, valj­da će slje­de­će go­di­ne do­ći i do po­bjed­nič­kog nas­lo­va. Ina­če, hrvatski su te­ni­sa­či do­sad tra­di­ci­onal­no do­bro pro­la­zi­li na tur­ni­ru u Her­to­gen­bos­c­hu. Pr­vi se nas­lo­vom oki­tio Ma­rio An­čić 2005. go­di­ne, da bi taj us­pjeh isti igrač po­no­vio i go­di­nu kas­ni­je. Ivan Lju­bi­čić nas­ta­vio je niz 2007. go­di­ne. U pa­ru su Her­to­gen­bos­ch osva­ja­li: Ma­rio An­čić 2008. (u pa­ru s Mel­ze­rom), Ivo Kar­lo­vić 2015. (u pa­ru s Ku­bo­tom) i Ma­te Pa­vić 2016. (u pa­ru s Ve­nu­som). Ove go­di­ne Pa­vić nije us­pio taj us­pjeh po­no­vi­ti u is­tom tjed­nu na tur­ni­ru u Stut­t­gar­tu. Na­kon sjaj­ne po­bje­de nad bra­ćom Bryan, Ma­te i nje­gov part­ner Aus­tri­ja­nac Oli­ver Ma­rach ni­su ta­ko do­bru igru mo­gli po­no­vi­ti i u fi­na­lu s bri­tan­sko-bra­zil­skom kom­bi­na­ci­jom Ja­mie Mur­ray i Bru­no So­ares, dru­gim no­si­te­lji­ma. Hr­vat i Aus­tri­ja­nac su iz­gu­bi­li sa 7:6 (4), 5:7, 5:10. No, za Pa­vi­ća i Ma­rac­ha i nas­tup u fi­na­lu tur­ni­ra u Stut­t­gar­tu je ve­li­ki us­pjeh. Po­ka­za­li su da mo­gu funk­ci­oni­ra­ti za­jed­no, ia­ko su­ra- đu­ju tek ne­ko­li­ko mje­se­ci, po­če­li su u ožuj­ku u Mi­ami­ju. Ovo im je bio pr­vi (za­jed­nič­ki) fi­na­le, Pa­vi­ću čak 17. od ko­jih je kao po­bjed­nik iz­la­zio u šest. Ma­rach je bo­lje pro­la­zio u fi­na­li­ma, ima uči­nak od 15 po­bje­da i 19 po­ra­za. U po­je­di­nač­noj kon­ku­ren­ci­ji nas­lov u Stut­t­gar­tu od­nio je Fran­cuz Lu­cas Po­uil­le.

Mul­ler sad vo­di s 2-1 u po­bje­da­ma, svi se­to­vi u nji­ho­vim dvo­bo­ji­ma (7) raz­ri­je­še­ni u 13. igra­ma Na­kon po­bje­de nad bra­ćom Bryan, M. Pa­vić i Oli­ver Ma­rach u fi­na­lu po­ra­že­ni od 2. no­si­te­lja

Ivo Kar­lo­vić nije u svom 18. ATP fi­na­lu us­pio do­ći do de­ve­te kru­ne. Os­tao je na osam: od čega su tri osvo­je­ne na trav­na­tim te­re­ni­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.