Ma­mić gol do pa­sa s Lo­vre­nom pje­vao: Ne mo­že nam ni­ko ni­šta

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Ove zna­ko­vi­te sti­ho­ve uz prat­nju har­mo­ni­ke Zdrav­ko Ma­mić ot­pje­vao je u druš­tvu Lo­vre­na ko­ji je svje­dok u pos­tup­ku pro­tiv nje­ga Hrvatski re­pre­zen­ta­ti­vac i igrač Re­ala iz Ma­dri­da Ma­teo Ko­va­čić u su­bo­tu je iz­re­kao sud­bo­nos­no da svo­joj du­go­go­diš­njoj dje­voj­ci Iza­bel An­dri­ja­nić, a vjen­ča­nju u cr­k­vi sve­tog An­tu­na Pa­do­van­skog u Se­svet­skim Se­li­ma pri­sus­tvo­va­li su uz obi­telj i pri­ja­te­lje i Ma­te­ovi su­igra­či iz Re­ala i hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Bi­li su tu, iz­me­đu os­ta­lih, Bra­zi­lac Mar­ce­lo sa su­pru­gom, Ivan i Jo­si­pa Pe­ri­šić, Ve­dran Ćor­lu­ka i Fran­ka Ba­te­lić, Lu­is Iba­nez... Na­kon vjen­ča­nja svad­be­na pros­la­va pre­se­li­la se u za­gre­bač­ki ho­tel Wes­tin gdje su mla­den­ci i pri­ja­te­lji nas­ta­vi­li uži­va­ti u slav­lju. Bi­la je to nji­ho­va ve­čer sve dok šou nije od­lu­čio “ukras­ti” Di­na­mov sa­vjet­nik Zdrav­ko Ma­mić. Čla­no­vi obi­te­lji Ma­mić bi­li su me­đu uzva­ni­ci­ma na svad­bi, a Zdrav­ko se u tre­nut­ku ka­da je bend svi­rao na­rod­njač­ki hit “Ne mo­že nam ni­ko ni­šta” gol do pa­sa za­le­tio na bi­nu i s De­ja­nom Lo­vre­nom ot­pje­vao pje­smu Mi­tra Mi­ri­ća. Ci­je­li do­ga­đaj net­ko je sni­mio mo­bi­te­lom, a objav­ljen je vr­lo br­zo na por­ta­lu 24 sa­ta. Zdrav­ku Ma­mi­ću ovo nije pr­vi put da se ski­da uz na­rod­njač­ke i tam­bu­ra­ške hi­to­ve, a osim na svad­ba­ma i za­ba­va­ma, ra­dio je to i na za­gre­bač­kom aero­dro­mu. Za­nim­lji­vo je u ci­je­loj pri­či što je na po­zor­ni­ci ove zna­ko­vi­te sti­ho­ve uz har­mo­ni­ku ot­pje­vao baš s De­ja­nom Lo­vre­nom ko­ji je pri­je ne­ko­li­ko da­na tre­bao kao ključ­ni svje­dok Dr­žav­nog od­vjet­niš­tva u pro­ce­su u ko­jem je glav­ni okriv­lje­ni baš Zdrav­ko Ma­mić. Pi­ja­ni bri­tan­ski tu­rist od­lu­čio se za neo­bi­čan oblik hu­mo­ra ko­ji oči­gled­no nije bio smi­je­šan ni­ko­me osim nje­mu. On je, na­ime, ka­ko pi­še Slo­bod­na Dal­ma­ci­ja, še­tao po Hva­ru obu­čen u kos­tim ko­ji je pod­sje­ćao na dži­ha­dis­tič­kog te­ro­ris­ta. Na gla­vi je imao ma­ra­mu, oko ti­je­la laž­ni bom­ba­ški pr­s­luk, a u ru­ka­ma imi­ta­ci­ju pu­ške. S pri­ja­te­lji­ma je ušao u je­dan od ba­ro­va i iz­a­zvao ne­la­go­du svih okup­lje­nih, ka­za­li su svje­do­ci. “Naj­go­re je što su oni Bri­tan­ci. Te­ro­ris­tič­ki na­pad u Bri­ta­ni­ji bio je uža­san. Zna­li su kak­ve će re­ak­ci­je iz­a­zva­ti. Bilo je to ja­ko neo­b­zir­no”, ka­za­la je jed­na svje­do­ki­nja. Slo­bod­na pi­še ka­ko je “te­ro­rist” ka­zao ka­ko je on za­pra­vo so­mal­ski pi­rat! – Kas­ni­je ide­mo na brod. Sa­mo se za­bav­lja­mo – ko­men­ti­rao je Bri­ta­nac u kos­ti­mu ko­ji je od­bio re­ći svo­je ime. Pos­li­je se uime ci­je­le gru­pe is­pri­čao je­dan od nje­go­vih pri­ja­te­lja.

Na vjen­ča­nju Ma­tea i Iza­bel bi­le su broj­ne no­go­met­ne zvi­jez­de i oso­be iz jav­nog ži­vo­ta

Ma­te­ov su­igrač Bra­zi­lac Mar­ce­lo sa su­pru­gom 2. Ivan i Jo­si­pa Pe­ri­šić također su bi­li na vjen­ča­nju Fran­ka Ba­te­lić i Ve­dran Ćor­lu­ka 3.

3. 2.

1. 1.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.