PRODAJUĆI ZEM­LJU U BIH HR­VA­TI POKAPAJU I SVO­JU PROŠ­LOST I BU­DUĆ­NOST

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Ne­ću vo­di­ti po­kop ono­mu tko pro­da svo­ju oče­vi­nu, dje­do­vi­nu, upo­zo­rio je svo­je žup­lja­ne u Sko­palj­skoj do­li­ni (Bu­goj­no) ta­moš­nji sve­će­nik. Taj apel sam po se­bi do­volj­no go­vo­ri o alar­mant­nom tren­du ras­pro­da­je hr­vat­ske zem­lje u BiH. Pro­da­ja, ko­ja je jed­na­ko ma­sov­na kao i od­la­zak, upot­pu­nju­je tmur­nu sli­ku op­s­tan­ka hr­vat­skog na­ro­da u BiH. Nju je do­dat­no ka­tas­tro­fič­nom uči­nio za­gre­bač­ki de­mo­graf prof. dr. Stje­pan Šterc. Us­t­vr­dio je ka­ko ni 400 ti­su­ća Hr­va­ta ne ži­vi da­nas u BiH kao stal­no sta­nov­niš­tvo una­toč to­me što sta­tis­ti­ka iz po­pi­sa 2013. go­vo­ri o 550 ti­su­ća Hr­va­ta od oko 780 ti­su­ća pre­ma po­pi­su iz 1991. Tvr­di ka­ko će ih za de­se­tak go­di­na bi­ti 350 ti­su­ća, a za dva­de­se­tak is­pod 300 ti­su­ća. Pro­fe­so­rov cr­ni sce­na­rij pot­krep­lju­ju i naj­no­vi­ji sta­tis­tič­ki po­da­ci. U pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne u svim ve­ćin­ski hr­vat­skim op­ći­na­ma broj umr­lih ve­ći je od bro­ja ro­đe­nih. U ne­ki­ma i za 30 pos­to. Ta­ko će se vje­ro­jat­no nas­ta­vi­ti ako se ne do­ne­su stra­te­ške od­lu­ke. A one se ne od­no­se sa­mo na de­mo­gra­fi­ju. Ra­đa­nje dje­ce i os­ta­nak u BiH po­s­lje­di­ca su kul­tu­re živ­lje­nja te ukup­nih po­li­tič­kih, gos­po­dar­skih i dru­gih od­no­sa u druš­tvu. Ko­ji su pot­pu­no de­mo­ti­vi­ra­ju­ći. Na­kon ra­ta hr­vat­ska zem­lja je sve pus­ti­ja. Pro­da­ju se mo­ti­vi­ra i na­me­ti­ma na za­pu­šte­na ima­nja. Sr­bi su “svo­ja po­dru­čja” go­to­vo et­nič­ki očis­ti­li od Hr­va­ta. Taj­ni pla­no­vi boš­njač­ko­ga ra­di­kal­nog kri­la su da za dva, tri de­set­lje­ća Hr­va­te pot­pu­no is­ko­ri­je­ne i iz os­tat­ka BiH. Raz­nim me­to­da­ma već pro­vo­de taj pro­jekt. Nad naj­ma­lo­broj­ni­jim na­ro­dom u BiH vo­de se mir­no­dop­ski ra­to­vi. Po­dru­čja im se gos­po­dar­ski osi­ro­ma­šu­ju i po­li­tič­ki dis­kre­di­ti­ra­ju. Pre­vi­še se ne­vo­lja sru­či­lo na je­dan na­rod. Una­toč sve­mu, cr­nim sce­na­ri­ji­ma i ne­ga­tiv­nim tren­do­vi­ma, još uvi­jek ni­je sve iz­gub­lje­no. Ako bi se do­go­di­le us­tav­ne pro­mje­ne u BiH ko­ji­ma bi Hr­va­ti osi­gu­ra­li po­li­tič­ku za­šti­tu, to bi već bio mo­ti­vi­ra­ju­ći čim­be­nik za os­ta­nak. Jed­na­ko ta­ko tre­ba osmis­li­ti gos­po­dar­sku stra­te­gi­ju. Za­jed­no s Hr­vat­skom i os­tat­kom Eu­ro­pe tre­ba pro­na­la­zi­ti pro­izvod­ne pro­jek­te. Do­ma­ći po­li­ti­ča­ri tre­ba­ju se mi­je­nja­ti i na­ci­onal­ne in­te­re­se sta­vi­ti is­pred osob­nog gra­be­ža. Mo­ra­ju zna­ti stra­te­ški od­go­vo­ri­ti na de­mo­graf­sku de­po­pu­la­ci­ju. U sa­daš­njem po­li­tič­kom i gos­po­dar­skom am­bi­jen­tu raz­miš­lja se sa­mo o od­la­sku, s kar­tom u jed­nom smje­ru. Oni što su os­ta­li sa stra­hom pla­ni­ra­ju obi­telj. Mla­di se te­ško od­lu­ču­ju na brak, a oni u bra­ku sve češ­će bi­ra­ju ži­vot bez dje­ce. Zem­lja je sve pus­ti­ja i po­god­ni­ja za ras­pro­da­ju. Hr­va­ti pre­ma zem­lji tre­ba­ju ima­ti od­nos po­put ne­kih europ­skih na­ro­da. Kao pre­ma sve­ti­nji. Ka­da je pro­da­te, on­da ste po­ko­pa­li i proš­lost i bu­duć­nost. Za­to tre­ba, po­put sve­će­ni­ka, kre­nu­ti u nje­zi­nu obra­nu. Za po­če­tak, ako se ne zna ka­ko mla­de za­us­ta­vi­ti u svo­joj do­mo­vi­ni i ka­ko oni­ma što os­ta­ju osi­gu­ra­ti uvje­te za po­ve­ća­nje obi­te­lji, mo­že li se bar stra­te­ški sa­ču­va­ti dje­do­vi­nu?! Jer, i zem­lja su lju­di! Smi­je li se ono što je u ra­tu krv­lju sa­ču­va­no u mi­ru iz­gu­bi­ti zbog nov­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.