Od slje­de­će se­zo­ne i Fra­njo Tuđ­man i ZL Split mo­ra­ju ra­di­ti 24 sa­ta dnev­no

U Zrač­noj lu­ci Fra­njo Tuđ­man rad­ni­ci će od­sad če­ka­ti da svi zra­ko­plo­vi Cro­atia Air­li­ne­sa ko­ji su kre­nu­li na­ve­čer sle­te pa će tek on­da ku­ći. Ili će de­žu­ra­ti kod ku­će

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Jo­sip Bo­hu­tin­ski ZAGREB

Mi­nis­tar But­ko­vić ka­že da će dr­ža­va, bu­de li po­treb­no, su­dje­lo­va­ti u tro­ško­vi­ma ko­je će ZL Split ima­ti zbog otvo­re­nos­ti 24 sa­ta dnev­no Od lje­ta 2018. go­di­ne vi­še se ne­će mo­ći po­no­vi­ti do­ga­đaj od proš­log pet­ka na­ve­čer kad se zra­ko­plov Cro­atia Air­li­ne­sa na le­tu Zagreb - Du­brov­nik ni­je mo­gao vra­ti­ti u Zrač­nu lu­ku Fra­njo Tuđ­man pa je bio pre­us­mje­ren u Rim jer ni­jed­na dru­ga zrač­na lu­ka u Hr­vat­skoj u to do­ba ni­je bi­la otvo­re­na. Mi­nis­tar mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Oleg But­ko­vić ka­zao nam je da će od slje­de­će go­di­ne osim za­gre­bač­kog aero­dro­ma za ljet­ne se­zo­ne le­te­nja bi­ti 24 sa­ta otvo­re­na i Zrač­na lu­ka Split, ko­ja je sad otvo­re­na sa­mo do 22 sa­ta. – Tu­ris­tič­ka smo zem­lja, sto­ga bi lje­ti i split­ski aero­drom tre­bao bi­ti otvo­ren 24 sa­ta. On­dje ne­ma bu­re i bo­lji su uvje­ti ne­go u Du­brov­ni­ku. Ako bu­de po­treb­no i dr­ža­va će par­ti­ci­pi­ra­ti u tro­ško­vi­ma, za to će se si­gur­no na­ći nov­ca – re­kao nam je But­ko­vić.

Na­red­ba sva­ke go­di­ne

Mi­nis­tar mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re, na­ime, na­red­bom o otvo­re­nos­ti ko­ju do­no­si sva­ke go­di­ne odre­đu­je rad­no vri­je­me zrač­nih lu­ka. Pre­ma sa­daš­njoj na­red­bi, 24 sa­ta mo­ra bi­ti otvo­re­na sa­mo ZL Fra­njo Tuđ­man, no una­toč to­me na tom aero­dor­mu ni­su mo­gli u pe­tak na­ve­čer pri­hva­ti­ti Air­bus 320 Cro­atia Air­li­ne­sa. Ci­je­li taj slu­čaj is­tra­žu­je Agen­ci­ja za ci­vil­no zra­ko­plov­s­tvo, a što je za­klju­či­la tre­ba­lo bi se zna­ti da­nas kad se oče­ku­je da će za­vr­ši­ti iz­vješ­će. U Cro­atia Air­li­ne­su su još u su­bo­tu us­t­vr­di­li da je Zrač­na lu­ka Fra­njo Tuđ­man od­bi­la pri­hva­ti­ti nji­hov zra­ko­plov dok su se iz Me­đu­na­rod­ne zrač­ne lu­ke Zagreb (MZLZ), kon­ce­si­ona­ra na ZL Fra­njo Tuđ­man, tek u po­ne­dje­ljak oči­to­va­li o tom slu­ča­ju. Pr­vo su tvr­di­li da ni­su do­bi­li ni­ka­kav zah­tjev od CA za po­vra­tak avi­ona u Zagreb te da su ima­li do­volj­no lju­di u no­ći na su­bo­tu za taj pri­hvat. No, pos­li­je su pos­la­li no­vo pri­op­će­nje u ko­jem su priz­na­li da baš to i ni­je bi­lo ta­ko kao što su tvr­di­li u pr­vom pri­op­će­nju. Na­pi­sa­li su da je pro­blem bio u dvo­smis­le­noj pro­ce­du­ri. Ključ­ni pro­blem, ka­ko smo doz­na­li od svih na­ših su­go­vor­ni­ka, u ci­je­loj ovoj pri­či je da u Zrač­noj lu­ci Fra­njo Tuđ­man pos­li­je 22 sa­ta ne­ma do­volj­no va­tro­ga­sa­ca za pri­hvat ve­li­kih zra­ko­plo­va pre­ma pro­pi­si­ma. Za pri­hvat air­bu­sa 320 po­treb­no je ima­ti RFF ka­te­go­ri­ju 6, a na Ple­su je u to vri­je­me bi­lo va­tro­ga­sa­ca za ka­te­go­ri­ju 4, što zna­či da mo­gu pri­hva­ti­ti sa­mo ma­nje avi­one. A u MZLZ-u su u svom pr­vom pri­op­će­nju u po­ne­dje­ljak tvr­di­li ne sa­mo da su u vri­je­me kad se avi­on htio vra­ti­ti, oko po­no­ći, ima­li ka­te­go­ri­ju 6 ne­go čak i ka­te­go­ri­ju 7! S ka­te­go­ri­jom 4 su pak for­mal­no za­do­vo­lji­li na­red­bu o otvo­re­nos­ti 24 sa­ta iako ne mo­gu kas­no no­ću pri­mi­ti zra­ko­plo­ve ve­će od ce­ss­ne ili da­sha. Ka­ko nam ka­žu na­ši su­go­vor­ni­ci, u Me­đu­na­rod­noj zrač­noj lu­ci Zagreb (MZLZ) bra­ne se da u na­red­bi o otvo­re­nos­ti nig­dje ne pi­še za ko­ju ka­te­go­ri­ju zra­ko­plo­va mo­ra­ju bi­ti otvo­re­ni 24 sa­ta!?

Dvo­smis­le­na pro­ce­du­ra

Na­ši su­go­vor­ni­ci ka­žu da je tak­vo tu­ma­če­nje apos­lut­no ne­pri­hvat­lji­vo jer sma­tra­ju da u na­red­bi i ne tre­ba bi­ti na­ve­de­na ka­te­go­ri­ja jer je jas­no da zrač­na lu­ka mo­ra bi­ti sprem­na pri­hva­ti­ti bi­lo ko­ji zra­ko­plov u bi­lo ko­je do­ba no­ći i da­na. Uz MZLZ-u su prek­si­noć po­ru­či­li da će na­do­pu­ni­ti spor­nu dvo­smis­le­nu pro­ce­du­ru, a ka­ko doz­na­je­mo od do­bro upu­će­nih, to bi zna­či­lo da će u ZL Fra­njo Tuđ­man uves­ti pro­ce­du­ru da rad­ni­ci če­ka­ju da svi zra­ko­plo­vi CA ko­ji su kre­nu­li na ve­čer­nje des­ti­na­ci­je sle­te pa će tek on­da mo­ći ići ku­ći. Jed­na od op­ci­ja je i da se uve­de de­žur­stvo i da se svi po­treb­ni lju­di za pri­hvat zra­ko­plo­va mo­ra­ju po­ja­vi­ti na­kon po­zi­va u ro­ku od 30 mi­nu­ta na aero­dro­mu. No to su sve, tvr­de upu­će­ni, dje­lo­mič­na rje­še­nja jer će i da­lje bi­ti pro­blem s pri­hva­tom zra­ko­plo­va ko­ji u nu­ždi mo­ra sle­tje­ti na ZL Fra­njo Tuđ­man usred no­ći.

Ut­vr­đe­no je da ZL Fra­njo Tuđ­man ni­je imao do­volj­no va­tro­ga­sa­ca da pri­hva­ti Air­bus CA I da­lje će bi­ti pro­ble­ma s pri­hva­tom zra­ko­plo­va ko­ji u nu­ždi mo­ra sle­tje­ti na ZL F. Tuđ­man u no­ći IVAN PERNAR: Uče­ni­ci su zbog dr­žav­ne ma­tu­re pod ve­li­kim stre­som, a ve­li­ki dio gra­di­va uče na­pa­met i vr­lo br­zo ga za­bo­ra­ve. Pred­la­žem uki­da­nje dr­žav­ne ma­tu­re.

Mi­nis­tar mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Oleg But­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.