Po­če­tak kra­ja ap­so­lut­ne vla­da­vi­ne SDP-a u Ri­je­ci

Za pred­sjed­ni­ka iz­gla­san Ti­ho­mir Čor­da­šev iz Ak­ci­je mla­dih

Vecernji list - Hrvatska - - Front Pa­ge - pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja

Ober­s­nel priz­na­je da su Ak­ci­ja mla­dih, Ži­vi zid i Slo­ga do­go­vor nu­di­li i SDP-u, ali on ni­je pos­tig­nut jer ni­su pri­hva­će­ni nje­go­vi uvje­ti

Du­go­go­diš­nji gra­do­na­čel­nik Ri­je­ke Voj­ko Ober­s­nel, ko­ji je na pro­tek­lim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma osvo­jio svoj šes­ti man­dat, na­šao se u do­sad naj­ve­ćem pro­ble­mu u po­li­tič­koj ka­ri­je­ri. Pr­vi put ne­će ima­ti ve­ći­nu u Grad­skom vi­je­ću u ko­je­mu se pak uje­di­ni­la kom­plet­na opor­ba i na ju­če­raš­njoj kons­ti­tu­ira­ju­ćoj sjed­ni­ci iz­gla­sa­la Ti­ho­mi­ra Čor­da­še­va iz Ak­ci­je mla­dih za pred­sjed­ni­ka.

Za­bri­nu­ti na Ible­ro­vu tr­gu

A is­ta bi se si­tu­aci­ja mo­gla do­go­di­ti i SDP-ovu žu­pa­nu Zlat­ku Ko­ma­di­ni ko­ji je ta­ko­đer osvo­jio naj­ve­ći broj man­da­ta u žu­pa­nij­skoj skup­šti­ni Pri­mor­sko-go­ran­ske žu­pa­ni­je, ali sve­jed­no ni­je us­pio skle­pa­ti ve­ći­nu u pr­vom po­ku­ša­ju. Ta­ko da je oči­to da su proš­li lo­kal­ni iz­bo­ri do­bro na­ru­ši­li mit o “cr­ve­noj” Ri­je­ci što je iz­a­zva­lo za­bri­nu­tost na Ible­ro­vu tr­gu. Ne­ma sum­nje da Ober­s­ne­la oče­ku­je raz­dob­lje ba­lan­si­ra­nja, a ka­ko će ta ko­ha­bi­ta­ci­ja s gra­do­na­čel­ni­kom na jed­noj stra­ni i ve­ći­nom u vi­je­ću sas­tav­lje­nom od pet vi­jeć­ni­ka Ak­ci­je mla­dih, Ži­vog zi­da i Sna­ge, sed­me­ro HDZ-ovih, tri vi­jeć­ni­ka s ne­za­vis­ne lis­te Hr­vo­ja Bu­ri­ća, dva s Lis­te za Ri­je­ku te po dva Mos­ta i HNS-a tek će se vi­dje­ti. – Čes­to, pa ta­ko i sa­da, sje­tim se ri­je­či Wins­to­na Chur­c­hil­la ka­ko de­mo­kra­ci­ja ni­je sa­vr­šen mo­del, ali ne­ma­mo bo­ljeg od to­ga. Ov­dje je ri­ječ je o jed­noj ne­prin­ci­pi­jel­noj ko­ali­ci­ji. U njoj je i Most ko­ji je go­vo­rio ni­kad vi­še s HDZ-om i HDZ ko­ji je go­vo­rio da ne­će ni­kad s ot­pad­ni­kom Hr­vo­jem Bu­ri­ćem ko­ji je ta­ko­đer toj ko­ali­ci­ji. A u su­šti­ni, svi­ma im je za­jed­nič­ko je­di­no da sam ih ja sve do­bio na iz­bo­ri­ma, a ne­ke i po dva pu­ta – ka­že ri­ječ­ki gra­do­na­čel­nik Voj­ko Ober­s­nel. Priz­na­je da su iz Ak­ci­je mla­dih, Ži­vog zi­da i Slo­ge do­go­vor nu­di­li i SDP-u, ali Ober­s­nel ka­že ka­ko on ni­je pos­tig­nut jer ni­su pri­hva­će­ni nje­go­vi uvje­ti. – Tra­ži­li smo kon­sen­zus oko re­ali­za­ci­je za­jed­nič­kih pro­gra­ma, a ni­smo do­bi­li ni slo­va o to­me. A is­to ta­ko nam je bi­lo ne­pri­hvat­lji­vo da ula­zi­mo u kom­bi­na­ci­je u ko­ji­ma su HDZ i ot­pad­ni­ci iz HDZ-a – ka­že Ober­s­nel. Ipak, sma­tra da ga ne­će ru­ši­ti na pr­vom pro­ra­ču­nu jer bi to po­dra­zu­mi­je­va­lo ne sa­mo iz­bo­re za no­vog gra­do­na­čel­ni­ka ne­go i iz­bo­re za Grad­sko vi­je­će s či­me se, vje­ru­je Ober­s­nel, no­va vlast u vi­je­ću ne­će koc­ka­ti.

Ni­zao uvjet za uvje­tom

Ju­čer iz­a­bra­ni pred­sjed­nik Grad­skog vi­je­ća Ti­ho­mir Čor­da­šev ka­že ka­ko su oni vi­še pu­ta do sa­da ka­za­li ka­ko ni­su za de­kons­truk­ci­ju, ne­go kons­truk­ci­ju i ka­ko im je jas­no da svi mo­ra­ju su­ra­đi­va­ti jer da nit­ko, za­pra­vo, ne­ma ve­ći­nu. – Že­li­mo o sva­koj toč­ki raz­go­va­ra­ti. Ne za­ni­ma nas s ko­je stra­ne do­la­zi, je li to pri­jed­log HDZ-a ili SDP-a, već mo­že­mo li svi mi sta­ti iza to­ga – ka­že Čor­da­šev. Do­da­je i ka­ko su ima­li naj­bo­lju na­mje­ru pos­ti­ći do­go­vor i s SDPom, ali da je Ober­s­nel sva­ko ma­lo do­la­zio s ne­kim no­vim uvje­ti­ma na ko­je ni­su mo­gli pris­ta­ti. – Me­ni je žao što ni­je doš­lo do kon­sen­zu­sa, in­ten­ci­ja je bi­la da se do­go­vo­ri­mo – ka­že šef Grad­skog vi­je­ća Čor­da­šev.

Ober­s­nel sma­tra da ga ipak ne­će ru­ši­ti na pr­vom pro­ra­ču­nu jer bi to zna­či­lo i no­ve iz­bo­re

U si­tu­aci­ju u ko­joj je Ober­s­nel mo­glao bi dos­pje­ti i SDP-ov žu­pan Ko­ma­di­na ko­ji je ta­ko­đer osvo­jio naj­vi­še man­da­ta u Žu­pa­nij­skoj skup­šti­ni, ali ni­je us­pio skle­pa­ti ve­ći­nu

No­vi pred­sjed­nik ri­ječ­kog Grad­skog vi­je­ća Ti­ho­mir Čor­da­šev (des­no)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.