Ban­dić nam ni­je ni­šta nu­dio, Ti­to je i da­lje uvjet

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - iva.bo­ban-va­le­cic@ve­cer­nji.net Iva Bo­ban Va­le­čić

Ha­san­be­go­vić ka­že da Ban­dić ve­ći­nu mo­že tra­ži­ti od Da­rin­ka Ko­so­ra (HSLS), no on uz­vra­ća da zas­tup­ni­ci s lis­te San­dre Šva­ljek ne­će bi­ti dio ve­ći­ne

Ha­san­be­go­vić ka­že da Ban­dić ve­ći­nu mo­že tra­ži­ti od D. Ko­so­ra (HSLS), no on uz­vra­ća ka­ko zas­tup­ni­ci s lis­te S. Šva­ljek ne­će bi­ti dio ve­ći­ne Ne us­pi­je li Mi­lan Ban­dić sku­pi­ti 26 ru­ku u za­gre­bač­koj Grad­skoj skup­šti­ni za pro­mje­nu ime­na Tr­ga mar­ša­la Ti­ta, ne­će bi­ti dalj­njeg raz­go­vo­ra o ve­ći­ni i ne pos­to­ji po­nu­da zbog ko­je bi­smo mo­gli odus­ta­ti od tog zah­tje­va – ko­men­ti­rao je ju­čer Zlat­ko Ha­san­be­go­vić nes­luž­be­ne in­for­ma­ci­je da će Ban­dić ko­ali­ci­ju s HDZ-om i ne­za­vis­nom lis­tom Bru­ne Esih osi­gu­ra­ti po­nu­dom ko­ju Esih ne­će mo­ći od­bi­ti.

Ju­gos­la­ven­ski dik­ta­tor

Ne­ki su me­di­ji obja­vi­li da će se Esih po­nu­di­ti funk­ci­ja pred­sjed­ni­ce Skup­šti­ne, a Ha­san­be­go­vi­ću re­sor kul­tu­re, no Ha­san­be­go­vić ka­že da im tak­vo što ni­je po­nu­đe­no, ali i ka­ko tak­va po­nu­da ne bi pro­mi­je­ni­la nji­hov stav. – To ni­je tr­go­vi­na i Ban­dić ja­ko do­bro zna da to ni­je op­ci­ja i za­to i ni­je bi­lo ni­kak­vih po­nu­da s nje­go­ve stra­ne. Što se me­ne ti­če, pi­ta­nje ve­ći­ne vr­lo je la­ko ri­je­ši­ti. Ri­ječ je o jed­noj plo­či za ko­ju svi tvr­de da je ne­bit­na. Ako je to pi­ta­nje ta­ko ne­bit­no, ne vi­dim za­što ga se ne bi mo­glo la­ko ri­je­ši­ti – ka­že Ha­san­be­go­vić. Po­nav­lja ka­ko je ža­los­no da se u Hr­vat­skoj 2017. raz­miš­lja o to­me “tre­ba li ju­gos­la­ven­ski dik­ta­tor od­go­vo­ran za ma­sov­ne zlo­či­ne ima­ti svoj trg”. Is­ti­če i da ni­je ri­ječ o ul­ti­ma­tu­mu, ne­go o zah­tje­vu te po­ru­ču­je ka­ko ve­ći­na ne mo­ra ovi­si­ti o zas­tup­ni­ci­ma s lis­te Bru­ne Esih. – Ban­dić, Plen­ko­vić i Ko­sor su u “ko­ali­ci­ji na­rod­ne sta­bil­nos­ti” na dr­žav­noj ra­zi­ni. Sa­mo ne­ka je pre­ne­su u Zagreb, sa­ču­va­ju Trg mar­ša­la Ti­ta i ne vi­dim u če­mu je pro­blem. Ako Ko­sor mo­že bi­ti u Sa­bo­ru s Ban­di­ćem, ne­ka bu­de i u Za­gre­bu – po­ru­ču­je Ha­san­be­go­vić. Da­rin­ko Ko­sor (HSLS), je­dan od osme­ro zas­tup­ni­ka s lis­te San­dre Šva­ljek, po­ru­ču­je, me­đu­tim, da oni ni­su i ne­će bi­ti dio ve­ći­ne i ne­gi­ra da s Ban­di­ćem su­ra­đu­je i na dr­žav­noj ra­zi­ni. – U Sa­bo­ru ne­ma ni­jed­nog zas­tup­ni­ka iz Ban­di­će­ve stran­ke, s njim ne­ma­mo pot­pi­san spo­ra­zum o su­rad­nji – tu­ma­či Ko­sor. S Ban­di­će­ve lis­te u Sa­bor je ušao ne­za­vis­ni Želj­ko Lac­ko­vić i re­for­mist Da­rin­ko Dum­bo­vić i ni­je­dan ni­je for­mal­no član Ban­di­će­ve stran­ke. Ko­sor po­ru­ču­je da mu osob­no ne pa­da na pa­met ikad vi­še ula­zi­ti u su­rad­nju s Ban­di­ćem jer iz proš­log man­da­ta, ka­da je tri go­di­ne

Ko­sor: Ne pa­da mi na pa­met ikad vi­še ula­zi­ti u su­rad­nju s Ban­di­ćem jer imam vr­lo lo­ša is­kus­tva

ob­na­šao funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka Grad­ske skup­šti­ne, ka­že, ima vr­lo ne­ga­tiv­na is­kus­tva. Tvr­di i ka­ko je si­gu­ran da se ni pre­os­ta­li zas­tup­ni­ci iz Klu­ba San­dre Šva­ljek ne­će “pro­da­ti” Ban­di­ću jer bi to, ka­že, bi­la pri­je­va­ra bi­ra­ča. – Ako smo go­di­nu da­na go­vo­ri­li da je­di­no s njim ne­će­mo su­ra­đi­va­ti, mo­ra­mo se dr­ža­ti ono­ga što smo rek­li i to je je­di­no po­šte­no pre­ma bi­ra­či­ma – po­ru­ču­je Ko­sor.

Pre­ba­ci­va­nje od­go­vor­nos­ti

Is­ti­če da Ban­dić, HDZ i Esih mo­gu sas­ta­vi­ti ve­ći­nu te ka­ko je ne­po­šte­no da se od­go­vor­nost za even­tu­al­ni ne­us­pjeh i no­ve iz­bo­re za Grad­sku skup­šti­nu po­ku­ša­va pre­ba­ci­ti na one ko­ji su u star­tu jas­no po­ru­či­va­li da ne na­mje­ra­va­ju ko­ali­ra­ti s Ban­di­ćem. Ban­dić u Skup­šti­ni ima 14 zas­tup­ni­ka, a za nat­po­lo­vič­nu ve­ći­nu po­treb­ne su mu još ru­ke se­dam HDZ-ovih i pet zas­tup­ni­ka Bru­ne Esih. Ne us­pi­je li nji­ho­ve ru­ke osi­gu­ra­ti u idu­ćih 90 da­na, iz­bo­ri za Grad­sku skup­šti­nu mo­rat će se po­no­vi­ti. Iz­van kru­ga na des­nom cen­tru i des­ni­ci Ban­di­ću ni­je pre­os­tao ve­lik pros­tor s ob­zi­rom na to da je Pred­sjed­niš­tvo SDP-a od­lu­či­lo ka­ko nji­ho­vih se­dam zas­tup­ni­ka ne­će ko­ali­ra­ti ni s Ban­di­ćem ni s HDZ-om.

Bu­de li ona­ko ka­ko ka­žu Ha­san­be­go­vić i D. Ko­sor, Ban­dić će na no­ve iz­bo­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.