REZANJE TROŠKOVA SREZALO I DEŽURSTVA NA ‘TUĐMANU’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

UZrač­noj lu­ci Zagreb, suk­lad­no na­red­bi o otvo­re­nos­ti, pre­ma ko­joj taj aero­drom mo­ra bi­ti spre­man od nu­la do 24 sa­ta pri­hva­ti­ti zra­ko­plov ra­di­lo se o Ce­ss­ni ili Air­bu­su, po ci­je­lu su noć de­žu­ra­li svi po­treb­ni rad­ni­ci ka­ko bi se is­po­što­va­la ta na­red­ba. Zad­nji zra­ko­plov od­la­zio je s Ple­sa oko 22, 23 sa­ta, do šest ju­tro ne­ma ni­jed­nog le­ta, no aero­drom je ipak bio spre­man pri­hva­ti­ti u me­đu­vre­me­nu avi­on ko­ji se mo­ra vra­ti­ti ili sle­tje­ti u nu­ždi. Pri­tom je zrač­na lu­ka pos­lo­va­la s vi­še ne­go pris­toj­nom do­bi­ti. Ta­ko je to bi­lo, ka­žu svje­do­ci, sve do do­la­ska stra­nog kon­ce­si­ona­ra ko­ji je pre­uzeo za­gre­bač­ku zrač­nu lu­ku ko­ja se sad zo­ve Fra­njo Tuđ­man. Obve­za­li su se kon­ce­si­ona­ri sa­gra­di­ti no­vi ter­mi­nal i, pri­je ne­go što su ga po­če­li gra­di­ti, po­ve­ća­li su ci­je­ne aero­drom­skih us­lu­ga. Kad su ga na­kon tri go­di­ne sa­gra­di­li, opet su po­ve­ća­li ci­je­ne tih us­lu­ga. Jer, eto, sad je us­lu­ga na no­vom ter­mi­na­lu pu­no bo­lja ne­go na sta­rom. A to tre­ba on­da i pla­ti­ti. No re­za­li su ci­je­lo vri­je­me i tro­ško­ve.

Ple­so je ra­dio ci­je­lu noć, “Tuđ­man” ne iako je kon­ce­si­onar već dva­put po­sku­pio us­lu­ge

Za­to se i na Tuđmanu ne de­žu­ra kao pri­je na Ple­su. Ra­ču­ni­ca je jed­nos­tav­na – ma­nje lju­di u noć­nom de­žur­stvu, ma­nji tro­ško­vi, ve­ća za­ra­da kon­ce­si­ona­ru. I ta­ko se on­da mo­že do­go­di­ti da avi­on iz Za­gre­ba za Du­brov­nik u pe­tak na­ve­čer, umjes­to da se zbog bu­re vra­ti u Zagreb, za­vr­ši u Ri­mu. Pla­ti­li su pa­pre­ne tak­se za us­lu­ge na Fra­nji Tuđmanu put­ni­ci na tom le­tu. A Tuđ­man ih ni­je mo­gao pri­mi­ti na­trag jer ni­je imao do­volj­no lju­di za pri­hvat. Agen­ci­ja za ci­vil­no zra­ko­plov­s­tvo odo­bri­la je oba pu­ta zah­tje­ve kon­ce­si­ona­ra za po­skup­lje­nje us­lu­ga. To u Agen­ci­ji bez pro­ble­ma i eks­pres­no ra­de. A što ra­di Agen­ci­ja u me­đu­vre­me­nu, ni­je baš ni­ko­me jas­no. Pa ta­ko ni­je jas­no i ka­ko je Agen­ci­ja, ko­ja u zra­ko­plov­s­tvu mo­ra odo­bri­ti sve ži­vo, odo­bri­la dvo­smis­le­nu pro­ce­du­ru ko­ja je kri­va, ka­ko to tvr­de kon­ce­si­ona­ri, za to što su put­ni­ci u pe­tak na­ve­čer na le­tu za Du­brov­nik za­vr­ši­li u Ri­mu. Agen­ci­ja bez pro­ble­ma po­ma­že kon­ce­si­ona­ru da po­ve­ća pri­ho­de, ali oči­to mu gle­da kroz pr­ste i kad re­že tro­ško­ve una­toč pro­pi­si­ma ove dr­ža­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.