Nad­zor tek sva­ke dvi­je go­di­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net

Hr­vat­ska agen­ci­ja za ci­vil­no zra­ko­plov­s­tvo neo­vis­no je ti­je­lo ko­je pro­vo­di is­tra­gu o do­ga­đa­ju od pet­ka na­ve­čer s le­tom OU664 Zagreb - Du­brov­nik ko­ji je za­vr­šio u Ri­mu. U Agen­ci­ji ka­žu da će se re­zul­ta­ti is­tra­ge zna­ti na­kon što bu­du ut­vr­đe­ne či­nje­ni­ce. No, u Mi­nis­tar­stvu mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re su jas­no još u po­ne­dje­ljak rek­li da že­le iz­vješ­će Agen­ci­je o tom do­ga­đa­ju da­nas na sto­lu. Na na­še pi­ta­nje je li Agen­ci­ja odo­bri­la dvo­smis­le­nu pro­ce­du­ru, ka­ko to na­vo­de u Me­đu­na­rod­noj zrač­noj lu­ci Zagreb (MZLZ) – ko­ja je pre­ma nji­ho­vu miš­lje­nju kri­va za do­ga­đaj od pet­ka na­ve­čer – i ako jest ka­ko je mo­gu­će da se ona tu­ma­či dvo­smis­le­no, u Agen­ci­ji od­go­va­ra­ju da ne zna­ju o če­mu se ra­di. – MZLZ je dao iz­ja­vu za me­di­je u ko­joj na­vo­di dvo­smis­le­nu pro­ce­du­ru, ta­ko da ni­smo mo­gli zna­ti na što su toč­no mis­li­li ka­da su iz­rek­li tu tvrd­nju – gla­si od­go­vor Agen­ci­je ko­ja mo­ra odo­bri­ti sve pro­ce­du­re u ci­vil­nom zra­ko­plov­s­tvu. Za­ni­ma­lo nas je ko­li­ko je pu­ta do­sad Agen­ci­ja u po­s­ljed­nje tri go­di­ne pro­ve­la nad­zor nad Zrač­nom lu­kom Fra­njo Tuđ­man i što je u tim nad­zo­ri­ma ut­vr­di­la. I na to pi­ta­nje smo do­bi­li štur, ali zna­ko­vit od­go­vor ko­ji ot­kri­va ko­li­ko su ti nad­zo­ri u bi­ti ri­jet­ki. Na­ime, u Agen­ci­ji ka­žu da pro­vo­de re­do­vi­te nad­zo­re, u cik­lu­su ne du­ljem od dvi­je go­di­ne, u ko­ji­ma se pro­vje­ra­va udo­vo­lja­va­nje svim pro­pi­sa­nim zah­tje­vi­ma. Ni­su od­go­vo­ri­li što su ut­vr­di­li pri zad­njem nad­zo­ru u Zrač­noj lu­ci Fra­njo Tuđ­man i kad je taj nad­zor obav­ljen. A ko­li­ko je Agen­ci­ja ažur­na u nad­zo­ru, ba­rem što se ti­če Zrač­ne lu­ke Fra­njo Tuđ­man, svje­do­či i nje­zin od­go­vor na na­še pi­ta­nje o do­ga­đa­ju na tom aero­dro­mu od 1. lip­nja ove go­di­ne kad je je­dan put­nik za­kas­nio na ukr­caj pa je pri­tis­nuo gumb za iz­laz u slu­ča­ju opas­nos­ti, iz­i­šao na plat­for­mu, za­us­ta­vio trak­tor za pri­je­voz prt­lja­ge s ko­jim se po­tom odve­zao do avi­ona. – Ti­je­kom za­prim­lje­ne pri­ja­ve, u ti­je­ku je pos­tu­pak ut­vr­đi­va­nja či­nje­ni­ca ve­za­nih uz pred­met­ni do­ga­đaj – od­go­vo­ri­li su nam iz Agen­ci­je za ci­vil­no zra­ko­plov­s­tvo o to­me slu­ča­ju ko­ji se do­go­dio pri­je dva­de­set da­na.

U Agen­ci­ji ne ot­kri­va­ju kad su zad­nji put bi­li u nad­zo­ru ZL Fra­njo Tuđ­man

An­te La­že­ta, di­rek­tor Hr­vat­ske agen­ci­je za ci­vil­no zra­ko­plov­s­tvo ko­ja pro­vo­di is­tra­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.