Raz­go­va­raj­mo uz žgan­ce o od­no­si­ma RH i Ru­si­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (tr)

SDP-ov zas­tup­nik Do­ma­goj Haj­du­ko­vić po­zvao je ju­čer pre­mi­je­ra da uz žgan­ce po­raz­go­va­ra­ju o od­no­si­ma Hr­vat­ske i Ru­si­je te “hi­brid­no-in­for­ma­cij­skom ra­to­va­nju”. – Po­zi­vam pred­sjed­ni­ka Vla­de An­dre­ja Plen­ko­vi­ća da uz žgan­ce po­raz­go­va­ra­mo o “hi­brid­no-in­for­ma­cij­skom ra­to­va­nju” i od­no­si­ma Hr­vat­ske i Ru­si­je. Ako se i ne slo­ži­mo, žgan­ci su ja­ko zdra­vi i pu­ni že­lje­za što je do­bro za krv – po­ru­čio je Haj­du­ko­vić. Od­go­vor je to na pre­kju­če­raš­nji Plen­ko­vi­ćev ko­men­tar ka­ko tre­ba “po­pa­pa­ti još pu­no žga­na­ca” da bi shva­tio svu pri­ču o od­no­si­ma Hr­vat­ske s Ru­si­jom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.