Mi­lin­ko­vić pred­sjed­nik, Ke­lić nje­gov za­mje­nik

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

VUKOVAR Za pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Vu­ko­var­sko-sri­jem­ske žu­pa­ni­je ju­čer je iz­a­bran Dra­žen Mi­lin­ko­vić (HDZ), a za nje­go­va za­mje­ni­ka Zdrav­ko Ke­lić (HSS). Mi­lin­ko­vić je ka­zao da ko­ali­ci­ja stra­na­ka okup­lje­nih oko HDZ-a ima sta­bil­nu ve­ći­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.