To je šan­sa za Ri­je­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Upra­vo u či­nje­ni­ci da Ri­je­ka ima dvi­je vlas­ti, jed­nu u obli­ku gra­do­na­čel­ni­ka, a dru­gu u obli­ku vi­je­ća po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Ivi­ca Relković vi­di šan­su za grad. – U Ri­je­ci je si­tu­aci­ja is­ta 27 go­di­na. No­va si­tu­aci­ja mo­že bi­ti do­bra, ako ve­ći­na u vi­je­ću s Ober­s­ne­lom do­go­vo­ri pro­jek­te, a ne da ga kre­nu ru­ši­ti. U Ri­je­ci ne­ma opor­be, pos­to­je vlast i vlast ko­je se mo­ra­ju do­go­va­ra­ti – sma­tra Relković. Hr­vo­je Bu­rić, ne­za­vis­ni kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka Ri­je­ke, od Ober­s­ne­la je iz­gu­bio u dru­gom kru­gu kao i pri­je če­ti­ri go­di­ne. Me­đu­tim, iz­me­đu dva kru­ga pro­tek­lih lo­kal­nih iz­bo­ra, pre­ma poz­na­va­te­lji­ma pri­li­ka u Ri­je­ci, po­ve­zao se s dru­gim ne­za­vis­nim lis­ta­ma i ma­njim stran­ka­ma ko­je su do­bro raz­mr­vi­le bi­rač­ko ti­je­lo u Ri­je­ci i PGŽ-u i sa­da je u po­zi­ci­ji da je me­đu vla­da­ju­ćom ve­ći­nom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.