Ono­me tko ne mo­že pres­ta­ti pu­ši­ti e-ci­ga­re­ta si­gur­no je bo­lja al­ter­na­ti­va

Dr. Karl Fa­ger­ström, vo­de­ći kli­nič­ki psi­ho­log i is­tra­ži­vač o ovis­nos­ti o ni­ko­ti­nu, du­ha­nu i e-ci­ga­re­ta­ma te ka­ko se dr­ža­va tre­ba no­si­ti s pro­ble­mom pu­še­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­lan­da Rak Šajn

Dr­ža­va mo­že za­bra­ni­ti ne­ke pro­izvo­de, ali to ne zna­či da lju­di ne­će ko­ris­ti­ti. Bo­lje ih je on­da mo­ti­vi­ra­ti za ma­nje štet­ne, ka­že dr. Fa­ger­ström Ulo­ga ko­ju e-ci­ga­re­te mo­gu igra­ti u okon­ča­nju ili ši­re­nju epi­de­mi­je pu­še­nja pos­ta­la je jed­na od naj­žeš­ćih bor­bi u po­vi­jes­ti europ­skog jav­nog zdrav­s­tva. Stru­ka i jav­nost po­di­je­lje­ni su, po jed­ni­ma elek­tro­nič­ke ci­ga­re­te ma­me i ne­pu­ša­če i na “pu­še­nje”, po dru­gi­ma su pro­izvo­di sma­nje­ne štet­nos­ti i “li­jek” za odvi­ka­va­nje od pu­še­nja. No­vim Za­ko­nom o ogra­ni­ča­va­nju upo­ra­be du­han­skih pro­izvo­da elek­tro­nič­ke i obič­ne ci­ga­re­te u nas su pak ne­dav­no pro­gla­še­ne jed­na­ko kri­vi­ma za pro­blem pu­še­nja, ko­je je od­go­vor­no za čak 85% od oko 2100 slu­ča­je­va no­vo­obo­lje­lih od kar­ci­no­ma plu­ća go­diš­nje, po če­mu smo na 2. mjes­tu u EU. Sto­ga o toj pro­ble­ma­ti­ci raz­go­va­ra­mo s jed­nim od vo­de­ćih kli­nič­kih psi­ho­lo­ga i is­tra­ži­va­ča o ni­ko­ti­nu i pres­tan­ku pu­še­nja, dr. Kar­lom Fa­ger­strömom, do­bit­ni­kom me­da­lje WHO-a za iz­van­re­dan do­pri­nos u kon­tro­li du­ha­na.

Što je go­re, ni­ko­tin ili dim iz ci­ga­re­ta?

De­fi­ni­tiv­no dim. Štet­nost čis­tog ni­ko­ti­na jas­no je do­ka­za­na sa­mo u trud­no­ći. Fa­ger­ström za ne­dav­ne

Če­ga se tre­ba bo­ja­ti kad go­vo­ri­mo o pu­še­nju i go­re­nju du­ha­na?

Tre­ba­lo bi se pla­ši­ti svih od ot­pri­li­ke 6000 sup­s­tan­ci od ko­jih je njih 60 do­ka­za­no kan­ce­ro­ge­no.

Ko­li­ko nam za­pra­vo tok­si­na pri­je­ti iz e-ci­ga­re­ta, a ko­li­ko iz du­ha­na?

Ni­sam tok­si­ko­log. No, pri­mje­ri­ce, i u pr­že­noj hra­ni ili hra­ni s ro­šti­lja mo­gu se na­ći vr­lo vi­so­ke kon­cen­tra­ci­je tok­si­na.

Hr­vat­ska re­gu­la­ti­va po­djed­na­ko za­bra­nju­je kla­sič­ne i e-ci­ga­re­te jer se tvr­di da su e-ci­ga­re­te pri­mam­lji­ve dje­ci ko­ja po­či­nju pu­ši­ti?

To nuž­no ne mo­ra bi­ti is­ti­na. Is­tra­ži­va­nja iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je jas­no po­ka­zu­ju da mla­di pu­ša­či ne po­či­nju pu­ši­ti ra­di e-ci­ga­re­ta.

Vje­ru­je­te li u is­tra­ži­va­nja ko­ja go­vo­re ka­ko su e-ci­ga­re­te i slič­ni pro­izvo­di i 95% ma­nje štet­ni od kla­sič­nih ci­ga­re­ta?

To ne tre­ba uze­ti kao pre­ciz­nu broj­ku. E-ci­ga­re­te se ra­zvi­ja­ju, a pos­to­tak od 95% je do­bi­ven ti­je­kom eva­lu­aci­je pr­ve ge­ne­ra­ci­je e-ci­ga­re­ta. Ne­ke od njih da­nas bi mo­gle bi­ti vi­še štet­ne, ali i da­lje pu­no ma­nje od ci­ga­re­ta. Na­rav­no, ne­dos­ta­je nam epi­de­mi­olo­ška obra­da.

Bis­te li tak­ve pro­izvo­de pre­po­ru­či­li ovis­ni­ku o ni­ko­ti­nu?

Ako net­ko ne mo­že pres­ta­ti, ni­ko­tin­ska na­do­mjes­na te­ra­pi­ja i pro­izvo­di po­put snu­sa (du­ha­na za oral­nu upo­ra­bu) ili e-ci­ga­re­ta si­gur­no su bo­lja al­ter­na­ti­va. No je pro­blem s ni­ko­tin­skom na­do­mjes­nom te­ra­pi­jom i snu­som što ih pu­ša­či baš i ne vo­le.

Ka­ko ko­men­ti­ra­te či­nje­ni­cu da se e-ci­ga­re­ta u Bri­ta­ni­ji sma­tra li­je­kom pro­tiv pu­še­nja, u Aus­tra­li­ji otro­vom?

To do­nek­le ovi­si o to­me ka­ko se li­jek za po­moć u pres­tan­ku pu­še­nja de­fi­ni­ra te ka­ko se ta de­fi­ni­ci­ja in­ter­pre­ti­ra. Ni­ko­tin mo­že ući u ka­te­go­ri­ju me­di­cin­skog pri­prav­ka, ali ta­da mo­ra­ju bi­ti pri­kup­lje­ni svi po­da­ci o si­gur­nos­ti i učin­ko­vi­tos­ti ka­ko bi za tu svr­hu uop­će mo­gla bi­ti iz­da­na do­zvo­la.

Što je s pro­pi­len gli­ko­lom i for­mal­de­hi­dom u e-ci­ga­re­ta­ma, za ko­je se tvr­di da su kan­ce­ro­ge­ni? Je li toč­no da je kon­cen­tra­ci­ja for­mal­de­hi­da u e-ci­ga­re­ta­ma i pet pu­ta ve­ća ne­go u obič­noj ci­ga­re­ti?

U prin­ci­pu ne, ali znans­tve­ni­ci su pos­ta­vi­li ne­re­al­ne uvje­te ka­ko bi pro­naš­li ta­ko vi­so­ke kon­cen­tra­ci­je u odre­đe­nim ti­po­vi­ma e-te­ku­ći­na.

Ka­ko dr­ža­va tre­ba od­go­vo­ri­ti na pro­blem pu­še­nja – pot­pu­nom za­bra­nom ili po­ti­ca­njem na ma­nje štet­ne al­ter­na­ti­ve?

Vi mo­že­te za­ko­nom ne­što za­bra­ni­ti, ali to ne zna­či da lju­di ne­će ko­ris­ti­ti tak­ve pro­izvo­de.

Ne­ki struč­nja­ci tvr­de ka­ko je e-ci­ga­re­ta do­bra sa­mo za prev­la­da­va­nje ap­s­ti­nen­cij­ske kri­ze u tra­ja­nju od 6 do 8 tje­da­na, ali ne na du­gi rok.

Da, ali du­go­traj­na upo­tre­ba ni­je uvi­jek pro­blem. E-ci­ga­re­ta mo­že bi­ti do­bro rje­še­nje i u si­tu­aci­ja­ma kad se pu­šač na­kon ne­kog vre­me­na po­nov­no vra­ća pu­še­nju.

U Šved­skoj ste du­go go­di­na vo­di­li kli­ni­ku za odvi­ka­va­nje od pu­še­nja. Kak­vi su bi­li re­zul­ta­ti?

Te­ško je od­go­vo­ri­ti na­čel­no, no kad go­vo­ri­mo o udje­lu da­naš­njih pu­ša­ča u Šved­skoj ko­ji iz­no­si oko 8-9 pos­to ukup­nog sta­nov­niš­tva, mo­že­mo go­vo­ri­ti o us­pješ­nos­ti od 20% na, re­ci­mo, go­diš­njoj ra­zi­ni.

Dr. Karl kon­fe­ren­ci­je Va­pe.hr u Za­gre­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.