U nas se onli­ne naj­vi­še ku­pu­ju odje­ća i gad­ge­ti, a naj­ma­nje hra­na

Pu­tem in­ter­ne­ta naj­vi­še šo­pin­gi­ra­ju Bri­tan­ci i mla­di od 16 do 24 go­di­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ta­nja Ivan­čić teh­no@ve­cer­nji.net ZAGREB

Hr­vat­ska je i da­lje is­pod pro­sje­ka EU, sa­mo 45% Hr­va­ta ko­ji se slu­že in­ter­ne­tom ku­pu­je onli­ne, ali ove se broj­ke br­zo mi­je­nja­ju Eu­rop­lja­ni, oni ko­ji ko­ris­te in­ter­net, sve su sklo­ni­ji onli­ne kup­nji pa ta­ko njih 66 pos­to ku­pu­je us­lu­ge i ro­bu pu­tem in­ter­ne­ta, a pri­je de­set go­di­na tak­vih je bi­lo 50 pos­to. Po­ka­zu­ju to po­da­ci Eu­ros­ta­ta u is­tra­ži­va­nju o di­gi­tal­nom druš­tvu i biz­ni­su. Bri­tan­ci su naj­s­klo­ni­ji šo­pin­gi­ra­nju pu­tem in­ter­ne­ta, njih 87 pos­to, dak­le 8 od 10 sta­nov­ni­ka Ve­li­ke Bri­ta­ni­je ku­po­va­lo je onli­ne u po­s­ljed­njih 12 mje­se­ci. Ka­da se ra­di o Hr­vat­skoj, mi smo i da­lje is­pod europ­skog pro­sje­ka, sa­mo 45 pos­to Hr­va­ta ko­ji se slu­že in­ter­ne­tom ku­pu­je onli­ne.

Sta­ri­ji Bel­gi­jan­ci mo­der­ni

U pro­tek­lih de­set go­di­na po­ras­tao je udio onli­ne ku­pa­ca u do­bi od 16 do 24 go­di­ne u ci­je­loj Eu­ro­pi. Taj je pos­to­tak po­naj­vi­še po­ras­tao u Slo­vač­koj, s 24 na 79 pos­to. Kod nas je od 2007. do 2017. go­di­ne e-šo­ping u dob­noj sku­pi­ni od 16 do 24 go­di­ne po­ras­tao s 12 na 57 pos­to. Ka­da je ri­ječ o sta­ri­ji­ma od 65 go­di­na, naj­vi­še je no­vih e-ku­pa­ca u Bel­gi­ji, gdje je u de­set go­di­na nji­hov broj sko­čio sa 16 na čak 45 pos­to. No što sve Eu­rop­lja­ni ku­pu­ju onli­ne? Ukup­no gle­da­no, šest od de­set e-ku­pa­ca u EU pu­tem in­ter­ne­ta ku­pu­je odje­ću i sport­sku opre­mu. Na dru­gom su mjes­tu us­lu­ge, i to ve­za­ne uz pu­to­va­nja i tu­ris­tič­ki smje­štaj. Njih 52 pos­to pu­tem we­ba re­zer­vi­ra smje­štaj ili avi­okar­te. Sli­je­di kup­nja ku­ćan­skih po­trep­šti­na. Po­su­đe i slič­no onli­ne na­rudž­ba­ma na­bav­lja 44 pos­to e-ku­pa­ca u EU. Na­kon to­ga sli­je­de ulaz­ni­ce za kon­cer­te, ki­na i ka­za­li­šta ko­je je oči­to jed­nos­tav­ni­je na­ru­či­ti i pla­ti­ti onli­ne ne­go tra- di­ci­onal­nim na­či­ni­ma. Ono što još uvi­jek ne ku­pu­je ma­sov­no ni me­đu oni­ma ko­ji su već vje­šti u onli­ne kup­nji je­su sva­kod­nev­ne na­mir­ni­ce. Kad je ri­ječ o hra­ni, Eu­rop­lja­ni se ipak od­lu­ču­ju za fi­zič­ki od­la­zak u kup­nju. Li­je­ko­vi ta­ko­đer ni­su to­li­ko uvri­je­že­ni ka­da se ra­di o onli­ne kup­nji.

Hra­na ne ide vir­tu­al­no

Hr­va­ti se uglav­nom uk­la­pa­ju u eu­rop­sku sli­ku, ali smo ipak is­pod europ­skog pro­sje­ka u go­to­vo svim ka­te­go­ri­ja­ma onli­ne kup­nje. Osim ka­da se ra­di o kup­nji elek­tro­nič­ke opre­me. Kad je ri­ječ o gad­ge­ti­ma i slič­nom, Hr­vat­ska se je­di­no na­la­zi iz­nad pro­sje­ka europ­skih e-ku­pa­ca, prem­da i taj is­ko­rak ni­je ve­lik. Eu­rop­ska uni­ja, na­ime, u cje­li­ni ima pro­sjek kup­nje elek­tro­nič­ke opre­me 24 pos­to, dok je Hr­vat­ska dos­ti­gla 29 pos­to tak­vih kup­nji. Uvjer­lji­vo naj­ma­nje hr­vat­skih gra­đa­na od­lu­ču­je se na kup­nju na­mir­ni­ca. U us­po­red­bi s iona­ko ma­lim pos­tot­kom Eu­rop­lja­na ko­ji hra­nu iz tr­go­vi­na i mar­ke­ta na­ru­ču­ju onli­ne, Hr­va­ti to je­dva ko­ris­te. Sa­mo pet pos­to Hr­va­ta ko­ji ko­ris­te in­ter­net od­lu­ču­ju se na kup­nju na­mir­ni­ca onli­ne. Po­da­ci po­ka­zu­ju i da se e-kup­ci zna­čaj­no raz­li­ku­ju po dob­nim sku­pi­na­ma. Oni ko­ji naj­vi­še ku­pu­ju odje­ću i sport­sku opre­mu mla­di su iz­me­đu 16 i 34 go­di­ne, dok pu­to­va­nja, smje­štaj i ku­ćan­ske po­trep­šti­ne naj­vi­še na­ru­ču­ju oni u sta­ri­jim sku­pi­na­ma, ma­hom u do­bi od 45 do 64 go­di­ne. Po­rast onli­ne kup­nje u po­s­ljed­njih de­set go­di­na na­pre­du­je u svim zem­lja­ma Eu­rop­ske uni­je. Glav­ni stra­ho­vi po­put si­gur­nos­ti, či­ni se, po­la­ko se raz­bi­ja­ju i Eu­rop­lja­ni ima­ju sve vi­še po­vje­re­nja u onli­ne tr­go­vi­ne. Za sa­da se ipak ne ku­pu­je sve. Za­zor os­ta­je ka­da se ra­di hra­ni. Ka­da je ri­ječ o si­gur­nos­ti, po­da­ci ka­žu da 68 pos­to e-ku­pa­ca ni­je is­ku­si­lo ni­ka­kav pro­blem pri­li­kom kup­nje. Kad onli­ne kup­nja ipak zap­ne, naj­češ­će je ri­ječ o kaš­nje­nju dos­ta­ve i teh­nič­koj ne­is­prav­nos­ti stra­ni­ca web-sho­pa.

Čak 68 pos­to svih onli­ne ku­pa­ca ni­je is­ku­si­lo ni­kak­ve po­te­ško­će pri­li­kom kup­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.