Mla­da Hr­va­ti­ca pa­la i uda­ri­la gla­vom o pod

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (V. Ba­len)

Is­tra­ži­te­lji su ut­vr­di­li da je Ani­ta Ju­ra­no­vić (18) na­kon iz­la­ska iz ka­fi­ća pa­la i uda­ri­la gla­vom te od­ba­cu­ju mo­guć­nost da je žr­tva zlo­či­na Tri da­na tu­ge i oča­ja. Tri da­na iš­če­ki­va­nja is­ti­ne za obi­telj Ani­te Ju­ra­no­vić (18). Nje­zi­no ti­je­lo pro­na­đe­no je u vr­tu po­kraj cr­k­ve u We­iz­ber­gu, bri­je­gu uda­lje­nom oko 1000 me­ta­ra od sre­di­šta We­iza u Aus­tri­ji. Le­ža­la je u vr­tu s oz­lje­da­ma gla­ve, a uoči­la ju je slu­čaj­na pro­laz­ni­ca. Ani­ta se pri­je tri go­di­ne s ma­mom te če­tve­ro bra­će i ses­ta­ra od­se­li­la u Aus­tri­ju u po­tra­zi za bo­ljim ži­vo­tom. U ku­ću nje­zi­ne ba­ke i dje­da u Stra­že­ma­nu po­kraj Po­že­ge uvuk­la se tu­ga i ne­vje­ri­ca. U po­sjet su im doš­la dva si­na iz Nje­mač­ke, Ani­ti­na maj­ka i dru­ga kći još su u Aus­tri­ji. – Mo­ja je kći pri­je tri go­di­ne iz­gu­bi­la mu­ža, sa­da joj je otiš­la i kći. Mo­že­te za­mis­li­ti ka­ko nam je. Još uvi­jek ne zna­mo što se toč­no do­go­di­lo. Je­di­no što znam je da mo­ja dra­ga unu­ka vi­še ni­je me­đu na­ma – re­kao nam je kroz plač ne­utješ­ni Ani­tin djed Sti­po Ja­kić. Iako se is­po­čet­ka sum­nja­lo da je ri­ječ o uboj­stvu, fo­ren­zi­ča­ri is­klju­ču­ju na­si­lje. Pre­ma pi­sa­nju aus­trij­skih me­di­ja, ob­duk­ci­ja je po­ka­za­la da je Ana na­kon iz­la­ska iz ka­fi­ća pa­la i pri­tom za­do­bi­la oz­lje­de gla­ve ko­je su do­ve­le do smr­ti. Ne­sret­na Ani­ta bi­la je u ka­fi­ću s pri­ja­te­lji­com u sre­di­štu mjes­ta We­iz. Oko 5 uju­tro pri­ja­te­lji­ce su se raz­dvo­ji­le, a Ani­ta je otiš­la u dru­gi ka­fić, obja­vi­li su is­tra­ži­te­lji. Ne­ko­li­ko sa­ti kas­ni­je pro­na­đe­na je mr­tva. Ka­ko je dos­pje­la u park i ka­ko je pa­la, is­tra­ži­te­lji­ma još ni­je poz­na­to. Je li dje­voj­ka bi­la pi­ja­na, ut­vr­dit će tok­si­ko­lo­ški na­laz či­ji se re­zul­ta­ti oče­ku­ju za ne­ko­li­ko da­na.

Otiš­li iz Po­že­ge Ani­ta se pri­je če­ti­ri go­di­ne s maj­kom, bra­ćom i ses­tra­ma pre­se­li­la u Aus­tri­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.