Na straž­njem ko­ta­ču i s no­ga­ma pre­ko vo­la­na vo­zio se 137 me­ta­ra

U Hr­vat­skoj se još ne mo­že is­klju­či­vo ži­vje­ti od ka­ska­der­stva

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ve­dran Ba­len

Za us­pjeh u mo­to­akro­ba­ci­ja­ma ključ­ne su prak­sa i vje­šti­na, ali važ­na je i ko­or­di­na­ci­ja po­kre­ta, ras­tez­lji­vost i iz­dr­ž­lji­vost Vr­hun­ske akro­ba­ci­je, pre­vr­ta­nja, vož­nje na pred­njem i straž­njem ko­ta­ču, u le­že­ćem i sta­ja­ćem po­lo­ža­ju, s no­ga­ma pre­ko vo­la­na, bez ru­ku, na gla­vi... To su sa­mo ne­ke od vra­to­lo­mi­ja ko­ji­ma naj­bo­lji hr­vat­ski ka­ska­de­ri odu­šev­lja­va­ju sve broj­ni­je za­ljub­lje­ni­ke u mo­to­re, adre­na­lin­ske ovis­ni­ke i zna­ti­želj­ni­ke na svo­jim pred­sta­va­ma. Za sve je to po­treb­na ne­vje­ro­jat­na kon­cen­tra­ci­ja i hra­brost.

Na­por­ni tre­nin­zi

U Hr­vat­skoj je da­nas sa­mo pet pro­fe­si­onal­nih stun­te­ra. Po­ve­zu­je ih ve­li­ka strast pre­ma mo­to­ri­ma i akro­ba­ci­ja­ma, a ka­ska­der­stvo je za njih stil ži­vo­ta. – Lju­bav pre­ma mo­to­ri­ma ro­di­la se još u dje­tinj­stvu, oko pe­te go­di­ne ži­vo­ta. Kao i mno­gi, vra­to­lo­mi­je sam po­čeo iz­vo­di­ti na sku­te­ru, a pri­je se­dam go­di­na pre­šao sam na Kawa­sa­ki ko­ji i da­nas vo­zim – ka­že Za­grep­ča­nin Hr­vo­je Kos­te­lac, je­dan od su­di­oni­ka pr­vog Mo­to stunt showa u Sla­von­skom Bro­du. Za us­pjeh u mo­to­akro­ba­ci­ja­ma ključ­ne su prak­sa i vje­šti­na, ali ne ra­di se tu sa­mo o tre­nin­gu na mo­to­ru. Ve­oma su važ­ne ko­or­di­na­ci­ja po­kre­ta, ras­tez­lji­vost i iz­dr­ž­lji­vost, a to se pos­ti­že na­por­nim tre­nin­zi­ma, kao i u sva­kom dru­gom spor­tu. Ma­ti­ja Pod­hra­ški iz Ku­ti­ne u svi­jet stunt vož­nji ušao je već s 13 go­di­na. Nas­tu­pa di­ljem Eu­ro­pe, a re­zul­ta­ti ko­je pos­ti­že do­is­ta su im­pre­siv­ni. Po­bje­đi­vao je na europ­skim i svjet­skim na­tje­ca­nji­ma u Nje­mač­koj, Aus­tri­ji, Ma­đar­skoj, Bu­gar­skoj... – Show ko­ji je odr­žan u Sla­von­skom Bro­du do­bar je pri­mjer ka­ko se ra­di u ovom spor­tu. Sma­tram da bi de­fi­ni­tiv­no tre­ba­lo or­ga­ni­zi­ra­ti vi­še ovak­vih do­ga­đa­nja – ka­že Pod­hra­ški, če­t­vr­ti naj­bo­lji stun­ter u Eu­ro­pi iako mu je tek 21 go­di­na. Osim što je ek­s­tre­man, mo­to stunt je i vr­lo skup sport. Odr­ža­va­nje, stal­ne do­ra­de mo­to­ra i ula­ga­nje u mo­to­opre­mu. S dru­ge stra­ne, u Hr­vat­skoj se još uvi­jek ne mo­že ži­vje­ti is­klju­či­vo od ovog spor­ta. Je­di­no raz­dob­lje ko­je do­no­si ne­ka­kav pro­fit su pro­lje­će i lje­to, ka­da su u pu­nom je­ku raz­ni mo­to­su­sre­ti, ali ži­vje­ti se mo­ra ci­je­lu go­di­nu.

Opas­no za­ni­ma­nje

De­jan Špo­ljar je­di­ni u Hr­vat­skoj vo­zi s vi­še lju­di na mo­to­ru pa je ta­ko u svo­je vra­to­lo­mi­je u Bro­du uklju­čio i dvi­je dje­voj­ke. Za mo­to­re je ve­zan već 13 go­di­na. Ovaj Za­pre­ši­ća­nin na pred­njem ko­ta­ču vo­zi čak 200 me­ta­ra, na straž­njem po 30 ki­lo­me­ta­ra, a upi­sao se i u Gu­in­ne­sso­vu knji­gu re­kor­da za vož­nju na straž­njem ko­ta­ču s no­ga­ma pre­ko vo­la­na i bez ru­ku. Pre­va­lio je ta­ko 137 me­ta­ra, pri­je nje­ga re­kord je iz­no­sio 83 me­tra. – Is­ti­na, stunt je ja­ko opa­san i zah­tje­van. Ulo­žio sam straš­no pu­no tru­da, is­tr­pio sam pu­no pa­do­va i lo­mo­va dok sam do­šao na ovu ra­zi­nu. Za svo­ju pr­vu Ya­ma­hu kre­dit sam ot­pla­ći­vao se­dam go­di­na, a već na­kon tje­dan da­na pr­vi put i pao s nje – is­tak­nuo je Špo­ljar.

U Hr­vat­skoj je da­nas sa­mo pet pro­fe­si­onal­nih stun­te­ra, a po­ve­zu­je ih strast pre­ma mo­to­ri­ma

De­nis Špo­ljar je­di­ni u Hr­vat­skoj vo­zi s vi­še lju­di na mo­to­ru, a upi­sao se i u Gu­in­ne­so­vu knji­gu re­kor­da

De­nis Špo­ljar u Sl. Bro­du u svo­je je akro­ba­ci­je uklju­čio i dvi­je dje­voj­ke. Su­dje­lo­vao je i ka­ska­der Hr­vo­je Kos­te­lac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.