Po­vi­jes­ni us­pjeh brod­skog Sa­ti­rič­kog ka­za­li­šta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Po­vi­jes­ni us­pjeh os­tva­ri­li su čla­no­vi Sa­ti­rič­kog ka­za­li­šta mla­dih iz Sla­von­skog Bro­da sa svo­jom pred­sta­vom “Ma­tu­ran­ti” na 57. Fes­ti­va­lu hr­vat­skih ama­ter­skih ka­za­li­šta u Vo­di­ca­ma. Re­da­telj Sil­vio Sti­li­no­vić osvo­jio je na­gra­du za naj­bo­lju re­ži­ju, Va­nja Či­ča za naj­bo­lju glu­mi­cu, a Ana­ma­ri­ja Ja­zvić no­mi­ni­ra­na je za naj­bo­lju spo­red­nu žen­sku spo­red­nu ulo­gu. Bi­li su naj­na­gra­đi­va­ni­ja od 180 pri­jav­lje­nih pred­sta­va. – Po­seb­no me ra­du­je odu­šev­lje­nje pu­bli­ke, plje­ska­li su nam čak osam pu­ta – re­kao je Sti­li­no­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.