Trump op­tu­žio Ki­ma da je ubio ame­rič­kog stu­den­ta

Dva da­na na­kon što je vra­ćen iz sje­ver­no­ko­rej­skog za­tvo­ra ku­ći u SAD, 22-go­diš­nji stu­dent Ot­to War­m­bi­er umro je u bol­ni­ci u Cin­cin­na­ti­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ber­nard Ka­ra­kaš ZAGREB lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net

War­m­bi­er je uhi­ćen 16. si­ječ­nja 2016. jer je iz jed­nog od ho­tel­skih hod­ni­ka ski­nuo pa­ro­lu ko­ja je ve­li­ča­la lik i dje­lo Kim Jong-una Sa­mo dva da­na na­kon što je vra­ćen iz sje­ver­no­ko­rej­skog za­tvo­ra ku­ći u SAD, dva­de­set­dvo­go­diš­nji stu­dent Ot­to War­m­bi­er umro je u bol­ni­ci u Cin­cin­na­ti­ju. – Tuž­na nam je duž­nost ja­vi­ti da je naš sin za­vr­šio svoj put. Okru­žen obi­te­lji, umro je u po­ne­dje­ljak u 2.20 uju­tro – obja­vi­la je nje­go­va obi­telj do­da­ju­ći ka­ko je nje­go­va smrt uz­ro­ko­va­na tor­tu­ra­ma ko­je je pro­šao ti­je­kom go­di­nu i pol za­to­če­niš­tva u za­tvo­ri­ma sje­ver­no­ko­rej­skog dik­ta­to­ra Kim Jong-una (33).

Kob­na avan­tu­ra

War­m­bi­er je uhi­ćen 16. si­ječ­nja 2016. go­di­ne, u vri­je­me dok je s gru­pom pri­ja­te­lja bio u tu­ris­tič­kom po­sje­tu Sje­ver­noj Ko­re­ji. Po­li­ci­ja ga je za­dr­ža­la na aero­dro­mu u Pyon­gyan­gu, upra­vo u tre­nut­ku ka­da se tre­bao ukr­ca­ti u zra­ko­plov ka­ko bi po­le­tje­li u Ki­nu. – Pre­gle­da­va­li su nam do­ku­men­te, a po­li­ca­jac je Ot­tu re­kao da mo­ra po­ći u po­seb­nu pros­to­ri­ju na do­dat­nu pro­vje­ru. Još sam mu u ša­li re­kao da ga vi­še ne­će­mo vi­dje­ti. Na kra­ju se po­ka­za­lo da je do­is­ta bi­lo ta­ko - ni­je se po­ja­vio u zra­ko­plo­vu, mo­ra­li smo od­le­tje­ti bez nje­ga, ni­smo uop­će zna­li za­što je za­dr­žan ni gdje se na­la­zi – us­t­vr­dio je ta­da je­dan iz gru­pe mla­di­ća s ko­jom je Ot­to bio za tu­ris­tič­kog po­sje­ta Sje­ver­noj Ko­re­ji. Po­ka­za­lo se da je Ot­to za­dr­žan jer su nad­zor­ne ka­me­re u ho­te­lu u Pyon­gyan­gu u ko­jem je bio smje­šten za­bi­lje­ži­le ka­ko je mla­di Ame­ri­ka­nac u glu­ho do­ba no­ći sa zi­da jed­nog od ho­tel­skih hod­ni­ka ski­nuo pa­ro­lu ko­ja je ve­li­ča­la Kim Jong-una. To za­si­gur­no ni­je mo­gao os­ta­ti ne­za­bi­lje­že­no u je­di­nom ho­te­lu za stran­ce u ko­je­mu su sve so­be i pros­to­ri ozvu­če­ni i po­kri­ve­ni ka­me­ra­ma ka­ko bi se stran­ce dr­ža­lo pod nad­zo­rom. Po­ka­za­lo se da je Ot­to War­m­bi­er htio po­ni­je­ti pa­ro­lu kao svo­je­vr­stan “su­ve­nir” ko­ji bi pok­lo­nio svo­joj cr­k­vi u Cin­cin­na­ti­ju. Po­gre­šan, vr­lo po­gre­šan po­tez... Op­tu­žen je za uni­šta­va­nje druš­tve­ne imo­vi­ne, ali i za su­bver­ziv­no po­na­ša­nje ko­jim je htio pot­ko­pa­ti sprem­nost i bud­nost sje­ver­no­ko­rej­skih gra­đa­na i bu­duć­nost ci­je­le zem­lje. Ve­zan li­si­ca­ma, ovaj je dva­de­set­dvo­go­diš­nji stu­dent i uzo­ran stu­dent sre­di­nom ožuj­ka proš­le go­di­ne iz­ve­den pred sud u Pyon­gyan­gu, gdje se do kra­ja slo­mio. – Ka­jem se, na­či­nio sam naj­ve­ću glu­post i gre­šku u ži­vo­tu, mo­lim vas, opros­ti­te mi – kroz su­ze je ri­dao War­m­bi­er op­tu­žu­ju­ći sam se­be da je za­pad­njač­ki špi­jun, po­t­vr­đu­ju­ći sve na­vo­de iz op­tuž­ni­ce, ali i mo­le­ći na sav glas da mu se opros­ti. Ni­je po­mo­glo. Ot­to War­m­bi­er osu­đen je na 15 go­di­na stro­gog za­tvo­ra, a sa­mo su­đe­nje na ko­je­mu ni­je imao od­vjet­ni­ka tra­ja­lo je ma­nje od sat vre­me­na. Oba­mi­na ad­mi­nis­tra­ci­ja po­ku­ša­la je po­ti­ho ra­di­ti na nje­go­vu os­lo­bo­đe­nju, oče­ki­va­lo se da će ga Sje­ver­na Ko­re­ja, kao u već ne­ko­li­ko do­ta­daš­njih slu­ča­je­va, pus­ti­ti na­kon par mje­se­ci. Za­tra­ži­li su od nje­go­vih ro­di­te­lja da ne is­tu­pa­ju u jav­nos­ti i da pus­te Sta­te De­part­men­tu da po­ku­ša ne­što ri­je­ši­ti. Po­no­vo po­greš­no. – Mje­se­ci su pro­la­zi­li i ni­šta se ni­je do­ga­đa­lo. Po­čet­kom ove go­di­ne za­klju­či­li smo da je dos­ta strp­lje­nja i da si sa­mo sa­mi mo­že­mo po­mo­ći, po­če­li smo na­zi­va­ti se­na­to­re i kon­gres­ni­ke, pi­sa­ti pi­sma jav­nos­ti – ka­zao je Ot­tov otac.

“Zlo­či­nač­ki re­žim”

Na­kon ne­ko­li­ko mje­se­ci Sje­ver­na Ko­re­ja ne­na­da­no je obja­vi­la da pu­šta Ot­ta, da ga ša­lju zra­ko­plo­vom. Nje­go­vi ro­di­te­lji bi­li su pre­sret­ni, ali ka­da je Ot­to sti­gao, us­li­je­dio je šok. Ot­to je bio u ko­mi, je­dva je da­vao zna­ko­ve ži­vo­ta. Ni­ko­ga ni­je pre­poz­na­vao ni­ti je bi­lo što go­vo­rio, mo­gao je tek po­vre­me­no trep­nu­ti. Na nje­go­vu ti­je­lu ni­je bi­lo zna­ko­va mu­če­nja ili pre­bi­ja­nja, no pri­lič­no je iz­vjes­no da je u ko­mu pao ne­du­go na­kon su­đe­nja. Od­mah po do­la­sku u SAD Ot­to je smje­šten u bol­ni­cu gdje je na­kon sa­mo 48 sa­ti, ti­je­kom ko­jih su ga li­ječ­ni­ci po­ku­ša­va­li po­vra­ti­ti u ži­vot, pre­mi­nuo. – SAD još jed­nom osu­đu­je bru­tal­nost sje­ver­no­ko­rej­skog re­ži­ma dok ža­li­mo zbog nje­go­ve zad­nje žr­tve. Uči­nit će­mo sve da se ovak­ve tra­ge­di­je vi­še ne do­go­de – us­t­vr­dio je ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump na­zi­va­ju­ći sje­ver­no­ko­rej­sku dr­ža­vu bru­tal­nim re­ži­mom ko­ji ne bi­ra sred­stva da os­tva­ri svo­je zlo­či­nač­ke na­ume. Ova smrt do­dat­no je na­ru­ši­la od­no­se SAD-a i Sje­ver­ne Ko­re­je ko­ji su na ru­bu ra­ta. Ve­ći­na žr­ta­va, njih čak 71 pos­to, mla­di su neo­bra­zo­va­ni crn­ci ko­ji do­la­ze iz si­ro­maš­nih obi­te­lji i za­jed­ni­ca Lu­ka Ca­par Sto­pa smrt­nos­ti u dr­ža­va­ma po­go­đe­ni­ma ra­tom po­put Si­ri­je ili Ira­ka naj­vi­ša je u svi­je­tu, no ono što po­seb­no za­bri­nja­va po­s­ljed­njih go­di­na jest ogro­man po­rast bro­ja ubi­je­nih oso­ba u dr­ža­va­ma u ko­ji­ma ne­ma ra­ta ni oru­ža­nih su­ko­ba. Dr­ža­ve Sred­nje i Juž­ne Ame­ri­ke po­seb­no su po­go­đe­ne ovim ne­ga­tiv­nim tren­dom ko­ji je u Mek­si­ku, Hon­du­ra­su, a po­naj­pri­je Bra­zi­lu po­pri­mio sa­da već stra­vič­ne raz­mje­re. Po­s­ljed­nji po­da­ci po­ka­zu­ju da u Bra­zi­lu sva­ki dan bu­de ubi­je­na 161 oso­ba, od­nos­no 59.080 lju­di go­diš­nje, što je šo­kant­no. Us­po­red­be ra­di, to je kao da se sva­ki dan sru­ši je­dan Bo­eing 737 pre­pun put­ni­ka! Sto­pa uboj­sta­va u Bra­zi­lu na­ras­la je na 29,8 oso­ba na 100 ti­su­ća sta­nov­ni­ka, a pre­ma kri­te­ri­ji­ma Uje­di­nje­nih na­ro­da, 10 uboj­stva na 100 ti­su­ća sta­nov­ni­ka sma­tra se gra­ni­com ma­sov­nog na­si­lja. – U Bra­zi­lu se po­ja­vi­la ne­pri­hvat­lji­va broj­ka od oko 60.000 uboj­sta­va go­diš­nje i pod hit­no se mo­ra ne­što uči­ni­ti – ka­zao je je­dan od vo­di­te­lja is­tra­ži­va­nja Da­ni­el Cerqu­eira iz or­ga­ni­za­ci­je IPEA. On je do­dao ka­ko po­da­ci po­ka­zu­ju da su ve­ći­na ubi­je­nih mla­di lju­di, crn­ci ko­ji po­tje­ču iz si­ro­maš­nih za­jed­ni­ca i ni­sko su obra­zo­va­ni. – Mo­žda je upra­vo to raz­log što dr­ža­va ne po­du­zi­ma kon­kret­ni­je ko­ra­ke ka­ko bi se ovak­vo sta­nje za­us­ta­vi­lo i pro­mi­je­ni­lo. Vi­še od 318 ti­su­ća lju­di u do­bi iz­me­đu 15 i 29 go­di­na ubi­je­no je u Bra­zi­lu od 2005. do 2015. go­di­ne. Sa­mo 2015. 31.264 oso­be upra­vo u toj ži­vot­noj do­bi iz­gu­bi­le su ži­vot u na­si­lju, što je 54 pos­to od svih ubi­je­nih te go­di­ne. Njih go­to­vo 71 pos­to bi­li su crn­ci – ka­že Cerqu­eira i do­da­je da ov­dje ni­je na dje­lu sa­mo ras­na dis­kri­mi­na­ci­ja, već na­si­lje ko­je se ne smi­ru­je ne­go ras­te.

Na su­đe­nju ko­je je tra­ja­lo ma­nje od jed­nog sa­ta ne­pro­miš­lje­ni Ot­to pot­pu­no se slo­mio U po­s­ljed­njih de­set go­di­na ubi­je­no je 318 ti­su­ća mla­dih lju­di iz­me­đu 15 i 29 go­di­na

Ot­to War­m­bi­er Ame­rič­ki stu­dent u Sje­ver­nu Ko­re­ju oti­šao je s gru­pom pri­ja­te­lja na ne­ko­li­ko da­na

Tuž­ne po­greb­ne po­vor­ke sva­kod­ne­vi­ca su u Bra­zi­lu

Sje­ver­no­ko­rej­ski vo­đa Kim Jong-un okrut­ni je dik­ta­tor, sva­ki tje­dan ima ne­ki no­vi ve­li­ki voj­ni po­kus

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.