Mar­k­sis­ti ote­li dvo­ji­cu ni­zo­zem­skih no­vi­na­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Dvo­ji­cu ni­zo­zem­skih no­vi­na­ra ote­li su mar­k­sis­tič­ki po­bu­nje­ni­ci u zo­ni su­ko­ba u sje­ve­ro­is­toč­noj Ko­lum­bi­ji. TV Derk Jo­han­nes Bolt (62) i sni­ma­telj Eu­ge­nio Er­nest Ma­rie (58) za­rob­lje­ni su dok su ra­di­li u El Tar­ri u po­dru­čju Nor­te de San­tan­der na gra­ni­ci s Ve­ne­zu­elom. U voj­noj iz­ja­vi sto­ji da su no­vi­na­re ote­li čla­no­vi Na­ci­onal­ne os­lo­bo­di­lač­ke voj­ske (ELN), for­ma­ci­je od dvi­je ti­su­će čla­no­va ko­ja čes­to oti­ma Ko­lum­bij­ce i stran­ce, uglav­nom naf­t­ne rad­ni­ke ra­di ot­kup­ni­ne ili po­li­tič­kog utje­ca­ja. La­ni je ELN oteo špa­njol­sku no­vi­nar­ku i na­kon šest da­na je os­lo­bo­dio.

ELN, dru­ga je naj­ve­ća sku­pi­na ge­ri­la­ca u Ko­lum­bi­ji, na­kon FARC-a, i u mi­rov­nim je pre­go­vo­ri­ma s vla­dom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.