Je­an-Ma­rie Le Pen: Kće­ri Ma­ri­ne, pod­ne­si os­tav­ku!

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Ma­ri­ne Le Pen mo­ra­la bi pod­ni­je­ti os­tav­ku na duž­nost pred­sjed­ni­ce ul­tra­des­ne Na­ci­onal­ne fron­te na­kon ra­zo­ča­ra­va­ju­ćih re­zul­ta­ta na pred­sjed­nič­kim i par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, ka­zao je ju­čer nje­zin otac, ute­me­lji­telj stran­ke. “Na­dži­vje­li ste svo­ju ko­rist kad poč­ne­te šte­ti­ti stran­ci svo­jim po­li­tič­kim sta­ja­li­šti­ma ili tvr­do­gla­voš­ću”, ka­zao je 89-go­diš­nji Je­an-Ma­rie Le Pen na­kon što ga kći ni­je pus­ti­la na stra­nač­ki sas­ta­nak. Od­no­si oca i kće­ri već su du­go na­pe­ti, još od 2015. ka­da ga je iz­ba­ci­la iz stran­ke zbog mi­no­ri­zi­ra­nja ho­lo­ka­us­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.