Nuk­le­ar­ni Kim šo­ki­ra svi­jet na tjed­noj ba­zi – stra­hu­je se od Trum­po­ve is­hi­tre­ne re­ak­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Sje­ver­no­ko­rej­ski dik­ta­tor Kim Jong-un svi­jet šo­ki­ra na tjed­noj ba­zi – ili tes­ti­ra ra­ke­te ko­je mo­gu no­si­ti nuk­le­ar­ne gla­ve, ili pre­ma Ja­pan­skom mo­ru is­pa­lju­je pro­jek­ti­le za po­tap­lja­nje bro­do­va... Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump već je vi­še pu­ta za­pri­je­tio Ki­mu da će sno­si­ti po­s­lje­di­ce. No za sa­da sve se svo­di na sank­ci­je pro­tiv Ki­ma i nje­go­va re­ži­ma.

Nuk­le­ar­ne tor­be Do­nald Trump ne ide na put bez svo­jih tor­bi u ko­ji­ma se na­la­ze ši­fre za ame­rič­ke nuk­le­ar­ne bom­be.

Ogor­če­ni Trump Na­ja­vio je ka­ko će uči­ni­ti sve da se ovak­ve tra­ge­di­je vi­še ni­ka­da ne do­go­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.